Wydanie nr 177 / 2022   

 

piątek, 20 maj 2022 01:26

XXXVIII Sesja Rady Gminy Stegna. Zobacz czym zajmą się radni.

Napisał

Ustalony porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Stegna VIII Kadencji Rady Gminy Stegna 2018 - 2023 zwołanej na dzień 20 maja 2022 r. na godz. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie, ul. Gdańska 60.


1.
Otwarcie sesji.
2.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.
Wybór sekretarza obrad.
4.
Zatwierdzenie porządku obrad.
5.
Informacje Wójta o pracy w okresie między sesjami.
6.
Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady o pracy w okresie między sesjami.
7.
Interpelacje i zapytania Radnych.
8.
Sprawozdanie z wykonania Uchwały Nr XX/193/2020 Rady Gminy Stegna z dnia
19 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stegna

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r.”.

9.
Podjęcie uchwał w sprawie:
9.1.
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargowej nieruchomości położonych
w miejscowości Junoszyno i Jantar;

9.2.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Dworek
i Niedźwiedzica”;

9.3.
zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2022;
9.4.
zmiany uchwały Nr XXXII/302/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 roku w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2022-2034.

10.
Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, oraz w okresie między sesjami.
11.
Wolne wnioski i informacje.
12.
Zakończenie obrad.

 

Skomentuj