Wydanie nr 316 / 2019   
listopad 12, 2019

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me

Starosta Nowodworski ogłasza szósty Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

                                                                                                     STAROSTA NOWODWORSKI

ogłasza szósty nabór na wolne stanowisko  urzędnicze

- stanowisko ds. realizacji obiektów budowlanych

(od młodszego referenta do inspektora)

w  Starostwie  Powiatowym  w  Nowym Dworze Gdańskim

82-100 Nowy Dwór Gdański ul. gen.  Władysława  Sikorskiego  23

I. Określenie stanowiska urzędniczego – 1 miejsce – pełny etat

1. Stanowisko ds. realizacji obiektów budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa.

2. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem,

że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony.

II.Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie minimum średnie;

2) znajomość ustawy Prawo budowlane;

3) obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) korzystanie z pełni praw publicznych;

5) pełna zdolność do czynności prawnych;

6) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7) nieposzlakowana opinia;

8) stan zdrowia pozwalający na pracę na wyżej wymienionym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

1) wykształcenie z zakresu budownictwa lub administracji;

2) wiedza z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

3) doświadczenie w pracy w administracji architektoniczno-budowlanej

lub w administracji publicznej;

4) mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych;

5) odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność;

6) posiadanie prawa jazdy kat. B.

III. Zakres zadań podstawowych wykonywanych na stanowisku, między innymi:

1. Prowadzenie spraw określonych w ustawie Prawo budowlane, w tym dotyczących:;

1) przygotowywanie dokumentacji do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę, roboty budowlane;

2) przyjmowanie zgłoszeń budowy i wykonywania robót budowlanych.

2. Prowadzenie spraw dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.

3. Wykonywanie (lub współudział w wykonywaniu) innych zadań i obowiązków określonych dla Wydziału Architektury i Budownictwa w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim oraz w przepisach prawa.

IV. Warunki pracy:

     1) praca w pomieszczeniu biurowym na parterze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym

          Dworze  Gdańskim przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23;

    2) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

    3) obsługa urządzeń biurowych.

V. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:

1. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata.

2. CV zawierające co najmniej: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej – własnoręcznie podpisane przez kandydata.

3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dokumenty uwierzytelnione* przez kandydata).

4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

6. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

8. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

9. Kopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności (w przypadku posiadania, uwierzytelniona* przez kandydata)

10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na ww. stanowisku.

11. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną (zgodnie z załączonym wzorem).

*Dokument uwierzytelniony oznacza zapis – „Za zgodność z oryginałem”, data uwierzytelnienia

 i własnoręczny podpis kandydata.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Szósty nabór na stanowisko ds. realizacji obiektów budowlanych”  w terminie do dnia 22 lipca 2019 r.w sekretariacie – pokój nr 20 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 do godz. 14:00. W przypadku, gdy dokumenty rekrutacyjne zostaną wysłane drogą pocztową na ww. adres, za datę złożenia uważa się datę wpływu do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu 2019 r. wynosił  poniżej 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.nowydworgdanski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowiskods. realizacji obiektów budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji.

………………………………..

(data, podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim

  ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem

  Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu  przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ds.

  realizacji obiektów budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa.

4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacyjnego lub

  do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane

  osobowe w imieniu Administratora.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 -żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  

  danych osobowych.

 -cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  

  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem  

 przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193

 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

………………………………..

(data, podpis)

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

Najnowsze

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.

Nowy Dwór Gd. 28-latek został …

Paź 14, 2019 Rate: 2.69

Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019

Czołowe zderzenie autobusu z o…

Lip 27, 2019 Rate: 0.00

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Facebook

Galeria artykułów

Żuławy.  Żuławski Kongres Kół Gospodyń Wiejskich. Wyślij zgłoszenie.

Sztutowo. Zaproszenie na obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

500 zł mandatu za te wykroczenia. Jeszcze w listopadzie!

Pożar busa na S7. Droga już odblokowana.

Samogłów w sieci rybackiej. Sensacja na Mierzei Wiślanej.

Krynica Morska. Sympatycy przyrody świętowali 60 rocznicę zasadzenia "Benka"

Polska dołączyła do Programu Ruchu Bezwizowego. Bez wiz do Stanów od 11 listopada.

Informacja o wyniku konsultacji społecznych.

Narodowe Święto Niepodległości w Żuławskim Parku Historycznym