Wydanie nr 272 / 2022   

 

wtorek, 20 wrzesień 2022 19:11

Porządek XI sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 30 września 2022 r.

Napisał
Porządek XI sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2022 r.w dniu 30 września 2022 r. godz. 9.00
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji: VIII z dnia 15 czerwca 2022 r., IX z dnia 11 lipca 2022 r., X z dnia 26 sierpnia 2022 r.
3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
4. Przedstawienie sprawozdań rocznych z działań podejmowanych przez Nadzory Wodne na terenie Powiatu Nowodworskiego.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
5.1 zmiany Uchwały Nr V/42/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowodworski z późniejszymi zmianami. - przedstawia Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski.
5.2 partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Powiatem Sarnieńskim (Ukraina) - - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
5.3 przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2021 roku „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych Powiatu Nowodworskiego na lata 2016-2026” - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
5.4 przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za I półrocze 2022 r. - przedstawia Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
5.5 zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok - przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
6. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.
6.1 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za I półrocze 2022 r. wraz z informacją
o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć.
7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
8.Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
10. Zakończenie obrad.

Skomentuj