Wydanie nr 330 / 2022   

 

wtorek, 25 październik 2022 20:37

Nowy Dwór Gdański. W czwartek sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad.

Napisał
Nowy Dwór Gdański. W czwartek sesja Rady Miejskiej. Porządek obrad.
 
W czwartek, 27 października br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 odbędzie się LV (55) sesja Rady Miejskiej.
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych. 
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
6. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2037.
7. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
8. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
9. Projekt uchwały zmieniającej Wieloletni Program Współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2022-2026.
10. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.
11. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok.
12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański na lata 2023 – 2025.
13. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.
14. Sprawy różne
 

Informacje o planowanych Sesjach Rady Miejskiej,  projektach uchwał i poszczególnych głosowaniach, znajdą Państwo na stronie http://nowydworgdanski.esesja.pl/

Transmisje z obrad Rady Miejskiej znajdują się na stronie https://nowydworgdanski.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

 

Skomentuj