Wydanie nr 171 / 2023   

 

czwartek, 23 maj 2024 11:18

Wójt Gminy Stegna ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Stegna.

Napisał

Wyciąg z ogłoszenia o Przetargu. Wójt Gminy Stegna ogłasza I przetarg ustny, nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Stegna.

 

Nr

Miejscowość

Nr dz.

Powierzchnia nieruchomości w ha

Nr KW

Opis

nieruchomości- przeznaczenie

Wysokość - cena wywoławcza

miesięcznego czynszu

dzierżawnego netto - wadium

Czas trwania umowy

Uwagi

1.

Stegna  

562/9

0,0100

GD2M /00043334/9

Geodezyjnie niewyodrębniona część działki nr 562/9 o pow. ok. 25 m2, znajdująca się  w Stegnie przy ul. Gdańskiej 36a, nieopodal  dworca autobusowego. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna - Centrum zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/437/2014 z dnia 12.06.2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna - Centrum nieruchomość jest położona w terenach zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 300,00 zł netto miesięcznie.

Wadium 60 zł. Czynsz za pierwszy miesiąc płatny jest przed podpisaniem umowy.

W następnych miesiącach płatny jest z góry

do 20 dnia każdego miesiąca. 

do 3 miesięcy

Dzierżawca zostanie wyłoniony

w drodze przetargu.

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu podpisania umowy dzierżawy.

Oprócz czynszu umownego Dzierżawca jest  zobowiązany do opłacenia podatku od nieruchomości.

Nieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy w celu prowadzenia sezonowej działalności gospodarczej, nieuciążliwej, zgodnie z zapisami  obowiązującego mpzp wsi Stegna- Centrum. Wydzierżawiający nie zapewnia Dzierżawcy przyłączy mediów ( prąd, kanaliza i woda). Dzierżawca na własny koszt i własnym staraniem może wykonać ww. przyłącza, natomiast po zakończeniu umowy dzierżawy jest zobowiązany do przywrócenia stanu prawnego nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stegna ul. Gdańska 34 w dniu 04.06.2024 r. o godz. 900, w pokoju nr 1.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne:

a) w odniesieniu do osób fizycznych - osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika z podpisem poświadczonym notarialnie,

b) w odniesieniu do spółek osobowych i handlowych oraz innych osób prawnych przez osobę lub osoby uprawnione do ich reprezentowania na podstawie aktualnego odpisu z KRS, lub innego rejestru, lub przez upoważnionego pełnomocnika z podpisem poświadczonym notarialnie,

c) cudzoziemcy – w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r., o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto Gminy Stegna Nr 33 8308 0001 0000 0550 2000 0070 w BS Stegna w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 29.05.2024 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy w Stegnie.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, warunków przetargu oraz regulamin przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Stegnie pokój nr 5 lub telefonicznie pod nr 55 247-81-71 wew. 22.

Ogłoszenie o przetargu podaje się tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Stegnie, na stronie internetowej www.stegna.pl   oraz BIP Stegna.

Skomentuj