Wydanie nr 145 / 2019   
maj 25, 2019

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me

Ogłoszenie o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomosci gruntowej niezabudowanej dz. nr 357/56 Sztutowo ul. Zalewowa

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Położenie

    ulica

Numer działki

Powierzchnia

Obręb

Numer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza

    Netto w zł

Wysokość wadium w zł

Zalewowa 

   357/56

  0,5505 ha

Sztutowo

  GD2M/00045099/3

   694.035,00

         40.000

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu  11 kwietnia 2019 r.  o godz.  1100  .

Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo  teren ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w tym zabudowę apartamentową. Dopuszcza się wbudowanie usługi podstawowej. Karta terenu C-5 MW.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XXIV/223/09/ Rady Gminy Sztutowo z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 357/56 położona w Sztutowie przy ul. Zalewowej

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się media tj. energia, kanalizacja, woda, sieć telefoniczna.

Data pierwszego przetargu 14.08.2018 r. Data drugiego przetargu 23 listopad 2018 r.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 8 kwietnia 2019 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zmianami).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwoty  6941,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U 2014 poz. 1490).

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 15 lub telefonicznie nr tel. 55  247-81-52 wew. 32.

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu. 

 

Wójt Robert Zieliński                                                                                                                                       

 Sztutowo, dnia 6.02.2019 r.

 

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo

o trzecim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Sztutowo ul. Zalewowa, oznaczona nr ewidencyjnym 357/56 o powierzchni 0,5505 ha położona w Sztutowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00045099/3.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XXIV/223/09/ Rady Gminy Sztutowo z dnia 21 kwietnia 2009 r . Data pierwszego przetargu 14.08.2018 r.

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 357/56 położona w Sztutowie przy ul. Zalewowej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się media tj. energia, kanalizacja, woda, sieć telefoniczna.

    Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo  teren ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w tym zabudowę apartamentową. Dopuszcza się wbudowanie usługi podstawowej. Karta terenu C-5 MW.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią. Data pierwszego przetargu 14.08.2018 r. Data drugiego przetargu 23 listopad 2018 r

Cena wywoławcza netto 694.035,00 zł. Wadium w wysokości 40.000 zł. należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 8 kwietnia 2019 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy. Minimalne postąpienie 6941,00 zł. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, pok. nr 1.

 Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie  Gminy w Sztutowie, pok. nr 15 lub pod nr telefonu 55 247 81 51 wew. 32.

Wójt

Robert Zieliński  

Sztutowo, dnia 6.02.2019 r.      

mapa                                                                                             

                                                                                                         

ogłoszenie ul. Zalewowa 357 56

mapa 357 56

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Najnowsze

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.

Wilki zawędrowały na Żuławy? W…

Mar 03, 2019 Rate: 0.00

Potrącenie na pasach kobiety.  Nowy Dwór Gd. -  11.03.2019

Potrącenie na pasach kobiety. …

Mar 11, 2019 Rate: 0.00

Facebook

Galeria artykułów

Gmina Stegna. Jantarowy Przełaj 2019. Już 25 maja.

Raport o stanie gminy. VII Sesja Rady Gminy Sztutowo - 23.05.2019

Anna Fotyga spotkała się z mieszkańcami Nowego Dworu Gdańskiego -18.05.2019

IV Sesja Rady Powiatu Nowodworskiego w piątek 24 maja.

Gmina Stegna. Kajakiem przez Żuławy. Nowe przystanie.

Wpłynęło siedem ofert w przetargu na przekop Mierzei Wiślanej.

Uczniowie ze szkół z Mierzei Wiślanej wzięli udział w konkursie "Mierzejowy Maratonix z głową".

Jantar. Prace na zejściu nr 80 postępują zgodnie z planem.

Powiat Nowodworski. Kolejny remont drogi Rychnowo Żuławskie-Myszewko.