Wydanie nr 60 / 2020   
luty 29, 2020

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me

Starosta Nowodworski ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko ds.technicznych.

                                                                             

STAROSTA NOWODWORSKI ogłasza  nabór  na  wolne  urzędnicze stanowisko ds. technicznych

(od młodszego referenta do inspektora)

w Wydziale Infrastruktury

w  Starostwie  Powiatowym  w  Nowym  Dworze  Gdańskim

82-100 Nowy Dwór Gdański ul. gen.  Władysława  Sikorskiego  23

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego – 1 miejsce – 1 etat
 2. Stanowisko ds. technicznych w Wydziale Infrastruktury.
 3. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa  na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony.

 Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

 1. Wymagania konieczne:
 • wykształcenie minimum średnie;
 • znajomość przepisów prawnych, w szczególności: ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa Prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych, ustawa Prawo o ruchu drogowym, ustawa  Prawo zamówień publicznych;
 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na wyżej wymienionym stanowisku;
 1. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie z zakresu: budownictwo, architektura, urbanistyka, energetyka, inżynieria środowiskowa;
 • wiedza z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy Kodeks postepowania administracyjnego;
 • odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

III. Zakres zadań podstawowych wykonywanych na stanowisku, między innymi:

 • przygotowywanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, roboty na obiektach mostowych;
 • prowadzenie ewidencji dróg i mostów;
 • współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej;
 • ewidencja zakupów zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych;
 • przygotowywanie dokumentacji technicznej;
 • uzgadnianie projektów budowlanych;
 • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie spraw związanych z likwidacją szkód;
 • sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad;
 • rozliczanie zużycia energii elektrycznej;
 • współpraca przy przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie remontów i inwestycji; ze źródeł zewnętrznych;
 • przygotowywanie oświadczeń o dostępie nieruchomości do dróg publicznych;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z przeglądami dróg i obiektów mostowych (rocznych oraz pięcioletnich).
 1. Warunki pracy:

      1) praca w pomieszczeniu biurowym na  I piętrze w siedzibie Starostwa Powiatowego

          w Nowym Dworze  Gdańskim przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23;

     2) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

     3) obsługa urządzeń biurowych.

 1. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
 2. List motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata.
 3. CV zawierające co najmniej: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowej pracy zawodowej – własnoręcznie podpisane przez kandydata.
 4. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i umiejętności (dokumenty uwierzytelnione* przez kandydata).
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 2. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na ww. stanowisku.
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności (w przypadku posiadania, uwierzytelniona* przez kandydata).
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną na druku stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

*Dokument uwierzytelniony oznacza zapis – „Za zgodność z oryginałem”, data uwierzytelnienia

  i własnoręczny podpis.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na  stanowisko  ds. technicznych  w Wydziale   Infrastruktury” w  terminie  do  dnia 09 września  br. w sekretariacie – pokój nr 20 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 do godz. 10:00. W przypadku, gdy dokumenty rekrutacyjne zostaną wysłane drogą pocztową  na ww. adres, za datę złożenia uważa się datę wpływu do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu lipcu 2019 r.  wynosił  poniżej 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.nowydworgdanski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ds. technicznych w  Wydziale Infrastruktury, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji.

………………………………..

(data, podpis)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ds. technicznych w Wydziale Infrastruktury.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

-cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

………………………………..

(data, podpis)

 

 

 

 

 

 

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Najnowsze

Nowy Dwór Gd. 28-latek został ugodzony nożem.

Nowy Dwór Gd. 28-latek został …

Paź 14, 2019 Rate: 2.69

Czołowe zderzenie autobusu z osobówką na "55". Nie żyje 39-latek. Malbork- 27.07.2019

Czołowe zderzenie autobusu z o…

Lip 27, 2019 Rate: 0.00

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Facebook

Galeria artykułów

Koronawirus. Wojewoda wprowadza stan podwyższonej gotowości

Nowy Dwór Gd. Spotkanie dyrektorów szkół i przedstawicieli sanepidu w sprawie koronawirusa.

Konkurs Piękna Wieś Pomorska rozpoczyna się już 3 marca.

Myszewko. Potrącenie 68-latka. Trafił do szpitala.

Stegna. Zaproszenie na spektakl w mistrzowskim wykonaniu pt. „Pół na Pół”.

Stegna. 103 urodziny pani Joanny obchodzono w Morsie.

Wójt Gminy Sztutowo zaprasza do składania ofert dot.organizacji cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych na plażach w Gminie Sztutowo.

Zawiadomienie Wójta Gminy Sztutowo z dn.27.02.2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dn.27.02.2020