Wydanie nr 147 / 2019   
maj 27, 2019

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me

Edyta Kozakiewicz

Żuławski Ośrodek Kultury, ul. Sikorskiego 21 w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza do udziału w Nowodworskim Pchlim Targu.

Sezon Nowodworskich Pchlich Targów czas rozpocząć! Jeśli pogoda pozwoli spotkania odbędą się od 11 maja co dwa tygodnie, od maja do sierpnia 2019.  Podczas pierwszego spotkania będzie można pobrać ulotki z kalendarzem na cały sezon.

59339764 1273835566099321 1575803001023496192 n

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim zaprasza do udziału w Niebieskim Pikniku.

Program imprezy:

09:30 – zbiórka i powitanie uczestników na placu pod Żuławskim Ośrodkiem Kultury;

10:00 – uroczyste wypłynięcie kajakarzy na niebieski spływ kajakowy;

10:15  – uroczysty niebieski przemarsz ulicami miasta na dworzec kolejki wąskotorowej;

10:30  - rozpoczęcie niebieskiej podróży kolejką wąskotorową; 10: 30  - rozpoczęcie niebieskiego rajdu rowerowego;

11:00  -  spotkanie uczestników na niebieskim pikniku – pod domem podcieniowym Mały Holender w Cyganku

 

11:00 – 15:00  ognisko z kiełbaskami, konkursy, gry i zabawy, wstępy artystyczne, wspólne zdjęcia oraz niespodzianki.

załącznik: https://www.nowydworgdanski.pl/plik,

Więcej zobacz

 

Rusza kolejna odsłona Żuławskiej Kafejki Historycznej. W tym roku postanowiliśmy przemodelować nieco jej formułę. W ramach Kafejki odbywać się będą już nie tylko wykłady, ale także debaty historyków oraz panele dyskusyjne. Na pierwsze spotkanie zapraszamy już 12 maja 2019 r. o godzinie 15:00 do Żuławskiego Parku Historycznego. Wykład „Dzieje ekonomii nowodworskiej. Cz. 1. Narodziny” wygłosi Łukasz Kępski.

Będzie to pierwsze spotkanie z cyklu poświęconego Nowemu Dworowi Gdańskiemu i okolicy w XVI-XVIII w. Żuławski historyk od kilku lat prowadzi regularne badania nad dziejami Żuław w okresie wczesnonowożytnym w archiwach w Polsce, Niemczech i Białorusi, pozyskując dotychczas nieznane i niewykorzystywane przez badaczy dokumenty poświęcone ekonomii nowodworskiej. Część z nich na pewno zostanie zaprezentowana podczas spotkania, na którym przedstawione zostaną początki dóbr nowodworskich, jednej z najbogatszych królewszczyzn Rzeczypospolitej.

Łukasz Kępski – historyk, przewodnik, studiował na Uniwersytetach Mikołaja Kopernika w Toruniu i Carla von Ossietkyego w Oldenburgu. Od wielu lat współpracuje z instytucjami i wydawnictwami w kraju i zagranicą m.in. należącymi do wydawnictwa “Znak” portalami "Ciekawostki Historyczne" oraz "Twoja Historia". Od 2012 roku związany z Żuławami. Pracował w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kmiecinie. Jego miłość do Żuław poskutkowała tym, że obecnie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu kończy doktorat poświęcony dziejom ekonomii nowodworskiej w XVIII w. Autor publikacji i artykułów, poświęconych historii Żuław, mentalności i kulturze pamięci.

 

Wykład Dzieje ekonomii nowodworskiej. Cz. 1. Narodziny kafejka historyczna

Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu osobom zmarłym na terenie Powiatu Nowodworskiego.

Zamawiający : Powiat Nowodworski
Adres zamawiającego: ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Telefon: 55 2473668
Fax: 55 2473670

I. Postanowienia ogólne:

 1. Działając na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 912 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (t. j. Dz.U. z 1961 r. Nr 39, poz. 202  ), Powiat Nowodworski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim składa zapytanie ofertowe na świadczenie przedmiotowej usługi.
 2. Postępowanie wyłączone jest z przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publiczny (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986  z późn. zm.) art. 4 pkt.8 – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniu karty zgonu w sytuacjach, o których mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 912 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (t. j. Dz.U. z 1961 r. Nr 39 poz. 202 z późn. zm. ).
 2. Usługa, która będzie zlecona przez Zamawiającego dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy do stwierdzenia zgonu, ustalenia jego przyczyny i wystawienia karty zgonu nie są zobowiązane inne osoby zgodnie z zapisami ustawy i rozporządzenia o których mowa w ust.1.

III. Warunki realizacji zamówienia:

 1. Usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych Powiatu Nowodworskiego na uzasadnione telefoniczne wezwanie funkcjonariusza Policji będącego na miejscu zdarzenia, w którym znajdują się zwłoki, w czasie nie dłuższym niż dwie godziny od chwili otrzymania wezwania.
 2. W ramach usługi należy udać się na miejsce zdarzenia, dokonać oględzin zwłok, ustalić przyczynę zgonu i wystawić kartę zgonu.
 3. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia jeden z poniższych warunków:
  - posiada status podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) i zapewni całodobowy dyżur lekarza, który wykona czynności będące przedmiotem zamówienia;
  - posiada prawo wykonywania zawodu lekarza na terenie kraju, prowadzi działalność gospodarczą o której mowa w art. 5  ust. 2 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz zapewni całodobowe wykonanie czynności będących przedmiotem zamówienia.
 4. W przypadku ubiegania się o usługę przez podmiot leczniczy, do oferty należy dołączyć wykaz lekarzy, którzy będą realizować przedmiotową usługę.

IV. Termin realizacji zamówienia:

 1. Usługa będzie realizowana w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 roku, przez całą dobę, we wszystkie dni w tygodniu (w dni wolne od pracy, niedziele i święta) wraz z całodobową dostępnością numeru, pod który funkcjonariusz Policji będzie mógł wezwać lekarza do przyjazdu na miejsce, w którym znajdują się zwłoki. Wzór zgłoszenia zgonu dla zleceniobiorcy stanowi załącznik nr 2 do umowy.
 2. Szczegółowe warunki finansowania i rozliczania zamówienia regulować będzie odrębna umowa z wyłonionym wykonawcą usługi, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

V. Przedmiot oceny

 1. Przedmiotem oceny ofert będzie cena brutto za jedną zrealizowaną usługę polegającą na stwierdzeniu zgonu, ustaleniu jego przyczyny i wystawieniu karty zgonu. Cena musi obejmować wszystkie koszty, wydatki opłaty i inne składniki związane z realizacją zamówienia, które są i mogą być wymagane przy i w związku z jego wykonaniem. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Każdy z Oferentów może zaproponować tylko jedną cenę.
 2. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający może wezwać oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych, jeżeli wymaga tego interes publiczny. Składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w już złożonych ofertach.

VI. Termin i sposób zapłaty:

Wynagrodzeniem Zleceniobiorcy będzie kwota stanowiąca iloczyn liczby jednorazowych czynności faktycznie wykonanych w danym miesiącu oraz stawki brutto zaproponowanej przez Oferenta za realizację usługi. Należność z tytułu realizacji usługi będzie wypłacona miesięcznie w terminie 14 dni po przedłożeniu przez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku wraz ze sporządzonym zbiorczym zestawieniem zgonów, stanowiącym załącznik nr 1 umowy.

VII. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania ofert: 

 1. Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz oferty zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, opisanej „OFERTA – stwierdzenie zgonu i wystawienie karty zgonu”, oznaczonej nazwą i adresem Oferenta (pieczęć) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100  Nowy Dwór Gdański, w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2019 r.
 3. Oferty zostaną otwarte w dniu 14 maja 2019 r. 
 4. W przypadku ubiegania się o usługę przez podmiot leczniczy, do oferty należy dołączyć wykaz lekarzy, którzy będą realizować przedmiotową usługę.
 5. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków działu III ust.3 niniejszego ogłoszenia.
 6. Oferty niekompletne i złożone po terminie zamawiający uzna za nieważne.
 7. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Oferentów o dokonanym wyborze.
 8. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Małgorzata Wereszczyńska-Łukasiak 55 247 36 68 w. 151.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

VIII.  Informacje dotyczące RODO:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119 s. 1  informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim  ul. gen. Wł. Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z  Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Henzlerem pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c)ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  -  dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także  - w przypadkach przewidzianych prawem- prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

Zaalarmowane służby przystąpiły do działań poszukiwawczych i ratowniczych na Zalewie Wiślanym po tym jak otrzymały informację o  jachcie na mieliźnie. Poszukiwania jednak okazały sie bezskuteczne, bo pasażerowie jak się okazało dwóch jachtów cali i zdrowi ewakuowali się na ląd dzień wcześniej nie informując służb o zdarzeniu.

  O godz.14.12 do Morskiego Ratownictwa Centrum Koordynacji w Gdyni wpłynęło zawiadomienie o przewróconym jachcie na Zalewie Wiślanym w rejonie ujscia Nogatu.

Do akcji wysłano łódź R31 z Brzegowej Stacji Ratunkowej w Sztutowie,  łódź z Tolkmicka R30 oraz śmigłowiec Marynarki Wojennej.  Po dotarciu na miejsce okazało się, że zamiast jednego są dwa przewrócone jachty osiadłe na mieliżnie bez pasażerów w środku. Natychmiast rozpoczęto poszukiwania zaginionych. Ostatecznie okazało się, że pasażerowie cali i zdrowi dzień wcześniej zostali podjęci przez prywatną jednostkę na ląd. O pozostawionych jachtach na mieliźnie jednak nie poinformowali żadnych służb.

Ewentualnymi konsekwencjami z braku informacji o zaistniałym zdarzeniu zajmie się administracja morska. Na przyszłość jednak należy pamiętać że uczestnicy takiego zdarzenia na wodzie powinni poinformować brzegową stację ratownictwa albo lokalne kapitanaty bosmanatu portu w Elblągu lub Tolkmicku.

Informacja : Rzecznik Prasowy Rafał Goeck

zalew wislany jachty na mieliźnie (5)
zalew wislany jachty na mieliźnie (1)
zalew wislany jachty na mieliźnie (2)
zalew wislany jachty na mieliźnie (4)
zalew wislany jachty na mieliźnie (6)
zalew wislany jachty na mieliźnie (7)
Previous Next Play Pause
zalew wislany jachty na mieliźnie (5) zalew wislany jachty na mieliźnie (1) zalew wislany jachty na mieliźnie (2) zalew wislany jachty na mieliźnie (4) zalew wislany jachty na mieliźnie (6) zalew wislany jachty na mieliźnie (7)

 

Nadmierna prędkość była najprawdopodobniej przyczyną zderzenia dwóch aut na ulicy Morskiej w Stegnie. Jedna osoba trafiła do szpitala. Przyczyny zdarzenia wyjaśniali policjanci nowodworskiej drogówki.

Na ulicy Morskiej w Stegnie dziś po godz.15.00 doszło do zderzenia dwóch aut. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że prawidłowo skręcający w lewo samochód BMW  został uderzony przez passata, który nie zdążył w porę wyhamować. Długie ślady hamowania wskazują że pojazd poruszał się zbyt szybko. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została pokrzywdzona i odtransportowana karetką do szpitala.

Na miejscu pracowały służby. Teren zabezpieczali JRG Nowy Dwór Gdański oraz OSP Stegna. Do czasu uprzątnięcia samochodów ruch odbywał się wahadłowo.

 

 

wypadek stegna morska (3)
Obraz10
Obraz20
Obraz11
Obraz12
Obraz13
Obraz14
Obraz15
Obraz16
Obraz17
Obraz18
Obraz19
wypadek stegna morska (10)
wypadek stegna morska (11)
wypadek stegna morska (9)
wypadek stegna morska (7)
wypadek stegna morska (8)
wypadek stegna morska (6)
wypadek stegna morska (5)
wypadek stegna morska (4)
Previous Next Play Pause
Nie wyhamował passatem i uderzył w BMW. Stegna - 4.05.2019 wypadek stegna morska (3) Obraz10 Obraz20 Obraz11 Obraz12 Obraz13 Obraz14 Obraz15 Obraz16 Obraz17 Obraz18 Obraz19 wypadek stegna morska (10) wypadek stegna morska (11) wypadek stegna morska (9) wypadek stegna morska (7) wypadek stegna morska (8) wypadek stegna morska (6) wypadek stegna morska (5) wypadek stegna morska (4)

II Grand Prix Żuław w Wędkarstwie Spławikowym o puchar Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego za nami. Wyniki nie porywały, jednak jak sami zawodnicy podkreślają to nie jest najwazniejsze. Dla nich liczy się przede wszystkim atmosfera zawodów.

Dziś 3 maja 2019 w 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji wędkarze z Koło PZW nr 6 w Nowym Dworze Gdańskim rywalizowali o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w drugich zawodach z cyklu II Grand Prix Żuław w Wędkarstwie Spławikowym. Na porannej zbiórce nad Tugą za Urzędem Miejskim o godzinie 5 30 stawiło się 36 uczestników. Obsada sędziowska wytyczyła na dzisiejsze zmagania 10 metrowe stanowiska, które sięgały od kładki na ulicy Wejhera aż do "kasztana" za Żuławskim Parkiem Historycznym.

Już podczas zbiórki wiadome było, że dzisiaj będzie potrzeba nie lada umiejętności i szczęścia by walczyć o najwyższe miejsca. Wszystko za sprawą diametralnie niskiej wody w rzece, która została wręcz wygnana z koryta przez silnie wiejący w dniu wczorajszym wiatr. Dodatkowo niskie ciśnienie i nagłe ochłodzenie nie napawały optymizmem. Mimo przeciwności losu i kapryśnej aury wędkarze po losowaniu ruszyli na przydzielone im stanowiska. Po przygotowywanych zanętach i wędkach można było stwierdzić, że większość uczestników ma dwie strategie - ukleje lub coś większego z dna, Sędziowie dali sygnał do startu i zaczęła się czterogodzinna rywalizacja. Pierwsze minuty na kilku stanowiskach napawały optymizmem i udało się wyholować kilka rybek. Niestety im dłużej trwały zawody tym ciężej było o ryby, które tego dnia brały chimerycznie. Zawodnicy próbowali manewrować gruntem, odległością łowienia, gramaturą zestawów, zanętą - niestety jak się okazało przegrali dziś z siłami natury co miało wpływ na żerowanie ryb. Po zakończeniu zawodów wiadomym było, że wynik w okolicach 2 kg powinien dzisiejszego dnia dać wygraną. Jak się okazało były to trafne przypuszczenia - czytamy w podsumowaniu koła PZW.

Po zakończeniu prac komisji sędziowskiej i wspólnym grillowaniu przystąpiono do nagradzania najlepszych 5 wędkarzy tego dnia.
Głównym sponsorem pucharu, statuetek jak i nagród rzeczowych (wędek, zanęt i dodatków zanętowych) był Pan Burmistrz Jacek Michalski, który na ceremonię dekoracji przybył wraz ze swoim zastępcą Panem Rafałem Kubackim.

W imieniu zarządu Koło PZW nr 6 w Nowym Dworze Gdańskim dziękujemy Państwu za uczestnictwo w dzisiejszych zawodach i zapraszamy na kolejne - relacjonuje Paweł Makarski 

1. Krzysztof Górnicki 2,150 kg
2. Wojciech Machniak 1,500 kg
3. Łukasz Kowalewski 0,940 kg
4. Ryszard Rogaczewski 0,820 kg
5. Paweł Makarski 0,740 kg

Największą rybę dzisiejszego dnia złowił Pan Ryszard Rogaczewski a był to krąp o długości 26 cm.

Dodatkową atrakcją były nagrody w postaci rocznych pozwoleń na wędkowanie na stawie w Jantarze ufundowane przez Sklep wędkarski Zander Nowy Dwór Gdański i zarządcę wody PZW Koło w Stegnie. Wśród wszystkich wędkarzy rozlosowano 8 takich wejściówek.

Obsługa sędziowska Wacław Kompanowski i Zbigniew Gałangowski.

Najbliższe zawody 
12.05.2019 dla dzieci - zapisy trwają w nowodworskich sklepach wędkarskich
19.05.2019 Spinningowe Mistrzostwa Koła w Drewnicy na rz. Wisła - szczegółowe informacje wkrótce na plakatach.

DJI_0002
zawody wędkarski II grand prix żuław03
zawody wędkarski II grand prix żuław05
zawody wędkarski II grand prix żuław06
zawody wędkarski II grand prix żuław07
zawody wędkarski II grand prix żuław08
zawody wędkarski II grand prix żuław09
zawody wędkarski II grand prix żuław10
zawody wędkarski II grand prix żuław11
zawody wędkarski II grand prix żuław12
zawody wędkarski II grand prix żuław13
zawody wędkarski II grand prix żuław14
zawody wędkarski II grand prix żuław15
zawody wędkarski II grand prix żuław16
zawody wędkarski II grand prix żuław17
zawody wędkarski II grand prix żuław18
zawody wędkarski II grand prix żuław19
zawody wędkarski II grand prix żuław20
zawody wędkarski II grand prix żuław21
zawody wędkarski II grand prix żuław22
zawody wędkarski II grand prix żuław23
zawody wędkarski II grand prix żuław24
zawody wędkarski II grand prix żuław25
zawody wędkarski II grand prix żuław26
zawody wędkarski II grand prix żuław27
zawody wędkarski II grand prix żuław28
zawody wędkarski II grand prix żuław29
zawody wędkarski II grand prix żuław30
zawody wędkarski II grand prix żuław31
zawody wędkarski II grand prix żuław32
zawody wędkarski II grand prix żuław33
zawody wędkarski II grand prix żuław34
zawody wędkarski II grand prix żuław35
zawody wędkarski II grand prix żuław36
zawody wędkarski II grand prix żuław37
zawody wędkarski II grand prix żuław38
zawody wędkarski II grand prix żuław39
zawody wędkarski II grand prix żuław40
zawody wędkarski II grand prix żuław43
zawody wędkarski II grand prix żuław44
zawody wędkarski II grand prix żuław45
zawody wędkarski II grand prix żuław46
zawody wędkarski II grand prix żuław47
zawody wędkarski II grand prix żuław48
zawody wędkarski II grand prix żuław49
zawody wędkarski II grand prix żuław50
zawody wędkarski II grand prix żuław51
zawody wędkarski II grand prix żuław52
zawody wędkarski II grand prix żuław53
zawody wędkarski II grand prix żuław54
Previous Next Play Pause
DJI_0002 zawody wędkarski II grand prix żuław03 zawody wędkarski II grand prix żuław05 zawody wędkarski II grand prix żuław06 zawody wędkarski II grand prix żuław07 zawody wędkarski II grand prix żuław08 zawody wędkarski II grand prix żuław09 zawody wędkarski II grand prix żuław10 zawody wędkarski II grand prix żuław11 zawody wędkarski II grand prix żuław12 zawody wędkarski II grand prix żuław13 zawody wędkarski II grand prix żuław14 zawody wędkarski II grand prix żuław15 zawody wędkarski II grand prix żuław16 zawody wędkarski II grand prix żuław17 zawody wędkarski II grand prix żuław18 zawody wędkarski II grand prix żuław19 zawody wędkarski II grand prix żuław20 zawody wędkarski II grand prix żuław21 zawody wędkarski II grand prix żuław22 zawody wędkarski II grand prix żuław23 zawody wędkarski II grand prix żuław24 zawody wędkarski II grand prix żuław25 zawody wędkarski II grand prix żuław26 zawody wędkarski II grand prix żuław27 zawody wędkarski II grand prix żuław28 zawody wędkarski II grand prix żuław29 zawody wędkarski II grand prix żuław30 zawody wędkarski II grand prix żuław31 zawody wędkarski II grand prix żuław32 zawody wędkarski II grand prix żuław33 zawody wędkarski II grand prix żuław34 zawody wędkarski II grand prix żuław35 zawody wędkarski II grand prix żuław36 zawody wędkarski II grand prix żuław37 zawody wędkarski II grand prix żuław38 zawody wędkarski II grand prix żuław39 zawody wędkarski II grand prix żuław40 zawody wędkarski II grand prix żuław43 zawody wędkarski II grand prix żuław44 zawody wędkarski II grand prix żuław45 zawody wędkarski II grand prix żuław46 zawody wędkarski II grand prix żuław47 zawody wędkarski II grand prix żuław48 zawody wędkarski II grand prix żuław49 zawody wędkarski II grand prix żuław50 zawody wędkarski II grand prix żuław51 zawody wędkarski II grand prix żuław52 zawody wędkarski II grand prix żuław53 zawody wędkarski II grand prix żuław54
 
59435567_2351374764915109_1860328473961168896_n (1)
57387314_2351374758248443_5241255158037348352_n
zawody wędkarskie dla dzieci
Previous Next Play Pause
59435567_2351374764915109_1860328473961168896_n (1) 57387314_2351374758248443_5241255158037348352_n zawody wędkarskie dla dzieciDziś mija 228 lat od kiedy polski Sejm Czteroletni uchwalił historyczną - pierwszą w Europie i drugą na świecie - konstytucję. Polsko dzisiaj triumfujesz. Wiwat 3 Maj. Wiwat Konstytucja - te słowa przewodnie przyświecały dzisiejszym obchodom 228. rocznicy w Nowym Dworze Gdańskim.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi. Liturgii przewodniczyli księża: Antoni Mikielewicz, Mariusz Pietrzykowski oraz Arkadiusz Dekański. Oprawę muzyczną zapewnił Chór Sursum Corda.

Następnie przemaszerowaliśmy ulicami miasta pod "Pomnik Poległych i Pomordowanych za Wolną i Niepodległą Ojczyznę" za orkiestrą dętą z Nowego Stawu. 
Na miejscu dokonano uroczystego wciągnięcia na maszt flagi RP oraz odegrano hymn państwowy.

Burmistrz Jacek Michalski,  w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważna jest Konstytucja, jej przestrzeganie, rola w demokratycznym państwie prawa oraz ochrona jej zapisów. Zakończył słowami Wiwat 3 Maj. Wiwat Konstytucja. Do zebranych zwrócił się także Starosta Powiatu Nowodworskiego Jacek Gross, który przypomniał, jak ważnym aktem w dziejach Polski, było uchwalenie Konstytucji Trzeciego Maja. Przypomniał też słowa patriotycznej pieśni. Dziś triumfujesz Polsko- mówił.

Przybyłe delegacje złożyły wieńce oraz wiązanki kwiatów, po czym oddaliśmy hołd wszystkim poległym bohaterom naszej Ojczyzny.

Na zakończenie uroczystości dla mieszkańców zaśpiewała Żaklin Buchowiecka, która zaprezentowała utwór - "Uwierz Polsko".

Rozchodzący się do domu uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Marzęcina.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta z Nowego Stawu. Dowódcą uroczystości był Zastępca Komendanta PSP mł. bryg. Łukasz Zblewski.

obchody 3 maja nowy dwór gdański225
obchody 3 maja nowy dwór gdański189
obchody 3 maja nowy dwór gdański231
obchody 3 maja nowy dwór gdański222
obchody 3 maja nowy dwór gdański223
obchody 3 maja nowy dwór gdański221
obchody 3 maja nowy dwór gdański219
obchody 3 maja nowy dwór gdański220
obchody 3 maja nowy dwór gdański215
obchody 3 maja nowy dwór gdański216
obchody 3 maja nowy dwór gdański212
obchody 3 maja nowy dwór gdański205
obchody 3 maja nowy dwór gdański202
obchody 3 maja nowy dwór gdański199
obchody 3 maja nowy dwór gdański198
obchody 3 maja nowy dwór gdański185
obchody 3 maja nowy dwór gdański183
obchody 3 maja nowy dwór gdański181
obchody 3 maja nowy dwór gdański179
obchody 3 maja nowy dwór gdański177
obchody 3 maja nowy dwór gdański178
obchody 3 maja nowy dwór gdański176
obchody 3 maja nowy dwór gdański173
obchody 3 maja nowy dwór gdański167
obchody 3 maja nowy dwór gdański164
obchody 3 maja nowy dwór gdański165
obchody 3 maja nowy dwór gdański161
obchody 3 maja nowy dwór gdański162
obchody 3 maja nowy dwór gdański160
obchody 3 maja nowy dwór gdański158
obchody 3 maja nowy dwór gdański154
obchody 3 maja nowy dwór gdański155
obchody 3 maja nowy dwór gdański153
obchody 3 maja nowy dwór gdański151
obchody 3 maja nowy dwór gdański152
obchody 3 maja nowy dwór gdański147
obchody 3 maja nowy dwór gdański146
obchody 3 maja nowy dwór gdański144
obchody 3 maja nowy dwór gdański142
obchody 3 maja nowy dwór gdański141
obchody 3 maja nowy dwór gdański139
obchody 3 maja nowy dwór gdański138
obchody 3 maja nowy dwór gdański136
obchody 3 maja nowy dwór gdański133
obchody 3 maja nowy dwór gdański134
obchody 3 maja nowy dwór gdański131
obchody 3 maja nowy dwór gdański129
obchody 3 maja nowy dwór gdański127
obchody 3 maja nowy dwór gdański128
obchody 3 maja nowy dwór gdański123
Previous Next Play Pause
obchody 3 maja nowy dwór gdański225 obchody 3 maja nowy dwór gdański189 obchody 3 maja nowy dwór gdański231 obchody 3 maja nowy dwór gdański222 obchody 3 maja nowy dwór gdański223 obchody 3 maja nowy dwór gdański221 obchody 3 maja nowy dwór gdański219 obchody 3 maja nowy dwór gdański220 obchody 3 maja nowy dwór gdański215 obchody 3 maja nowy dwór gdański216 obchody 3 maja nowy dwór gdański212 obchody 3 maja nowy dwór gdański205 obchody 3 maja nowy dwór gdański202 obchody 3 maja nowy dwór gdański199 obchody 3 maja nowy dwór gdański198 obchody 3 maja nowy dwór gdański185 obchody 3 maja nowy dwór gdański183 obchody 3 maja nowy dwór gdański181 obchody 3 maja nowy dwór gdański179 obchody 3 maja nowy dwór gdański177 obchody 3 maja nowy dwór gdański178 obchody 3 maja nowy dwór gdański176 obchody 3 maja nowy dwór gdański173 obchody 3 maja nowy dwór gdański167 obchody 3 maja nowy dwór gdański164 obchody 3 maja nowy dwór gdański165 obchody 3 maja nowy dwór gdański161 obchody 3 maja nowy dwór gdański162 obchody 3 maja nowy dwór gdański160 obchody 3 maja nowy dwór gdański158 obchody 3 maja nowy dwór gdański154 obchody 3 maja nowy dwór gdański155 obchody 3 maja nowy dwór gdański153 obchody 3 maja nowy dwór gdański151 obchody 3 maja nowy dwór gdański152 obchody 3 maja nowy dwór gdański147 obchody 3 maja nowy dwór gdański146 obchody 3 maja nowy dwór gdański144 obchody 3 maja nowy dwór gdański142 obchody 3 maja nowy dwór gdański141 obchody 3 maja nowy dwór gdański139 obchody 3 maja nowy dwór gdański138 obchody 3 maja nowy dwór gdański136 obchody 3 maja nowy dwór gdański133 obchody 3 maja nowy dwór gdański134 obchody 3 maja nowy dwór gdański131 obchody 3 maja nowy dwór gdański129 obchody 3 maja nowy dwór gdański127 obchody 3 maja nowy dwór gdański128 obchody 3 maja nowy dwór gdański123
Więcej zdjęć tutaj.

26 kwietnia Centrum Ogrodnicze Wiosna w Nowym Dworze Gdańskim odwiedził Marek Jezierski – znany dziennikarz i znawca ogrodnictwa. Przez cały dzień przybyli do „Wiosny” klienci mogli wysłuchać cennych porad związanych z pielęgnowaniem ogrodu. Dla gości przygotowane były ponadto liczne konkursy z nagrodami.

Obraz11
Obraz10
Obraz12
Obraz13
Obraz14
Obraz15
Obraz16
Obraz17
Obraz18
Obraz19
Obraz20
Obraz21
Obraz22
Obraz23
Obraz24
Obraz25
Obraz26
Obraz27
58441224_1034075896784745_4705864253112844288_n
58444469_1034075576784777_8810555310964998144_n
58462706_1033679936824341_2170637717908488192_n
58574667_1034078286784506_8394261443976888320_n
58676683_1035122780013390_2741551588668604416_n
58772245_1035122973346704_6436389070108098560_n
58864914_1035436209982047_8054409301843771392_n
59079079_1034077973451204_2021521431258464256_n
59183100_1033677490157919_6551745681155948544_n
59192852_1035123136680021_1686436187427831808_n
59229774_1033677703491231_7277325769536176128_n
59352481_1035123680013300_8302229816766103552_n
59461970_1035436833315318_6581225988783341568_n
Previous Next Play Pause
Obraz11 Obraz10 Obraz12 Obraz13 Obraz14 Obraz15 Obraz16 Obraz17 Obraz18 Obraz19 Obraz20 Obraz21 Obraz22 Obraz23 Obraz24 Obraz25 Obraz26 Obraz27 58441224_1034075896784745_4705864253112844288_n 58444469_1034075576784777_8810555310964998144_n 58462706_1033679936824341_2170637717908488192_n 58574667_1034078286784506_8394261443976888320_n 58676683_1035122780013390_2741551588668604416_n 58772245_1035122973346704_6436389070108098560_n 58864914_1035436209982047_8054409301843771392_n 59079079_1034077973451204_2021521431258464256_n 59183100_1033677490157919_6551745681155948544_n 59192852_1035123136680021_1686436187427831808_n 59229774_1033677703491231_7277325769536176128_n 59352481_1035123680013300_8302229816766103552_n 59461970_1035436833315318_6581225988783341568_n

Najnowsze

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.

Wilki zawędrowały na Żuławy? W…

Mar 03, 2019 Rate: 0.00

Potrącenie na pasach kobiety. Nowy Dwór Gd. - 11.03.2019

Potrącenie na pasach kobiety. …

Mar 11, 2019 Rate: 0.00

Facebook

Galeria artykułów

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Powiecie Nowodworskim.

Wybory do europarlamentu 2019. Mieszkańcy Powiatu Nowodworskiego głosowali.

Krynica Morska z najwyższą frekwencją w Polsce - 26.05.2019

Gmina Stegna. Jantarowy Przełaj 2019. Już 25 maja.

Raport o stanie gminy. VII Sesja Rady Gminy Sztutowo - 23.05.2019

Anna Fotyga spotkała się z mieszkańcami Nowego Dworu Gdańskiego -18.05.2019

IV Sesja Rady Powiatu Nowodworskiego w piątek 24 maja.

Gmina Stegna. Kajakiem przez Żuławy. Nowe przystanie.

Wpłynęło siedem ofert w przetargu na przekop Mierzei Wiślanej.