Wydanie nr 92 / 2023   

 

czwartek, 02 luty 2023 22:10

Nowy Dwór Gd. Zobacz czym zajmą się radni na sesji 9 lutego br. Wyróżniony

Napisał
W czwartek, 9 lutego br. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3 odbędzie się LXII (62) sesja Rady Miejskiej.
 
Porządek obrad:
 
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
6. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowy Dwór Gdański.
7. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim.
8. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
9. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
10. Projekt uchwały zmieniającej określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik.
12. Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.
13. Projekt uchwały w sprawie aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w perspektywie do 2037 roku dla gminy Nowy Dwór Gdański.
14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
15. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu współpracy Gminy Nowy Dwór Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na lata 2022-2026.
16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.
17. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.
18. Sprawy różne.
 
Transmisje z obrad Rady Miejskiej znajdują się na stronie https://nowydworgdanski.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Skomentuj