Wydanie nr 231 / 2022   

 

piątek, 08 lipiec 2022 12:50

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański w części obrębu geodezyjnego Żelichowo oraz miasta Nowy Dwór Gdański Wyróżniony

Napisał
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański w części obrębu geodezyjnego Żelichowo oraz miasta Nowy Dwór Gdański w części obrębu geodezyjnego 0003 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 275/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański w części obrębu geodezyjnego Żelichowo oraz miasta Nowy Dwór Gdański w części obrębu geodezyjnego 0003
 
 
zawiadamiam
 
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 19 lipca 2022 r. do 9 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański, w godzinach pracy Urzędu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Dwór Gdański w części obrębu geodezyjnego Żelichowo oraz miasta Nowy Dwór Gdański w części obrębu geodezyjnego 0003 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego: https://bip.miastonowydwor.pl/).
 
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
27 lipca 2022 r. o godzinie 15:00 w pokoju 107 Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim,
ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
 
 
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
 
Uwagi do Burmistrza należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Miejski w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23 sierpnia 2022 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego.
 
 
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego
Jacek Wojciech Michalski
 

Skomentuj