Wydanie nr 330 / 2022   

 

czwartek, 10 listopad 2022 16:24

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Napisał
Ogłoszenie o zatrudnieniu na czas określony na zastępstwo z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony
 
Wójt Gminy Sztutowo informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo na stanowisko  urzędnicze do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa  w Urzędzie Gminy  w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo
 1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Sztutowie
Ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo
 1. Określenie stanowiska; stanowisko urzędnicze
Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego  i rolnictwa
Wymiar czasu pracy – 1/1 etat
Planowany termin zatrudnienia –  01 grudnia  2022 rok
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w październiku 2022 r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.
 • Niezbędne wymagania od kandydatów:
  obywatelstwo polskie,
  •  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  •  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie  średnie lub wyższe z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami lub geodezji
 • znajomość przepisów prawa: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o gospodarce nieruchomościami , prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o samorządzie gminnym  
  • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
V. Wymagania dodatkowe:
     •  mile widziane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego
          stanowiskach: gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, geodezja.
    • umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania
      kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra
      organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
1. Planowanie, przygotowywanie do uchwalenia i realizacja miejscowych planów   zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.
2. Wydawanie zaświadczeń , wypisów i wyrysów oraz informacji z zakresu planowania  i zagospodarowania przestrzennego
3. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego.
4.  Współpraca z instytucjami, organami realizującymi zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego. 
5.  Prowadzenie spraw w zakresie podziału i rozgraniczenia nieruchomości z uwzględnieniem  zgodności projektu podziału z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji i postanowień z tym związanych.
6  Nadzór i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty planistycznej i adiacenckiej.
7. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowym oznaczeniem ulic i numeracji budynków na  terenie gminy.
8. Prowadzenie spraw z zakresu  wyłączeń  gruntów rolnych i leśnych z produkcji.
9. Prowadzenie spraw związanych z kopalinami na terenie gminy.
10. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem na terenie gminy.
11. Prowadzenie ewidencji i rozliczania materiałów pędnych dla OSP.                                        
 
VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,
• obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
•  kontakty z klientami zewnętrznymi,
 
VII. Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
  • kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
VIII.  Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej j kopercie  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z  dopiskiem „ Oferta pracy na  stanowisko urzędnicze do spraw geodezji i  zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa, 
do dnia 25 listopada 2022 r do godziny 15.00.
 
Oferty, które wpłyną po terminie , nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia , na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.
 
IX) Informacje dodatkowe:
1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.
2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca) .
3. Złożone w naborze dokumenty kandydata,  który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
4.  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”
5. Informacja  o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.
Zapraszamy do składania ofert.
Sztutowo, dnia  2022.11.08  
 
Wójt Gminy Sztutowo
Robert Zieliński
 

Skomentuj