Wydanie nr 330 / 2022   

 

piątek, 18 listopad 2022 23:57

Nowy Dwór Gdański. Wkrótce sesja Rady Powiatu. Czym zajmą się radni.

Napisał
W środę, 30 listopada br. o godz. 09.00 w sali konferencyjnej nr 9 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu Nowodworskiego VI kadencji. 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji: XIII z dnia 28 października 2022 r.
3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
4.1 uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski.
4.2 przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Nowodworskiego na lata 2022-2025”.- przedstawia Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski.
4.3 wyrażenia woli przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do przedsięwzięcia strategicznego pn.: „Kształtowanie sieci szkół zawodowych na Pomorzu – etap II”. - przedstawia Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski.
4.4 wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu. - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
4.5 określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowodworskiego, których zarządzającym jest Powiat Nowodworski oraz warunków korzystania z tych przystanków, udostępnionych dla operatorów i przewoźników. - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
4.6 wyrażenia zgody na nabycie w drodze zakupu nieruchomości na własność Powiatu Nowodworskiego. - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
4.7 wyrażenia zgody na wypowiedzenie porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji programu pod nazwą „Sprawna Administracja Geodezyjna i Kartograficzna”. - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
4.8 wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem pomieszczenia nr 2 o powierzchni 17,4 m2 w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 na okres 3 lat na prowadzenie Punktu Obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Dworze Gdańskim. - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
4.9 przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za II półrocze 2022 r. - przedstawia Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
4.10 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r. - przedstawia Pan Ireneusz Stolarz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
4.11 zmiany uchwały Nr IV/16/2022 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r. - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
4.12 zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok. - przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
5. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
6. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
7. Wnioski i oświadczenia Radnych.
8. Zakończenie obrad.
 

Skomentuj