Wydanie nr 231 / 2022   

 

czwartek, 25 kwiecień 2019 13:40

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, dzierżawy na okres 3, 4 i 5,10 lat oraz wydzierżawienia od Skarbu Państwa Nadleśnictwa Elbląg nieruchomości gruntowej na czas nieokreślony. Wyróżniony

Napisał

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SZTUTOWO z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do  użyczenia, dzierżawy na okres 3, 4 i 5,10 lat oraz wydzierżawienia od Skarbu Państwa Nadleśnictwa Elbląg nieruchomości gruntowej na czas nieokreślony.

Działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 ze zmianami)  o g ł a s z a m , co następuje: z zasobu nieruchomości stanowiących, własność komunalną przeznaczone zostały do  użyczenia, dzierżawy  na okres 3,4,5,10  lat oraz wydzierżawienia od Skarbu Państwa Nadleśnictwa Elbląg nieruchomości gruntowej na czas nieokreślony następujące nieruchomości:

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Oznaczenie
 w księdze wieczystej
KW nr

Powierzchnia
w  ha/m2

Położenie nieruchomości

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
 

Forma sprzedaży,

dzierżawy

  

Wartość
 nieruchomości,

 zasady aktualizacji opłat, termin wnoszenia opłat

1

44/5

44/6

4/2

GD2M/00052253/3

GD2M/00052253/3

GD2M/00049192

2,3773 ha

Łaszka

Teren upraw rolnych

Teren upraw rolnych

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą w  na okres do 5 lat

19,5209 q

Wysokość czynszu rocznego ustalana będzie na podstawie średniej ceny skupu żyta jak dla podatku rolnego określoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego . Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy.

2

230

GD2M/00043764/2

1,2800 ha

Łaszka

Teren upraw rolnych

Teren upraw rolnych

Dzierżawa w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą w  na okres do 5 lat

10,74 q

Wysokość czynszu rocznego ustalana będzie na podstawie średniej ceny skupu żyta jak dla podatku rolnego określoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego . Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy.

 

3

Część działki 332/7

GD2M/00045099/3

200 m2

Sztutowo

Teren niezabudowany

Ogródek przydomowy

Dzierżawa z dotychczasowym dzierżawcą na okres 3 lat

Czynsz roczny 260 zł netto. Waloryzacja  w oparciu o średnioroczny wskaźnik ce towarów i usług konsumpcyjnych . Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy

4

32/3

GD2M/00054587/7

800 m2

Kąty Rybackie

Teren usług przyplażowych

Miejsca postojowe

Dzierżawa na czas nieokreślony od Skarbu Państwa Nadleśnictwo Elbląg

Warunki płatności czynszu, jego wysokość oraz waloryzację i termin płatności określi właściwa umowa zawarta pomiędzy Gminą Sztutowo a Nadleśnictwem Elbląg.

5

327/5

GD2M/00045099/3

97 m2

Sztutowo

Teren niezabudowany

Teren przeznaczony pod funkcję główną gospodarczą: produkcja i skład

Dzierżawa w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, umowa zawarta zostanie na okres 10 lat

Czynsz roczny 2000 zł netto. Waloryzacja  w oparciu o średnioroczny wskaźnik ce towarów i usług konsumpcyjnych . Czynsz dzierżawny płatny do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy

6

349/3

GD2M/00059735/5

10 m2

Sztutowo

Teren niezabudowany

Teren przeznaczony na usadowienie elementu małej architektury

Umowa użyczenia na okres do 3 lat

Bezpłatna umowa dzierżawy


Ogłoszenie wywieszone będzie na tablicy ogłoszeń, w BIP Gminy Sztutowo, www.sztutowo.pl  od dnia 25.04.2019 r. do 16.05.2019  r.

Robert Zieliński

Zawiadomienie

Wójt Gminy Sztutowo na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późniejszymi zmianami) informuje, że  w dniu  25.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie  ul. Gdańska 55 oraz na stronie www.sztutowo.pl,  BIP Gminy Sztutowo został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, wydzierżawienia na okres 3,5,10 lat oraz wydzierżawienia od Skarbu Państwa Nadleśnictwa Elbląg nieruchomości gruntowej na czas nieokreślony.

Wykaz zamieszczony będzie od dnia  25.04.2019 r. do 16.05.2019 r.

 

Wójt

Robert Zieliński

Skomentuj