Wydanie nr 138 / 2021   

 

piątek, 09 kwiecień 2021 12:26

Gmina Sztutowo. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sztutowie przy ulicy Zalewowej. Wyróżniony

Napisane przez

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sztutowie przy ulicy Zalewowej.

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sztutowie przy ulicy Zalewowej, Gmina Sztutowo

 

 

Położenie

ulica

Numer działki

Powierzchnia

Obręb

Numer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza

Netto w zł

Wysokość wadium w zł

Zalewowa

357/58

1,2539 ha

Sztutowo

GD2M/00045099/3

1.200.000

100.000

 

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu  17 czerwca 2021 r.  o godz.  1000  .

Obszar, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sztutowo uchwała Nr V/26/2007 Rady Gminy Sztutowo z dnia 12 kwietnia 2007 r. Teren, na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest symbolem C-3UT przeznaczony jest pod: funkcję turystyczną – usługi hotelowe lub pensjonat w użytkowaniu całorocznym. W okresie przejściowym dopuszcza się zabudowę w formie domków letniskowych. Dopuszcza się funkcję uzupełniającą – gastronomię oraz mieszkaniową związana z prowadzoną działalnością. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Uchwałą nr XV/155/2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 16 kwietnia 2020  r.

 

Opis nieruchomości: Działka gruntowa, niezabudowana, nr 357/58  położona  w Sztutowie przy ul. Zalewowej

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się media tj. energia, kanalizacja, woda, sieć telefoniczna. Nieruchomość porośnięta niezinwentaryzowanym drzewostanem.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 11 czerwca 2021  r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r.,106  ze zmianami)

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta, na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwoty 12.000,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U 2014 poz. 1490).

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie telefonicznie nr tel. 55  247-81-52 wew. 614.

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu. 

 

Wójt

Robert Zieliński                                                                                                                                                              

Sztutowo, dnia 9.04.2021 r.

 

 

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Sztutowie przy ulicy Zalewowej,

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Sztutowo ul. Zalewowa, oznaczona nr ewidencyjnym 357/58 o powierzchni 1,2539 ha położona w Sztutowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00045099/3.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Uchwałą nr XV/155/2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 16 kwietnia 2020  r.

Opis nieruchomości:

Działka gruntowa, niezabudowana  nr 357/58 położona w Sztutowie przy ul. Zalewowej. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona  ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nimi. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się media tj. energia, kanalizacja, woda, sieć telefoniczna.

    Obszar, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sztutowo uchwała Nr V/26/2007 Rady Gminy Sztutowo z dnia 12 kwietnia 2007 r. Teren, na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest symbolem C-3UT przeznaczony jest pod: funkcję turystyczną – usługi hotelowe lub pensjonat w użytkowaniu całorocznym. W okresie przejściowym dopuszcza się zabudowę w formie domków letniskowych. Dopuszcza się funkcję uzupełniającą – gastronomię oraz mieszkaniową związana z prowadzoną działalnością. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

Cena wywoławcza netto 1.200.000 zł. Wadium w wysokości 100.000 zł. należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 11 czerwca 2021 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy. Minimalne postąpienie 12.000 zł. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r.  o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, pok. nr 1.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie  Gminy w Sztutowie, pok. nr 15 lub pod nr telefonu 55 247 81 51 wew.614  

                                                          

Wójt

Robert Zieliński

Sztutowo, dnia 9.04.2021 r.

Ogłoszenie do pobrania

Informacja z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sztutowo KARTA TERENU NR C-3UT  (wyciąg) cały plan do pobrania: https://mpzp.igeomap.pl/doc/nowydworgdanski/sztutowo/001.pdf

Skomentuj

Facebook

Galeria Artykułów

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.
Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019
Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.
Cedry Małe. Wypadek na S7. Samochód osobowy najechał na auto obsługi technicznej drogi.
Gmina Stegna. Remont zabytkowej kapliczki w Żuławkach zakończony.
Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.
Powiat Nowodworski. Zaopiniowano projekt koncepcyjny dotyczący przebudowy mostu w Tujsku.
Ponad 500 aut. Gwiazdy. Super nagrody. Zlot klasyków w Stegnie 2019.
Wyniki wyborów w Sołectwie Tujsk.
Tujsk. Zajęli trzecie miejsce w Polsce w konkursie Energi. Nagrody i czek na 10 tysięcy.
27 Finał. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała w Sztutowie.
Wyniki wyborów w Sołectwie Jantar.


joomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl