Wydanie nr 93 / 2020   
kwiecień 02, 2020

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me
NAUKA

NAUKA (58)

Ministerstwo Edukacji Narodowej określił nowe zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

– Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce – podkreślił Minister Edukacji Narodowej. – Apeluję i proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę wszystkie organy prowadzące i samorządy o okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność – powiedział minister Dariusz Piontkowski.

Jak ma wyglądać kształcenie na odległość?

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Ocenianie pracy ucznia

Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami, w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce.

Kształcenie na odległość z przedmiotów zawodowych
Zajęcia w ramach kształcenia zawodowego będą prowadzone przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz w ograniczonym stopniu  również w zakresie zajęć praktycznych wyłącznie wtedy, gdy z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość.

Dostosowanie programu nauczania zawodu

Wprowadziliśmy zapisy, które pozwalają na modyfikację programu nauczania zawodu, w taki sposób, aby część niemożliwa do zrealizowania podczas nauki zdalnej, mogła być realizowana w kolejnych latach nauki, a część zajęć przewidzianych do realizacji na kolejne lata była zrealizowana zdalnie w tym roku szkolnym.

Uelastyczniamy zasady organizacji praktyk zawodowych oraz przygotowania zawodowego młodocianych
Uczniowie technikum i szkoły policealnej będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych do końca roku szkolnego 2019/2020.

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych. Pracodawcy nie utracą dofinansowania kosztów kształcenia.

Organizacja kształcenia ustawicznego

Wszystkie formy kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, w tym również zajęcia realizowane dotychczas w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, mogą być realizowane na odległość. Natomiast kształcenie praktyczne na kursach niemożliwe do zrealizowania w takiej formie, będzie można uzupełnić, gdy ustaną utrudnienia.

Dbamy o organizację zajęć w kształceniu specjalnym

Dajemy również możliwość prowadzenia zdalnie kształcenia specjalnego. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

 W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim, nauczyciele zostaną zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka/ucznia/uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Podobnie w przypadku dziecka objętego zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju.

Praca nauczycieli

W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

Zasady rozliczania w ramach czasu pracy nauczycieli zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.

Nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Jeżeli natomiast z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy w określonym czasie niektórzy nauczyciele nie będą świadczyli pracy, zastosowanie ma art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który stanowi, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania.

Zatem w okresie, w którym nauczyciele nie będą świadczyli pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, lecz będą pozostawali w gotowości do pracy, zachowują prawo do wynagrodzenia zasadniczego w wysokości wynikającej z ich osobistego zaszeregowania oraz dodatku funkcyjnego. 

Pracownicy administracji i obsługi

Ograniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej dotyczy również pracowników administracji i obsługi, z wyjątkiem przypadków  gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tych jednostek.

O organizacji pracy tych pracowników decyduje dyrektor szkoły. Dyrektor szkoły może więc polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej, o ile oczywiście charakter zadań wykonywanych przez pracownika na to pozwala. Jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki może również polecić pracownikowi wykonanie określonych zadań na terenie jednostki.

Jeżeli natomiast z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w określonym czasie pracownik administracji lub obsługi nie będzie świadczył pracy, pozostaje wówczas do dyspozycji dyrektora szkoły i jest w gotowości do wykonywania pracy. Ma wówczas zastosowanie przepis art. 81 § 1 Kodeksu pracy, który wskazuje, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania. Wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

źródło: Departament Informacji i Promocji
              Ministerstwo Edukacji Narodowej

 Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych powiatu nowodworskiego

 Dnia 27 lutego 2020 roku odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych powiatu nowodworskiego, tym razem gościliśmy w Szkole Podstawowej  w Sztutowie.

Podczas spotkania doradca zawodowy p. Jagoda Majos-Dolecka przedstawiła dobre praktyki z pracy doradczej m.in. między lekcjami, projekty szkolne oraz wykorzystanie kart DiXit i Empatio. Podzieliła się także materiałami  z biblioteczki doradcy zawodowego i współpracy z instytucjami szkoleniowymi.

W dalszej mawiano zagadnienia związane ze współpracą z pracodawcami i wyborem ścieżki kształcenia  praktycznego. Na spotkanie zaproszono doświadczonego pracodawcę z branży fryzjerskiej Panią Hannę Brucką, która podzieliła się doświadczeniami z pracy  z uczniami- pracownikami młodocianymi, określiła oczekiwania pracodawców i predyspozycje, jakie powinni posiadać uczniowie w tej branży.

 W spotkaniu wzięli udział doradcy zawodowi powiatu nowodworskiego. Uczestnicy sieci wymienili się doświadczeniami dot. pracy doradcy zawodowego w związku ze wdrażaniem doradztwa w szkołach podstawowych jako zajęć obowiązkowych.

                                                                                                                                            

Wioletta Przyborowska

Koordynator sieci doradców zawodowych

powiatu nowodworskiego

 

Warsztaty sushi w Zespole Szkół z masterami sushi

 

Dnia 4 marca 2020 r. po raz drugi  w Zespole Szkół  odbyły się warsztaty sushi przeznaczone dla klas o profilu gastronomicznym w zawodzie technik żywienia  i usług gastronomicznych. W zajęciach uczestniczyło 30 uczniów, którzy pracowali w 3 grupach.

Warsztaty prowadzone były przez profesjonalistów z japońskiej restauracji ,,Sugoi Sushi”  w Gdańsku. Sushi Masterzy pokazali uczniom jak wykonać oryginalne japońskie danie na bazie naturalnych surowców. W trakcie szkolenia każdy uczestnik nauczył się przygotować 3 rodzaje sushi:

- Hosomaki – Sushi z ogórkiem i wasabi,

- Futomaki – Sushi z łososiem, serkiem śmietankowym, sosem wasabi, tykwą (dynia) 
oraz marynowaną rzodkwią

- Uromaki (California) – Sushi charakteryzujące się tym, że ryż jest na zewnątrz,   
 a w środku  nori z sosem, paluszkami karbowymi (surimi) , marynowaną rzodkwią i ogórkiem.

Do potrawy  można było dodać sos sojowy lub sriracha.

Uczniowie dużo zyskali z warsztatów, oprócz wiedzy teoretycznej zdobyli umiejętności praktyczne w wykonywaniu potrawy japońskiej.

Za organizację warsztatów odpowiadały panie: mgr inż. Emilia Megger-Lisewska i mgr inż. Aneta Palczewska

 

Warsztaty sushi (4)
Warsztaty sushi (1)
Warsztaty sushi (2)
Previous Next Play Pause
Warsztaty sushi (4) Warsztaty sushi (1) Warsztaty sushi (2)

Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim w Radzie Dyrektorów Szkół Branżowych przy Pomorskim Kuratorze Oświaty.

 Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, Wioletta Przyborowska na podstawie Zarządzenia nr 20/2020 Pomorskiego Kuratora Oświaty została powołana do Rady Dyrektorów Szkół Branżowych przy Pomorskim Kuratorze Oświaty.

Powołania członkom Rady wręczyła Małgorzata Bielang, Pomorski Kurator Oświaty oraz wicewojewoda pomorski, Mariusz Łuczyk. Zadaniem Rady jest m.in. upowszechnianie informacji dotyczących szkolnictwa zawodowego i jego promocji, współorganizacja wojewódzkich konferencji branżowych z udziałem dyrektorów, przedstawicieli rynku pracy (organizacje, instytucje i pracodawcy), organizacja roboczych spotkań dotyczących dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, upowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania Centrów Kształcenia Zawodowego, zapoznanie dyrektorów szkół branżowych I stopnia z nowymi uregulowaniami prawnymi oraz współpraca z doradcami zawodowymi.  

   Informacja i zdjęcie: Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim

 

Plebiscyt Pomorskie Sztormy 2019. Zagłosuj na projekt naszej nowodworskiej szkoły.

Z przyjemnością informujemy, że od dziś do dnia  13 marca 2020 r. trwa głosowanie w plebiscycie Pomorskie Sztormy 2019, gdzie w kategorii Euroinspiracje  został nominowany nasz projekt: „Warszawska- czas zawodowców”,  realizowany w  Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.

Strona, poprzez którą można oddawać głosy to: www.pomorskiesztormy.pl, jak również poprzez kupony w wydaniu papierowym Gazety Wyborczej. Zachęcamy, więc wszystkich do głosowania!!!

Celem projektu jest zwiększenie zatrudniania absolwentów szkół zawodowych. Przewidziano praktyki i staże u pracodawców dla uczniów Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim takich kierunków jak: turystyka, i rekreacja, transport, ICT i elektronika, meblarstwo, logistyka i motoryzacja. Kursy, studia podyplomowe i szkolenia przewidziano też dla nauczycieli.

 

Informacja: Gabriela Figacz

kierownik praktycznej nauki zawodu

 

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Marzęcinie wyszedł z ciekawą inicjatywą skierowaną do wszystkich szkół w gminie Nowy Dwór Gdański. Wystarczy zbierać butelki plastikowe.

„Ze względu na światowe klęski żywiołowe, takie jak pożary lasów w Australii i masowe wycinanie drzew z lasów pierwotnych, postanowiliśmy zadbać o naszą przyszłość w myśl powiedzenia „Myśl globalnie, działaj lokalnie!”. Dlatego zachęcamy wszystkie szkoły z gminy Nowy Dwór Gdański do przyłączenia się do naszej akcji sadzenia drzew wokół szkoły lub na innym terenie wyznaczonym przez dyrektora placówki. Pomóżmy naszej planecie!” - czytamy w Liście Otwartym przesłanym do naszej redakcji.

 Samorządy Uczniowskie uruchamiają w szkołach akcję zbierania plastikowych butelek typu PET, które wymieniamy na sadzonki drzewek podczas kwietniowej akcji Starostwa Powiatowego „Drzewko za butelkę”. 10 butelek to jedna sadzonka! Wolontariusze wyznaczeni przez SU sadzą drzewka następnego dnia po akcji” - zachęca do wzięcia udziału SU z Marzęcina.

  Informacja: Samorząd Uczniowski ZSP Marzęcino

 

 

 Egzaminy zawodowe w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim.

Od dnia 09.01.2020 r. do 14.01.2020 r. w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim trwała sesja egzaminacyjna, do której przystąpili uczniowie i absolwenci Technikum.

Egzamin przeprowadzany był w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym. Część pisemna odbywała się  z wykorzystaniem systemu elektronicznego- przy komputerze (40 pytań wielokrotnego wyboru; czas trwania 60 minut). Zdający po egzaminie mogli poznać jego rezultat. Kolejny etap- praktyczny, w którym jedynym rezultatem wykonania zadania jest dokumentacja trwała od 120 do 240 minut,  w zależności od kwalifikacji.

Do sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2020 r. zgłoszonych zostało 41 uczniów w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik obsługi turystycznej.

Warunkiem zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  jest uzyskanie min. 50% punktów w części pisemnej i min. 75% punktów w części praktycznej. Ci, którym to się uda, otrzymają świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia, wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone dnia 20 marca 2020 r.

egzaminy zawodowe zs nr 2 (3)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (4)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (5)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (6)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (7)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (8)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (1)
egzaminy zawodowe zs nr 2 (2)
Egzaminy zawodowe zs nr 2 nowy dwór gd
Previous Next Play Pause
egzaminy zawodowe zs nr 2 (3) egzaminy zawodowe zs nr 2 (4) egzaminy zawodowe zs nr 2 (5) egzaminy zawodowe zs nr 2 (6) egzaminy zawodowe zs nr 2 (7) egzaminy zawodowe zs nr 2 (8) egzaminy zawodowe zs nr 2 (1) egzaminy zawodowe zs nr 2 (2) Egzaminy zawodowe zs nr 2 nowy dwór gd

  
kierownik praktycznej nauki zawodu
mgr Gabriela Figacz

 

Młodzi uczniowie i sportowcy z województwa pomorskiego dostali stypendia marszałka. Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego otrzymał także uczeń Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim Maciej Podsiadły.

Dnia 16.12.2019 r.  w  Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku,uczeń klasy III  Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych  w Zespole Szkół  - Maciej Podsiadły odebrał z rąk Członka Zarządu Województwa Pomorskiego Józefa Sarnowskiego stypendium  Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Programy motywacyjne dla uczniów pomorskich szkół zawodowych” współfinansowanych ze środków RPO WP 2014-2025.

Zasady przyznawania stypendiów zostały określone w przyjętym przez Sejmik Województwa Pomorskiego programie wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Stypendium wynosi 250 zł miesięcznie i zostało przyznane na okres 10 miesięcy (razem 2500 zł w roku szkolnym). Pod uwagę wzięto kształcenie w zawodzie, odpowiadające branżom kluczowym i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Ponadto, wpływ na ocenę wniosku miały też m.in. osiągnięcia w olimpiadach, turniejach  lub konkursach zawodowych oraz  udział w dodatkowych stażach i kursach.

Galę wręczenia stypendium poprzedził występ artystyczny przygotowany przez  grupę teatralną z XX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, której opiekunem jest  Pan Robert Cyrta.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionemu stypendyście i życzymy dalszych sukcesów.

podsiadły stypendium (2)
podsiadły stypendium (3)
podsiadły stypendium (4)
podsiadły stypendium (5)
podsiadły stypendium (6)
podsiadły stypendium (7)
podsiadły stypendium (8)
podsiadły stypendium (9)
podsiadły stypendium (10)
podsiadły stypendium (1)
Previous Next Play Pause
podsiadły stypendium (2) podsiadły stypendium (3) podsiadły stypendium (4) podsiadły stypendium (5) podsiadły stypendium (6) podsiadły stypendium (7) podsiadły stypendium (8) podsiadły stypendium (9) podsiadły stypendium (10) podsiadły stypendium (1)

  Informacja, foto: mgr Gabriela Figacz

 Kolejne spotkanie sieci współpracy  i samokształcenia doradców zawodowych powiatu nowodworskiego. 

 Dnia 05 grudnia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia doradców zawodowych powiatu nowodworskiego, tym razem w Szkole Podstawowej w Marzęcinie.

Podczas spotkania pedagog- doradca zawodowy p. Katarzyna Zielińska przedstawiła ciekawy projekt dokumentowania sukcesów absolwentów szkoły w Marzęcinie oraz przedstawiła wybrane formy i metody ze swojej praktyki doradczej.

Omawiano także zagadnienia związane ze współpracą z pracodawcami i wyborem ścieżki kształcenia  praktycznego. Zaproszeni pracodawcy z branży gastronomicznej –Willa Joker P. Joanna Winniczek –Przyborowska oraz P. Małgorzata Mularczyk podzieliły się doświadczeniami z pracy ze stażystami i praktykantami, określiły oczekiwania pracodawców i predyspozycje, jakie powinni posiadać uczniowie w ich branży.

 W spotkaniu wzięli udział doradcy zawodowi powiatu nowodworskiego. Uczestnicy sieci wymienili się doświadczeniami dot. pracy doradcy zawodowego w związku ze wdrażaniem doradztwa w szkołach podstawowych jako zajęć obowiązkowych.

 Informacja:  Wioletta Przyborowska

  Koordynator sieci doradców zawodowych

   powiatu nowodworskiego

 

Uczniowie Zespołu Szkół w Nowym Dworze Gdańskim już od listopada mogą korzystać z innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości – Branżowych Symulacji Biznesowych. Dzięki wirtualnej platformie zyskają możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych podczas zarządzania wirtualną firmą, a lekcje przedsiębiorczości staną się bardziej praktyczne.

Pozyskiwanie klientów i partnerów biznesowych, ustalanie cen, zakup urządzeń i materiałów, a nawet zatrudnianie pracowników to zadania, z którymi zmierzą się uczniowie Zespołu Szkół podczas lekcji przedsiębiorczości oraz zajęć zawodowych. Współzawodnicząc na wirtualnym rynku ze swoimi kolegami będą mogli przekonać się jak konkurencja wpływa na prowadzenie działalności.

Wirtualny biznes – realne kompetencje

W wirtualnej rzeczywistości uczniowie wcielą się w rolę przedsiębiorców prowadzących firmę produkcyjną lub usługową. Atrakcyjna forma wizualna, dostępność platformy online oraz wykorzystanie mechanizmów rywalizacji mają za zadanie zaangażować młodzież w rozgrywkę toczącą się w doskonale odwzorowanych warunkach rynkowych.

Nauczyciel jako mentor biznesu

Nim uczniowie rozpoczną swoją przygodę z wirtualnym biznesem, nauczyciele Zespołu Szkół zdobyli nowe umiejętności podczas praktycznych warsztatach z ekspertami firmy REVAS.  „Uwzględniając osiągnięty wynik finansowy, zadowolenie klientów i pracowników, rozwój firmy czy też jej zadłużenie, pedagog musi dokonać wieloaspektowej oceny biorąc pod uwagę wiele różnych czynników.” – wyjaśnia Wojciech Pitura z rzeszowskiej firmy REVAS. „Podczas szkolenia nauczyciele zostają wyposażeni nie tylko w wiedzę techniczną z zakresu obsługi narzędzia, lecz również wiedzę dotyczącą prawidłowej oceny działań i postępów uczniów. Każdy z nauczycieli, który ukończył szkolenie i zdał egzamin, otrzymał Certyfikat Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS”.

Wyjść naprzeciw oczekiwaniom rynku

Coraz więcej szkół dostrzega potrzebę praktycznego kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi. Rynek pracy jest coraz bardziej wymagający,  dlatego Zespół Szkół  wyposaża młodego człowieka w wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu stawić czoła licznym wyzwaniom życia zawodowego. Stale podnosimy jakość kształcenia w naszej szkole, szukamy innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, dzięki którym lekcje będą bardziej angażujące i praktyczne.

Wdrażając Branżowe Symulacje Biznesowe Zespół Szkół dołączył do elitarnego grona Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości.

 Informacja: Ewa Pichola

Najnowsze

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.

Nowy Dwór Gd. 28-latek został …

Paź 14, 2019 Rate: 2.76

Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019

Czołowe zderzenie autobusu z o…

Lip 27, 2019 Rate: 0.00

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Facebook

Galeria artykułów

Proboszcz parafii w Stegnie do wiernych o zmianie życia przez epidemię.

Prezydent podpisał ustawy tworzące „tarczę antykryzysową”

Koronawirus. Aktualne zakazy i ograniczenia.

Złamali kwarantannę, zostaną ukarani. Policjanci ostrzegają przed lekkomyślnością

Stanowisko burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego w sprawie organizacji wyborów prezydenckich.

Nowy Dwór Gdański. Wspólne patrole z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej

Najazd turystów na Mierzeję Wiślaną. Wójt Sztutowa "Wracajcie do siebie! "

Marszałek w szpitalu. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego na kwarantannie.

Pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia w powiecie nowodworskim.