Wydanie nr 273 / 2022   

 

środa, 14 wrzesień 2022 18:01

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna, przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Napisał
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stegna przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Lp

Miejscowość

Nr działki

Pow.

w ha

Nr KW

Opis nieruchomości

Wysokość czynszu

Czas trwania umowy

Uwagi

1.

Stegna

634/2

0,0871 ha

GD2M/

00052663/0

Działki położone w MPZP części wsi Stegna są na obszarze oznaczonym symbolem ZP2 określającym tereny zieleni urządzonej oraz symbolem MN2 określającym zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.

Czynsz dzierżawny roczny:  1.306,50 zł. netto.

W roku 2022  czynsz płatny będzie przed podpisaniem umowy dzierżawy,

a w latach kolejnych do 30 sierpnia każdego roku.

do lat 3 od dnia podpisania umowy.

Dzierżawca wyłoniony w trybie bezprzetargowym.

Do czynszu dzierżawnego będzie doliczony podatek VAT.

Dzierżawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości. Czynsz dzierżawny będzie podwyższany rokrocznie na podstawie rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Statystycznego bez konieczności sporządzenia aneksu do umowy dzierżawy. 

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stegnie, oraz podany na stronę internetową  www.stegna.pl   oraz BIP Stegna dnia 14.09.2022 r. na okres 21 dni.

Skomentuj