Wydanie nr 56 / 2023   

 

piątek, 26 styczeń 2024 13:04

Wielkie pieniądze na lokalne projekty w regionie. Około 19 mln zł. trafi do Żuławskiej LGD Wyróżniony

Napisał

Prezes Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania Michał Chrząszcz podpisał umowę z Marszałkami Mieczysławem Strukiem i Wiesławem Byczkowskim na realizację strategii rozwoju lokalnego na kwotę 4.389.000 Euro, w ramach programu Wspólnej Polityki Rolnej i Funduszy Europejskich dla Pomorza. Te pieniądze pozwolą na realizację wielu lokalnych projektów istotnych dla mieszkańców. Chodzi o aktywizację zawodową, turystykę czy projekty kulturalne.

W dniu 24.01.2024 r. Prezes Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania Michał Chrząszcz podpisał umowę na wdrażanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027 obejmującej obszar powiatów nowodworskiego i malborskiego na kwotę 4 388 763 euro.

Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli lokalnych władz, organizacji społecznych oraz mieszkańców udało się stworzyć dokument określający wspólne kierunki rozwoju naszego obszaru a tym samym stworzyć możliwości wsparcia lokalnych inicjatyw. Środki pozyskane za pośrednictwem Żuławskiej LGD zostaną przeznaczone m.in. na: 

- rozbudowę oferty infrastruktury publicznej i społecznej,
- rozwijanie istniejących działalności gospodarczych w zakresie spędzania czasu wolnego,
- wsparcie inicjatyw oddolnych w tym włączenie cyfrowe i aktywizację seniorów, rozwój kompetencji mieszkańców szczególnie kobiet, dzieci i młodzieży,
- wspieranie rozwoju usług społecznych i zdrowotnych,
- rozbudowę kąpielisk,
- ochronę bioróżnorodności terenów cennych przyrodniczo oraz magazynowanie energii odnawialnej.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe działające na naszym terenie oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Budżet PS WPR: 2 162 500,00 euro
Budżet FEP: 2 226 263,00 ( w tym ESF+: 605 550,00 euro, EFRR: 1 620 713 euro)
Łącznie budżet: 4 388 763,00 euro

 

Umowy z 15 pomorskimi LGD podpisali 24 stycznia 2024 r. marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski oraz przedstawiciele LGD.

Czym są LGD?

Co kryje się pod skrótem LGD?

– Lokalne Grupy Działania to nic innego jak lokalne partnerstwa. To stowarzyszenia, które skupiają przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.  – wyjaśnia Justyna Durzyńska, dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWP.

Podstawą działania Lokalnych Grup Działania jest lokalna strategia rozwoju dla konkretnego obszaru.

– Obecnie w województwie pomorskim istnieje 15 takich LGD. Obejmują one zasięgiem niemal wszystkie gminy w regionie – dodaje Durzyńska.

Wsparcie finansowe dla LGD jest udzielane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Skomentujjoomla

 Żuławy TV - Regionalna Telewizja z powiatu nowodworskiego.

+48 513 829 291  kontakt@zulawytv.pl