Wydanie nr 338 / 2023   

 

środa, 25 październik 2023 23:11

Nowy Dwór Gd. Sesja Rady Miejskiej w czwartek, 26 października

Napisał

W czwartek, 26 października o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 odbędzie się LXXII (72) sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych

5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku przez Gminę Nowy Dwór Gdański Powiatowi Nowodworskiemu.

6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2023 roku przez Gminę Nowy Dwór Gdański Powiatowi Nowodworskiemu.

7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.

8. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2037.

9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w ramach  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku w ramach  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 204 w obrębie geodezyjnym Lubieszewo.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.

13. Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2022-2026.

14. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024.

15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2022- 2023.

16. Projekt uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański na rok 2024.

17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej oraz w szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu pożarniczym.

18. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

19. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok na terenie gminy Nowy Dwór Gdański.

20. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków udostępnionych operatorom i przewoźnikom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nowy Dwór Gdański.

21. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji przystanku na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański w miejscowości Żelichowo.

22. Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyborów ławników.

23. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego. 24. Sprawy różne.

Informacje o planowanych Sesjach Rady Miejskiej,  projektach uchwał i poszczególnych głosowaniach, znajdą Państwo na stronie http://nowydworgdanski.esesja.pl/

Transmisje z obrad Rady Miejskiej znajdują się na stronie https://nowydworgdanski.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Skomentuj