Wydanie nr 177 / 2022   

 

wtorek, 07 czerwiec 2022 20:09

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo o przetargu na dzierżawę 24 m2 części działki nr 197 / 1 w Sztutowie

Napisał
Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo o przetargu na dzierżawę 24 m2 części działki nr 197 / 1 w Sztutowie

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od 1.07.2022 r. do 31.08.2022 r. części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej  w Sztutowie,Gmina Sztutowo

 

Położenie

ulica 

Numer działki

Powierzchnia

Obręb

Numer Księgi Wieczystej 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres umowy 

Netto w zł

Wysokość wadium w zł

Morska 

197/1

10 m2

Sztutowo

GD2M/00055520/7

3.000,00

300,00

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu 21 czerwca2022r.  o godz.  11.00  .

Dzierżawa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej tj. handel, gastronomia, obsługa ruchu turystycznego

Działka nr 197/1 położona w Sztutowie przy ul. Morskiej. Wydzierżawieniu podlega miejsce na prowadzenie działalności gospodarczej.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu15.06.2022r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi złożyć przed jego rozpoczęciem:

1) Upoważnienie do reprezentowania, jeżeli podmioty uprawnione nie uczestniczą w przetargu osobiście,
2) Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i innych opłat należnych Gminie Sztutowo – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
3) Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem  przeprowadzania przetargów i warunkami umowy dzierżawy (projektem umowy)– według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
4) Dowód wpłaty wadium. 
5) oświadczenie o niepodleganiu  wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które:

1) Mają zaległości finansowe wobec Gminy Sztutowo,
2) Bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sztutowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu, 
3) Z którymi, zostały rozwiązane umowy na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sztutowo z winy najemcy lub dzierżawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu. 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług 
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zmianami).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu. 

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta, na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena  nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do dnia 30.06.2022 r.

Nie podlega zwrotowi wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, jeżeli odstąpi on od zawarcia umowy dzierżawy. 

Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przeciwnym wypadku Wójt Gminy może od zawarcia umowy odstąpić.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% ceny wywoławczej tj. kwoty  300 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Sztutowo.

Szczegółowych informacji w tym zapoznanie się z projektem umowy oraz Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Sztutowo - można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowietelefonicznie nr tel. 55  247-81-52 wew. 614.

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie 
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu.  

​​​​​​​​

Wójt 

Robert Zieliński

/podpis nieczytelny/

Sztutowo, dnia 7.06.2022 r.

​​​​​​​​​​Załącznik nr 1

- Wzór- 

Oświadczenie

Do postępowania przetargowego dotyczącego: pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od 1.07.2022 r. do 31.08.2022r.części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej  w Sztutowie,Gmina Sztutowo

 

Położenie

ulica 

Numer działki

Powierzchnia

Obręb

Numer Księgi Wieczystej 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres umowy 

Netto w zł

Wysokość wadium w zł

Morska 

197/1

10 m2

Sztutowo

GD2M/00055520/7

3.000,00

300,00

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż 

1) Niezalegam z opłacaniem podatków i innych opłat należnych Gminie Sztutowo,
2) Zapoznałem się z regulaminem  przeprowadzania przetargów i warunkami umowy dzierżawy (projektem umowy),
3) Niepodlegam  wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

………………………………………….

Podpis oferenta

Skomentuj