Wydrukuj tę stronę
środa, 23 marzec 2022 03:01

 IV sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 29 marca. Czym zajmą się radni?

Napisał
 
 IV sesja Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim VI kadencji w 2022 r.w dniu 29 marca 2022 r. godz. 9.00
Termin: 29.03.2022 r. (wtorek) godz. 9.00 sala konferencyjna Nr 9, Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim,
 
 Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ślubowanie. (Postanowienie Nr 8/2022 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie
obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.)
3. Przyjęcie protokołów z sesji: II z dnia 24.01.2022 r. , III z dnia 31.01.2022 r.
4. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
5. Przedstawienie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w powiatowych placówkach oświatowych, w roku 2021 - Powiat Nowodworski.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
6.1 przyjęcia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Nowodworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”. – przedstawia Pani Barbara Ogrodowska, Wicestarosta Nowodworski.
6.2 określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. – przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
6.3 agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. - przedstawia Pan Jacek Gross, Starosta Nowodworski.
6.4 zmiany budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2022 rok. – przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
6.5 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2022-2040. przedstawia Pani Barbara Kamińska, Skarbnik Powiatu.
7. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
8. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych między sesjami.
9. Wnioski i oświadczenia Radnych.
10. Zakończenie obrad.