Wydanie nr 28 / 2022   

 

wtorek, 05 październik 2021 15:08

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Napisał

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

 

Lp.

Miejscowość

Nr działki

Pow. w ha 

przeznaczona

do dzierżawy

Nr KW

Opis 
nieruchomości 

Wartość nieruchomości Wysokość czynszu 
dzierżawnego 

Czas trwania 
umowy 


Uwagi 

 

1.

Stegna

745/2

0.0007 ha

GD2M/

00042458/7

Zgodnie ze  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Stegna działka leży w strefie osadniczej.

30,00 zł netto rocznie, zwolnione

z VAT,

czynsz za rok 2021 płatny przed podpisaniem umowy,

a w latach  kolejnych  płatny do dnia 31 marca każdego roku.

3 lata od dnia podpisania umowy 

Dzierżawca wyłoniony w trybie bezprzetargowym. Czynsz zwolniony z VAT.

Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy.

 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stegnie, oraz zamieszczony na stronie internetowej www.stegna.pl oraz BIP Stegna dnia 05.10.2021 roku na okres 21 dni.

Skomentuj