Wydanie nr 268 / 2023   

 

czwartek, 17 sierpień 2023 13:54

Ogłoszenie Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 17.08.23 Wyróżniony

Napisał

Ogłoszenie o podjęciu uchwały w gminie Nowy Staw o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Staw dla fragmentów obrębów Świerki, Lipinka oraz Nidowo wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie którego ma być lokalizowana elektrownia wiatrowa

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 977) oraz w związku z art. 6c ustawy z dnia 20 maja 2016 r.
o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 724 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Nowym Stawie uchwały nr 470/LXVII/2023 z dnia 03.08.2023 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowy Staw dla fragmentów obrębów Świerki, Lipinka oraz Nidowo.

Szczegółowy zakres i granica obszaru objętego sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiera załącznik graficzny do ww. uchwały dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy Nowy Staw oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem internetowym:

http://bip.nowystaw.pl/a,23889,uchwala-470lxvii2023.html

Jednocześnie stosownie do art. 39 ust.1 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 art. 51 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego, obejmującej w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Nowego Stawu (na adres: Urząd Miejski w Nowym Stawie, ul. Gen. Józefa Bema 1, 82-230 Nowy Staw) lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub za pomocą platformy ePUAP w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.  Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Nowego Stawu.

Informuję również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, dnia 22.08.2023 r. o godzinie 14:00, odbędzie się dyskusja publiczna w Urzędzie Gminy Nowy Staw pokój nr 20 (mała) sala posiedzeń w formie spotkania bezpośredniego, nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami.

Jednocześnie dnia 22.08.2023 r. o godzinie 15:00 odbędzie się dyskusja publiczna w formie prowadzonej za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Informację o łączu do dyskusji online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu dyskusji pod adresem: http://www.bip.nowystaw.pl/a,18158,procedowane-plany-miejscowe-i-studium.html

Burmistrz

Nowego Dworu Gdańskiego

Jacek Wojciech Michalski

 

Nowy Dwór Gdański, dnia 17 sierpnia 2023 r.

RIR.6721.15.2.2023

Skomentuj