Wydanie nr 21 / 2020   
styczeń 21, 2020

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me

Starosta Nowodworski ogłasza czwarty nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

STAROSTA NOWODWORSKI

ogłasza czwarty nabór na wolne kierownicze stanowisko  urzędnicze

Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

w  Starostwie  Powiatowym  w  Nowym Dworze Gdańskim

82-100 Nowy Dwór Gdański ul. gen.  Władysława  Sikorskiego  23

I. Określenie stanowiska urzędniczego – 1 miejsce –  1 etat

1. Stanowisko – Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

2.   Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa

     na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony.

II.Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania konieczne:

1) wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie);

2) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym 3 lata na stanowisku związanym z oświatą lub w organie prowadzącym samorządowe szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze lub organie sprawującym nadzór pedagogiczny lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;

3) znajomość przepisów prawnych, w szczególności ustaw: o samorządzie powiatowym, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o systemie oświaty, Karta nauczyciela, ustawa prawo oświatowe, ustawa o finansach publicznych;

4) biegła obsługa komputera;

5) obywatelstwo polskie;

6) korzystanie z pełni praw publicznych;

7) pełna zdolność do czynności prawnych;

8) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nieposzlakowana opinia;

10) posiadanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym;

11) stan zdrowia pozwalający na pracę na wyżej wymienionym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

1) studia podyplomowe bądź kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania oświatą;

2) umiejętność zarządzania zespołem;

3) odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność ;

4) kultura osobista i życzliwość w kontaktach interpersonalnych;

5) umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

III. Zakres zadań podstawowych wykonywanych na stanowisku, między innymi:

1) kierowanie pracą Wydziału w zakresie określonym w Regulaminie organizacyjnym Starostwa Powiatowego;

2) współpraca z Radą Powiatu, Zarządem Powiatu, Kuratorem Oświaty, Dyrektorami placówek oświatowych w zakresie spraw związanych z realizacją zadań Wydziału;

3) przygotowywanie uchwał, zarządzeń, regulaminów i innych dokumentów związanych z zakresem funkcjonowania wydziału;

4) prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Powiat  funkcji organu prowadzącego dla placówek oświatowych;

5) opiniowanie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych, dla których Powiat jest organem prowadzącym;

6) organizowanie i przeprowadzanie konkursów na stanowiska Dyrektorów szkół i placówek oświatowych;

7) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli;  

8) nadzór nad procesem kierowania uczniów do szkół, palcówek specjalnych i ośrodków wychowawczych;

9) kontrola wprowadzania danych do systemu Informacji oświatowej w powiatowych placówkach oświatowych;

10) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem dokształcania nauczycieli;

11) nadzorowanie procesu rekrutacji uczniów do szkół i placówek;

12) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem sieci szkół;

13) kontrola merytoryczna naliczonych i wykorzystanych środków części oświatowej subwencji ogólnej;

14) podział dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez inne organy niż jednostki samorządu terytorialnego  oraz prowadzenie kontroli prawidłowości rozliczania dotacji;

15) współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach dotyczących szkół i nauczycieli;

16) nadzór nad programami stypendialnymi dla uczniów;

17) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i wykorzystaniem środków finansowych na realizację projektów z zakresu oświaty, kultury, sportu, turystki;

18) nadzór nad prowadzaniem zadań w zakresie kultury, zdrowia i sportu;

19) inicjowanie działalności kulturalnej powiatu;

20) promocja w zakresie działalności powiatu na rzecz propagowania zdrowego trybu życia;

21) nadzór nad realizacją projektów oświatowych.

IV. Warunki pracy:

     1) praca w pomieszczeniu biurowym na  II piętrze w siedzibie Starostwa Powiatowego

         w Nowym Dworze  Gdańskim przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23;

    2) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

    3) obsługa urządzeń biurowych.

V. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

1. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata.

2. CV zawierające co najmniej: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej – własnoręcznie podpisane przez kandydata.

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i umiejętności (dokumenty uwierzytelnione* przez kandydata).

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

9. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na ww. stanowisku.

10. Kopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności (w przypadku posiadania, uwierzytelnione* przez kandydata).

11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną (zgodnie z załączonym wzorem).

*Dokument uwierzytelniony oznacza zapis – „Za zgodność z oryginałem”, data uwierzytelnienia

 i własnoręczny podpis.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Czwarty   nabór   na    stanowisko Kierownika   Wydziału  Oświaty   i  Spraw   Społecznych”  w   terminie do  dnia 23 lipca br.w sekretariacie – pokój nr 20 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 do godz. 10:00. W przypadku, gdy dokumenty rekrutacyjne zostaną wysłane drogą pocztową  na ww. adres, za datę złożenia uważa się datę wpływu do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2019 r. wynosił  poniżej 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.nowydworgdanski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji.

………………………………..

(data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu  przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Kierownika Oświaty i Spraw Społecznych.

4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

-cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

………………………………..

(data, podpis

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Najnowsze

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.

Nowy Dwór Gd. 28-latek został …

Paź 14, 2019 Rate: 2.69

Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019

Czołowe zderzenie autobusu z o…

Lip 27, 2019 Rate: 0.00

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Facebook

Galeria artykułów

Elbląg. Narkotyki we krwi 9-miesięcznego chłopca.

Stegna. Ferie zimowe w bibliotece.

"Niech wybrzmią ostatnie kolędy” z zespołem Fale ze Stegny w bibliotece.

Nowy Dwór Gd. Walne zgromadzenie sprawozdawcze Koła PZW nr 6 w lutym.

Radiowóz uderzył w drzewo. Wypadki i inne zdarzenia. Raport służb.

Nowy Dwór Gd. Studniówka 2020. Tak bawili się tegoroczni maturzyści z liceum.

Krynica Morska. Pożar garażu. Sytuacja opanowana. Na miejscu służby.

Zakochaj się w zamku Malbork. Zaproszenie na Walentynki.

Marszałek odwiedził Żuławy i Mierzeję Wiślaną.