Krynica Morska. Pomoc dla mieszkańców.

Krynica Morska. Pomoc dla mieszkańców.

Odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez naszych Mieszkańców, w związku z sytuacją epidemii koronawirusa i zapytaniami w/s podatków i opłat lokalnych informujemy:

 
Ulgi w spłacie zobowiązań w podatku od nieruchomości wg obowiązujących przepisów- zgodnie z Art.67a Ordynacji podatkowej
a) Burmistrz na wniosek podatnika może odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
b) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek
c) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
 
Terminy płatności określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zmianami) mówią, że podatek od nieruchomości:

- osoby fizyczne - jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

- osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, zobowiązane są wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 
Każdy złożony wniosek po ustawowym terminie płatności zalicza się jako zaległość podatkowa i musi być tak rozpatrywany. Do wniosku należy złożyć dokumenty:

    1) Nr NIP,

    2) dokładne sprecyzowanie o terminy i kwoty proponowanych przez Państwa rat, oraz dokładne uzasadnienie wniosku,

    3) dokumenty obrazujące aktualna sytuację finansowo – ekonomiczną prowadzonego przedsiębiorstwa:

- zestawienie środków trwałych oraz majątku ruchomego przedsiębiorstwa,

- sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych oraz za kolejne kwartały danego roku podatkowego, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,

- plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy,

- informację o uzyskanej pomocy w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy,  formularz de minimis- wymagany w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis.

- informacje o innych okolicznościach faktycznych (zdarzeniach losowych) wpływających na

 sytuację podatnika, poparte dokumentami

 
 Wniosek złożony przed terminem zapłaty zalicza się jako odroczenie terminu płatności.

 Do wniosku wraz z uzasadnieniem zamieszcza się kopie bądź oryginały dokumentów, które w przejrzysty sposób przedstawiają sytuacje podatnika.

 W związku z panująca od połowy marca pandemią pamiętajmy, że należności płatne do 15 marca włącznie powinni Państwo uregulować

 
 1.Zgodnie z Art. 15j. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284 i 471) za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.
 
Artykułem 53 w/w ustawy wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139) w art. 20 po ust. 1 dodano ust. 1a w brzmieniu: "1a. Opłatę należną za rok 2020 wnosi się w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.".
 
Burmistrz i Rada Miasta po zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych innymi sytuacjami kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw jest w trakcie przygotowania stosownej uchwały, aby przy zachowaniu płynności finansowej Miasta pomóc jak największej ilości przedsiębiorców.

info: Urząd Gminy Krynica Morska

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

Najnowsze

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.

Nowy Dwór Gd. 28-latek został …

Paź 14, 2019 Rate: 2.83

Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019

Czołowe zderzenie autobusu z o…

Lip 27, 2019 Rate: 0.00

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Facebook

Galeria artykułów

Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna z dn. 2.06.2020

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stegna przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Pierwsze śluzowania w czasie przebudowy Przegaliny.

Nowy Dwór Gdański. Z poławiania ryb do policyjnego aresztu.

Nowy Dwór Gd. Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego.

Zawiadomienie Wójta Gminy Stegna z dnia 01.06.2020

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Protest podczas wizyty prezydenta i premiera na Mierzei Wiślanej

Prezydent i Premier z wizytą na Przekopie Mierzei Wiślanej.