Wydanie nr 268 / 2023   

 

środa, 02 sierpień 2023 15:40

 LIV Sesja Rady Gminy Sztutowo 4 sierpnia. Zobacz, czym zajmą się radni.

Napisał
Sesja Rady Gminy Sztutowo 4 sierpnia Sesja Rady Gminy Sztutowo 4 sierpnia

4 sierpnia 2023 roku (piątek) o godz. 09.00 w sali narad Urzędu Gminy w Sztutowie odbędzie się LIV Sesja Rady Gminy Sztutowo.

 Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Gminy Sztutowo.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Sztutowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej 501 na terenie Gminy Sztutowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 162 m 2 stanowiącej cześć działki nr 311/3 położonej w Sztutowie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 188 m 2 stanowiącej cześć działki nr 311/3 położonej w Sztutowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej Nr 207 położonej w Kątach Rybackich.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej nr 72/1 położonej w Groszkowie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 1,5 m 2 stanowiącej cześć działki nr 349/4 położonej w Sztutowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 934 m 2 stanowiącej cześć działki nr 495/2 położonej w Kątach Rybackich.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej nr 25/9 położonej w Grochowie Drugim.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 92 m 2 stanowiącej cześć działki nr 311/3 położonej w Sztutowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 3 lat nieruchomości gruntowej o pow. 42,9 m 2 stanowiącej cześć działki nr 311/3 położonej w Sztutowie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 531 o pow. 0,0152 ha obręb Kąty Rybackie, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00048165/8 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LI/543/2023 Rady Gminy Sztutowo z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sztutowo w latach 2023 – 2027″.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Sztutowo.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Sztutowie.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2023- 2026.
 23. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 24. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 25. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

Skomentuj