Wydanie nr 160 / 2023   

 

piątek, 19 maj 2023 23:39

VI sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. Czym zajmą się radni 30 maja.

Napisał
VI sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2023 r.w dniu 30 maja 2023 r. godz. 9.00
 
Program obrad: 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji: III z dnia 31 marca 2023 r., IV z dnia 12 kwietnia 2023 r. i V z dnia 27 kwietnia 2023 r.
3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
4. Ocena bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Nowodworskim za rok 2022:
4.1. rozpatrzenie sprawozdania rocznego Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Dworze Gdańskim oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Nowodworskiego za rok 2022,
4.2 rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Nowodworskim w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2022,
4.3 rozpatrzenie informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim o stanie sanitarnym Powiatu Nowodworskiego za rok 2022.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności za rok 2022 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim oraz Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
6.1 zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
6. 2 zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2023 rok. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
6. 3 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2023-2040. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
8. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
9. Wnioski i oświadczenia Radnych.

10. Zakończenie obrad.

Skomentuj