Wydanie nr 92 / 2023   

 

sobota, 25 luty 2023 01:02

Sesja Rady Gminy Sztutowo - 27.02.2023

Napisał
zdj.poglądowe zdj.poglądowe

W dniu 27.02.2023 poniedziałek o godzinie 08:00 odbędzie się Sesja Rady Gminy Sztutowo. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym. 

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Gminy Sztutowo.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
 5. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 rok w Gminie Sztutowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sztutowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Sztutowo na rok 2023 .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lat 2023-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji 
  z mieszkańcami Gminy Sztutowo.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sztutowo na lata 2023-2026.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztutowo”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Sztutowo od Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg nieruchomości gruntowej – działki nr 184/3 
  o pow. 2,5 ha obręb Sztutowo na okres 30 lat .
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stanowiącej podstawę wyliczenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców.
 17. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 18. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 19. Zakończenie obrad.

Skomentuj