Wydanie nr 330 / 2022   

 

wtorek, 22 listopad 2022 22:50

Ogłoszenie o zwołaniu XLVI Sesji Rady Gminy Stegna na dzień 29 listopada 2022 r.

Napisał

Ogłoszenie o zwołaniu XLVI SesjiRady Gminy Stegna na dzień 29 listopada 2022 r. na godz. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Wybór sekretarza obrad.
4.
Zatwierdzenie porządku obrad.
5.
Przyjęcie protokołu z XLIII, XLIV i XLV Sesji Rady Gminy Stegna.
6.
Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.
7.
Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady o pracy w okresie między sesjami.
8.
Interpelacje i zapytania Radnych.
9.
Informacja Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy dotycząca złożonych oświadczeń majątkowych za 2021 rok.
10.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Stegna w roku szkolnym 2021/2022.
11.
Podjęcie uchwał:
11.1.
w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stanowiącej podstawę wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów
niepełnosprawnych oraz rodziców;

11.2.
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/58/03 Rady Gminy Stegna z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany formy organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Stegnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Stegnie;
11.3.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 242/2, położonej w miejscowości Drewnica;
11.4.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej część działki nr 242/2 i część działki nr 242/3,
położonej w miejscowości Drewnica;

11.5.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 455, położonej w miejscowości Stegna;
11.6.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 223/7, położonej w miejscowości Rybina;
11.7.
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących działki nr 77/2 i 87/2, położonych w miejscowości
Junoszyno przeznaczonych pod poszerzenie drogi gminnej - ul. Dębowej; 
11.8. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stegna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.”;

11.9.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Stegna Nr XXXI/245/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności,
sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

11.10.
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
11.11.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
11.12.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji na 2023r. w Gminie Stegna;
11.13.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi
Nowodworskiemu na wydatki związane z realizacją zadania pn."Przebudowa drogi nr 2329G w msc. Wiśniówka";

11.14.
w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2022;
11.15.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/302/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2022-2034.
12. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach oraz w okresie między sesjami.

13. Wolne wnioski i informacje.

14. Zakończenie obrad

Obrady będą transmitowane na stronie internetowej Gminy Stegna www.stegna.pl w zakładce Rada Gminy - Transmisja online.


Skomentuj