Wydanie nr 273 / 2022   

 

wtorek, 16 sierpień 2022 14:24

Gmina Sztutowo. Ogłoszenie  o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze  ds. inwestycji i drogownictwa    

Napisał

Ogłoszenie  o  naborze na wolne stanowisko urzędnicze  ds. inwestycji i drogownictwa    

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  do spraw inwestycji i drogownictwa  w Urzędzie Gminy  w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo
 1. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy w Sztutowie
ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo
 1. Określenie stanowiska; stanowisko urzędnicze
Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw inwestycji i drogownictwa
Wymiar czasu pracy – 1/1 etat
Planowany termin zatrudnienia –  01 października 2022 rok
 
Zatrudnienie na czas  nieokreślony.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu czerwcu 2022r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie  Gminy w  Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.
 1. Niezbędne wymagania od kandydatów:
  obywatelstwo polskie,
  •  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  •  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie  średnie lub wyższe preferowane z zakresu z budownictwa,  
   geodezji
 1. znajomość przepisów prawa: ustawy kodeks postępowania administracyjnego , ustawy o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych , ustawy prawo budowlane , ustawy Prawo zamówień publicznych   
  • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
        VI.     Wymagania dodatkowe:
                 •  doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego na
                     stanowiskach  związanych z budownictwem.
                 • umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość
                    nawiązywania  kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze
                   stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji
                    powierzonych zadań,  dyspozycyjność.
 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku .
 
1. Realizacja  inwestycji gminnych oraz zlecanie wykonywania remontów  
    w  obiektach komunalnych.
2.  Przeprowadzanie kontroli gwarancyjnych w tym; wykonywanie przez Wykonawców
     robót poprawkowych.
3.  Inicjowanie i nadzór nad opracowywaną  dokumentacją techniczno-prawną na
     zadania inwestycyjne oraz zadania remontowe w zakresie obiektów komunalnych.
4.  Zlecanie i rozliczanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowami
  i stanem  faktycznym.
5. Uzgadnianie własnej i powierzonej infrastruktury technicznej przebiegającej
 w pasach  drogowych.
6. Nadzór nad realizacją inwestycji i modernizacji finansowanych  z budżetu Gminy.
7. Przygotowywanie budżetu dla planowanych inwestycji oraz remontów obiektów
    komunalnych od strony rzeczowo- finansowej.
8.Opracowywanie okresowych programów i planów inwestycyjnych oraz
    sporządzanie   sprawozdań z ich wykonania, zlecanie zastępstwa inwestorskiego
    i  przygotowywanie umów w tym zakresie.
9. Udział w przetargach w zakresie realizowanych inwestycji, modernizacji
     i remontów obiektów komunalnych.
10.   Kontrola bieżąca przebiegu przygotowania i realizacji inwestycji pod kątem
       zgodności  zakresu rzeczowego i finansowego z zawartymi umowami.
11.  Weryfikacja  kosztów i faktur do uruchamiania ich płatności.
12. Przygotowywanie materiałów do przetargów na roboty inwestycyjne oraz
      remontów obiektów komunalnych, koordynowanie  realizowanych inwestycji
      i remontów.
13.   Kontrola w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego budynków  i ich
      urządzeń poprzez wykonane przeglądy techniczne budynków. W wypadku braku 
      Zarządcy, realizacja we własnym zakresie tych zadań w gminnych
      nieruchomościach zabudowanych gminnymi budynkami mieszkalnymi
       i   niemieszkalnymi.
14.  Prowadzenie książek obiektów oraz systematyczne ich aktualizowanie.
15.  Opracowywanie planu rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie.
16. Sporządzanie i przekazywanie na odpowiednie stanowisko OT – przyjęcie środka trwałego
      po zakończonych  inwestycjach oraz likwidacji środka trwałego po jego utylizacji.
17. Sporządzanie sprawozdań, analiz i planów  z zakresu wykonywanych zadań.
18. Ścisła współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowania Wieloletniego
      Planu Finansowego.
19. Zarządzanie drogami i mostami gminnymi, a w szczególności: prowadzenie
       ewidencji, opracowywanie planów rzeczowo-finansowych remontów kapitalnych
       i bieżących ulic i mostów, opracowywanie niezbędnej do prowadzenia remontów
      dokumentacji techniczno – projektowej, prowadzenie rozliczeń finansowo –
       rzeczowych.
20. Prowadzenie spraw z zakresu remontów i utrzymania dróg, ulic, placów,
      chodników i obiektów mostowych. 
21. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, ulic, placów, chodników
       i obiektów mostowych.
22. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i orzekanie o jego
       przywróceniu do stanu pierwotnego oraz naliczanie opłat z tym związanych.
23. Prowadzenie spraw „małej architektury” tj. place zabaw, skwery itp.,
24. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji administracyjnych na
      lokalizację zjazdów z dróg gminnych i wewnętrznych.
25.Poświadczanie za zgodność z oryginałem kopi dokumentów przedłożonych przez strony
      na potrzeby prowadzonych postępowań.
26. Sporządzania sprawozdań, analiz i planów z zakresu wykonywanych zadań.
27. Przekazywanie na stanowisko Zamówień Publicznych i pozyskiwania środków   
      zewnętrznych podpisanych przez Wójta umów powyżej 5000 zł celem nadania numeru
      umowy i  rejestracji w Centralnej ewidencji umów .
28. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
29. Realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ścisła współpraca w tym
       zakresie ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych.
VIII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
•  stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,
•  obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
•  kontakty z klientami zewnętrznymi,
IX. Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy
   zawodowej i    zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o
   zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza
   skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach
   samorządowych
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw
    publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego
   lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
X. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej  kopercie  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w
Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z  dopiskiem „ Oferta pracy na  stanowisko inwestycji i drogownictwa”
w terminie   do dnia 31 sierpnia 2022 r. do  godziny 15.00.
Oferty, które wpłyną po terminie,  nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.
XI. Informacje dodatkowe:
1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.
2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca) .
3. Złożone w naborze dokumenty kandydata,  który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
4.  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”
5. Informacja  o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.
Zapraszamy do składania ofert. 
Sztutowo, dnia  2022.08.16                                                                       Wójt Gminy
                                                                                                                     Robert Zieliński       
                                  

Skomentuj