Wydanie nr 146 / 2022   

 

czwartek, 27 styczeń 2022 15:01

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Wyróżniony

Napisał

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XII/126/2019 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od 4 lutego 2022 r. do 4 marca 2022  r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie,  ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, w pokoju nr 1 oraz o publikacji na stronie internetowej: https://sztutowo.bipgmina.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 marca 2022 r. o godz. 12.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Sztutowie, ul. Szkolna 13, 82-110 Sztutowo.

Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z art. 39 i art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie studium lub prognozie oddziaływania na środowisko skutków ustaleń studium, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu studium należy składać na piśmie do dnia 25 marca 2022 r.  w Urzędzie Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres  e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą platformy ePUAP. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Stosownie do przepisu art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie do dnia 25 marca 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

Wyłożenie projektu studium oraz dyskusja publiczna zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduję się na stronie: https://sztutowo.bipgmina.pl/ w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”.

Wójt Gminy Sztutowo

 

Skomentuj