Wydanie nr 138 / 2021   

 

piątek, 09 kwiecień 2021 14:09

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej dz. Nr 767/15 ul. Kolejowa Sztutowo Wyróżniony

Napisane przez

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej dz. Nr 767/15 ul. Kolejowa Sztutowo

 Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

 

Położenie

ulica

Numer działki

Powierzchnia

Obręb

Numer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza

Netto w zł

Wysokość wadium w zł

Kolejowa

767/15

0,1079 ha

Sztutowo

GD2M/00045099/3

160.000

16.000

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu  14 maja 2021 r.  o godz.  1000 

Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka nr 767/15 obręb Sztutowo, określona jest w planie częściowo symbolem A-16 MN i częściowo symbolem KDD. Symbol A -16 MN: teren ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności. Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granicy swojej działki polegającej na obsłudze turystyki (wynajem pokoi dla letników, handel, gastronomia, itp.). Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

Symbol KDD: ulica o funkcji dojazdowej.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze Uchwałą nr XXXII/291/2010 Rady Gminy Sztutowo z dnia 11 lutego 2010 r.

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 767/15 położona w Sztutowie przy ul. Kolejowej.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się media tj. energia, kanalizacja, woda.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 10 maja 2021 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., 106 ze zmianami).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta, na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwoty  1600 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U 2014 poz. 1490).

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie  telefonicznie nr tel. 55  247-81-52 wew. 614

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu. 

 

Wójt Robert Zieliński             

Sztutowo, dnia 9.04.2021 r.

 

 

    Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Sztutowo, oznaczona nr ewidencyjnym 767/15 o powierzchni 0,1079 ha położona w Sztutowie przy ul. Kolejowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00045099/3.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XXXII/291/2010 Rady Gminy Sztutowo z dnia 11 lutego              2010 r.

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 767/15 położona w Sztutowie przy ul. Kolejowej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się media tj. energia, kanalizacja, woda.

    Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka nr 767/15 obręb Sztutowo, określona jest w planie częściowo symbolem A-16 MN i częściowo symbolem KDD. Symbol A -16 MN: teren ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności.   Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granicy swojej działki polegającej na obsłudze turystyki (wynajem pokoi dla letników, handel, gastronomia, itp.). Obowiązuje ograniczenie uciążliwości. Symbol KDD: ulica o funkcji dojazdowej.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

Cena wywoławcza netto 160.000 zł. Wadium w wysokości 16.000 zł. należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 10 maja 2021 r. wymagana

kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy. Minimalne postąpienie 1600 zł.  

Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2021 o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, pok. nr 1.

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie  Gminy w Sztutowie, pod nr telefonu 55 247 81 51 wew. 614                                                                                                                                                                                                                                      

Wójt Robert Zieliński

Sztutowo, dnia 9.04.2021 r.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania.

                                                    

Skomentuj

Facebook

Galeria Artykułów

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.
Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019
Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.
Cedry Małe. Wypadek na S7. Samochód osobowy najechał na auto obsługi technicznej drogi.
Gmina Stegna. Remont zabytkowej kapliczki w Żuławkach zakończony.
Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.
Powiat Nowodworski. Zaopiniowano projekt koncepcyjny dotyczący przebudowy mostu w Tujsku.
Ponad 500 aut. Gwiazdy. Super nagrody. Zlot klasyków w Stegnie 2019.
Wyniki wyborów w Sołectwie Tujsk.
Tujsk. Zajęli trzecie miejsce w Polsce w konkursie Energi. Nagrody i czek na 10 tysięcy.
27 Finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Sztutowie.
Wyniki wyborów w Sołectwie Jantar.


joomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl