Wydanie nr 177 / 2022   

 

poniedziałek, 13 czerwiec 2022 14:48

Ogłoszenie Wójta Gminy Stegna z dn.13.06

Napisał
Ogłoszenie Wójta Gminy Stegna z dn.13.06
 
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do użyczenia 
 

Lp.

Miejscowość

Nr działki

Pow. 

w ha

Nr KW

Opis nieruchomości

Wysokość czynszu

Czas trwania umowy

Uwagi

1.

Drewnica, ul. Lipowa 6

471/2

0,1447

GD2M

/00064189/0

Działka zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej o pow. zabudowy 254m2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą

bezpłatnie

na okres nieoznaczony

Nieruchomość przeznaczona do bezpłatnego użyczenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie na czas nieoznaczony z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Drewnica. Biorący w użyczenie zobowiązany jest do ponoszenie wszelkich opłat i kosztów związanych z przedmiotem użyczenia.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stegnie, oraz podany na stronę internetową  www.stegna.pl, oraz BIP Stegna dnia 13.06.2022 r. na okres 21 dni.
 
​​     Z A W I A D O M I E N I E
 
Wójt Gminy Stegna na podstawie art. 35 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ogospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z2021r., poz. 1899 ze zm.)informuje, że w dniu13 czerwca2022 roku w siedzibie Urzędu Gminyw Stegnie, ul. Gdańska 34 został wywieszony, na okres21 dni,wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna,przeznaczonej do użyczenia.
 
Wykazzostałrównież opublikowany na naszej stronie internetowej www.stegna.pl oraz BIP Stegna.
 
Stegna, dnia 13.06.2022 r.

Skomentuj