Wydanie nr 231 / 2022   

 

piątek, 22 lipiec 2022 00:54

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego.

Napisał
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego.
 
 

L.p.

Nr działki

KW nr

Pow.

w ha.

Opis nieruchomości, położenie, przeznaczenie
w mpzp/ w studium

Cena wywoławcza  nieruchomości netto w zł

Położenie nieruchomości

Uwagi

1.

83

GD2M

/00059358/8

0,0500 ha

Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami letniskowymi o powierzchni zabudowy 44m² oraz 49 m² . Oba budynki konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym, krytym papą. Działka  nr 83 nie posiada dostępu do drogi publicznej. Działka o nieregularnej formie, zbliżonej do trójkąta, graniczy z lasem oraz nieruchomościami  zabudowanym budynkami turystycznymi. Nieruchomość uzbrojona w energię elektryczną oraz sieć kanalizacyjną. Wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości przebiega sieć wodociągowa. W północno-zachodniej części działki znajduje się latarnia z dwoma punktami świetlnymi. Teren nieruchomości jest ogrodzony siatką ogrodzeniową, plecioną.

W MPZP wsi Jantar działka położona jest   na terenach oznaczonych symbolem UT21- tereny zabudowy usług turystyki.

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług turystyki, usługi hotelarskie, z wyłączeniem kempingów i pól biwakowych.

Przeznaczenie uzupełniające:  lokale mieszkalne na potrzeby właścicieli lub obsługi obiektów hotelarskich o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku, usługi sportu.

102.900,00 zł.

Jantar

Nabywca zostanie wyłoniony w trybie przetargu ograniczonego.

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Działka nie  jest obciążona na rzecz innych podmiotów.
Cena nieruchomości w całości płatna będzie przed podpisaniem aktu notarialnego.

 
 
Od dnia wywieszenia wykazu wyznacza się sześciotygodniowy termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 
Wykaz zostaje wywieszony na tablicy Urzędu Gminy w Stegnie, ogłoszony na stronie internetowej www.stegna.pl   oraz BIP Stegna dnia 22 lipca 2022 r. na okres 21 dni.

Skomentuj