Wydanie nr 259 / 2019   
wrzesień 16, 2019

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me

Starosta Nowodworski ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru

Starosta Nowodworski ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

                                                                                                        Nowy Dwór Gdański, dnia 09 maja 2019 r.

KR.2110.09.2019                                 

                                                          

STAROSTA NOWODWORSKI

ogłasza  nabór  na  wolne kierownicze  stanowisko  urzędnicze

Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru  

w  Starostwie  Powiatowym  w  Nowym  Dworze  Gdańskim

82-100 Nowy Dwór Gdański ul. gen.  Władysława  Sikorskiego  23

 Określenie stanowiska urzędniczego – 1 miejsce – 1 etat

 1. Stanowisko: Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
 2. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umowa na czas określony.
 1. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:
 1. Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe o kierunku geodezyjnym;
 • co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 2 – letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku i 2 - letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego;
 • posiada:
 1. uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 , pkt. 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne   i kartograficzne:

- geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;

- rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

 • doświadczenie w służbie geodezyjnej lub pokrewne;
 • dobra znajomość przepisów prawnych i technicznych z dziedziny geodezji i kartografii;
 • dobra znajomość przepisów regulujących postepowanie administracyjne;
 • obywatelstwo polskie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na wyżej wymienionym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobra znajomość obsługi komputera;
 • umiejętność organizacji pracy w zespole i kierowania ludźmi;
 • odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność ;
 • kultura osobista i życzliwość w kontaktach interpersonalnych.

III. Zakres zadań podstawowych wykonywanych na stanowisku, między innymi:

 • realizacja zadań wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • kierowanie i nadzór nad pracą Wydziału Geodezji, kartografii i Katastru;
 • nadzór nad działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • dysponowanie środkami finansowymi w budżecie powiatu na zadania geodezyjne;
 • wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Starosty;
 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, sprawozdań, analiz;
 • współdziałanie z innymi organami oraz jednostkami w zakresie spraw geodezyjno – kartograficznych.
 1. Warunki pracy:

      1) praca w pomieszczeniu biurowym na  I  piętrze w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru  Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze  Gdańskim przy ul. gen. Warszawska 28 B;

     2) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

     3) obsługa urządzeń biurowych.

 1. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i umiejętności (dokumenty uwierzytelnione* przez kandydata).
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 5. Kopie świadectw pracy (dokumenty uwierzytelnione* przez kandydata).
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich. 
 3. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na ww. stanowisku.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną (zgodnie z załączonym wzorem).

* Dokument  uwierzytelniony oznacza  zapis -   „Za zgodność z oryginałem”, data uwierzytelnienia  i własnoręczny podpis kandydata.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór  na  stanowisko Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru” w  terminie   do  dnia 21 maja  2019  r. w sekretariacie – pokój nr 20 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 do godz. 9:30.  W przypadku, gdy dokumenty rekrutacyjne zostaną wysłane drogą pocztową  na ww. adres, za datę złożenia uważa się datę wpływu do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim   w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2019 r.  wynosił  poniżej 6 %. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, jest obowiązany do złożenia wraz aplikacją, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.nowydworgdanski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji.

………………………………..

(data, podpis)

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

-cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

………………………………..

(data, podpis)

 

 Pełna treść ogłoszenia na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13505,starosta-nowodworski-oglasza-nabor-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze-geodeta-powiatowy-kierownik-wydzialu-geodezji-kartografii-i-katastru.pdf

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Najnowsze

Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019

Czołowe zderzenie autobusu z o…

Lip 27, 2019 Rate: 0.00

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Cedry Małe. Wypadek na S7. Samochód osobowy najechał na auto obsługi technicznej drogi.

Cedry Małe. Wypadek na S7. Sam…

Maj 27, 2019 Rate: 5.00

Facebook

Galeria artykułów

Nowy Dwór Gdański. Wyprawki szkolne wręczone dzieciom

Nowy Dwór Gd. Szczyt Klimatyczny Żuław. Zaproszenie.

Wsiadł do samochodu po alkoholu i z sądowym zakazem. Chciał pomóc pijanemu ojcu w „załatwieniu” kolizji

Podpisanie umowy na Przebudowę Stopnia Wodnego Przegalina

Nowy Dwór Gdański. Kandydaci PiS - Kacper Płażyński i Kazimierz Janiak na spotkaniu z mieszkańcami.

Gmina Ostaszewo. Dożynki w Nowej Kościelnicy.

GDOŚ informuje w sprawie przekopu, że potrzebuje jeszcze więcej czasu na decyzję.

Zmiany w logowaniu do banków od 14 września. Wymagane dodatkowe zabezpieczenia.

Powiat Nowodworski. Zbliża się weekend pełen atrakcji. Zobacz program.