Wydanie nr 60 / 2020   
luty 29, 2020

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me

Wolne  urzędnicze stanowisko ds. obsługi technicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

       

Starosta Nowodworski ogłasza  nabór  na  wolne  urzędnicze stanowisko ds. obsługi technicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego (od młodszego referenta do inspektora) w Wydziale Geodezji , Kartografii i Katastru w  Starostwie  Powiatowym  w  Nowym  Dworze  Gdańskim.                         

 1. Określenie stanowiska urzędniczego – 2 miejsca – 2 etaty
 2. Stanowisko obsługi technicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru
 3. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa  na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony.
 1. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:
 1. Wymagania konieczne:
 • wykształcenie minimum średnie;
 • znajomość przepisów prawnych, w szczególności: ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,  ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej, Rozporządzenie  Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie  ewidencji gruntów  i budynków;
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na wyżej wymienionym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe ( kierunek:  geodezja, gospodarka  nieruchomościami, geoinformatyka)
 • Wiedza z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy Kodeks postepowania administracyjnego;
 • odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność.

III. Zakres zadań podstawowych wykonywanych na stanowisku, między innymi:

      1) kameralne i numeryczne opracowanie wyników pomiarów geodezyjnych przyjętych

           do  zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznego,

      2)  tworzenie i aktualizacja informatycznych baz danych geodezyjnych,

      3)  wykonywanie prac związanych z tworzeniem i aktualizacją numerycznej mapy zasadniczej,                                

      4)  przygotowanie danych geodezyjnych i kartograficznych do zgłoszonych prac i zadań

      5)  wydawanie wytycznych do wykonania zgłoszonych robót

      6)  udzielanie informacji o zasobie,

      7)  dokonywanie ocen stanu zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod względem  jakości,  

           kompletności i zgodności z obowiązującymi przepisami i instrukcjami technicznymi,

      8)  cyfryzacja dokumentacji zasobu, 

  9)  kontrola przyjmowanych do zasobu opracowań geodezyjnych i kartograficznych pod względem         

       formalno- prawnym i technicznym

10)  wykonywanie reprodukcji map i dokumentów, 

11)  przyjmowanie i realizowanie zamówień dotyczących zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

12)  sporządzanie i wystawianie opłat administracyjnych wynikających z zamówień na dane i

       czynności geodezyjne 

13)  kontrola przestrzegania ochrony znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych,

14)  realizacja zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego

       w Nowym Dworze Gdańskim, innych wewnętrznych aktów prawnych jak też wszelkich

       przepisów prawa obligujących pracowników samorządowych.

 1. Warunki pracy:
 • praca w pomieszczeniu biurowym w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

Starostwa Powiatoweg0 w Nowym Dworze  Gdańskim przy ul. Warszawskiej 28B

      2)   praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

      3)   obsługa urządzeń biurowych.

 

 1. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
 2. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata.
 3. CV zawierające co najmniej: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej – własnoręcznie podpisane przez kandydata.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i umiejętności (dokumenty uwierzytelnione* przez kandydata).
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 2. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na ww. stanowisku.
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności (w przypadku posiadania, uwierzytelniona* przez kandydata).
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

*Dokument uwierzytelniony oznacza zapis – „Za zgodność z oryginałem”, data uwierzytelnienia   i własnoręczny podpis.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór  na   stanowisko  ds. obsługi technicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego w  Wydziale  Geodezji, Kartografii i Katastru   w   terminie  do  dnia  16  września  br. w sekretariacie – pokój nr 20 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 do godz. 10:00. W przypadku, gdy dokumenty rekrutacyjne zostaną wysłane drogą pocztową  na ww. adres, za datę złożenia uważa się datę wpływu do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2019 r.  wynosił  poniżej 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.nowydworgdanski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ds. obsługi technicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji.

………………………………..

(data, podpis)

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ds. obsługi technicznej zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru
 4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

-cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

………………………………..

(data, podpis)

 

 

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Najnowsze

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.

Nowy Dwór Gd. 28-latek został …

Paź 14, 2019 Rate: 2.69

Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019

Czołowe zderzenie autobusu z o…

Lip 27, 2019 Rate: 0.00

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Facebook

Galeria artykułów

Koronawirus. Wojewoda wprowadza stan podwyższonej gotowości

Nowy Dwór Gd. Spotkanie dyrektorów szkół i przedstawicieli sanepidu w sprawie koronawirusa.

Konkurs Piękna Wieś Pomorska rozpoczyna się już 3 marca.

Myszewko. Potrącenie 68-latka. Trafił do szpitala.

Stegna. Zaproszenie na spektakl w mistrzowskim wykonaniu pt. „Pół na Pół”.

Stegna. 103 urodziny pani Joanny obchodzono w Morsie.

Wójt Gminy Sztutowo zaprasza do składania ofert dot.organizacji cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych na plażach w Gminie Sztutowo.

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo z dn.27.02.2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dn.27.02.2020