Wydanie nr 20 / 2019   
styczeń 20, 2019

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me
Ad Top Header

Edyta Kozakiewicz

przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mają do 8 stycznia czas na zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zadeklarowanie chęci skorzystania z tzw. „małego ZUS-u”. Poniżej informacja Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii ze szczegółami niezbędnymi dla przedsiębiorców.


Już od stycznia 2019 r. wchodzi w życie tzw. Mały ZUS. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą na mniejszą skalę mogą płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorcy, którzy chcą w 2019 roku skorzystać z tego rozwiązania muszą to zgłosić do ZUS do 8 stycznia.

Rozwiązanie Mały ZUS to zmiana od dawana wyczekiwana przez małych przedsiębiorców. Dzięki niej już od nowego roku najmniejsze firmy będą mogły uiszczać niższe, adekwatne do osiąganych przychodów składki na ubezpieczenie społeczne, a nie – jak do tej pory – w wysokości ponad 1200 zł miesięcznie.

Od wielu lat mikroprzedsiębiorcy zwracali uwagę na to, że wysokość obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne nie była skorelowana z ich możliwościami finansowymi. Stała podstawa wymiaru składek, niezależna od wysokości przychodów, była barierą w rozwoju małych firm oraz negatywnie wpływała na ich przeżywalność. To właśnie w momencie pojawienia się obowiązku opłacania pełnej wysokości składek ZUS, nawet 10 tys. przedsiębiorców rocznie decyduje się na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej. Mały ZUS ma pomóc małym firmom nie tylko przeżyć, ale także się rozwinąć i wejść na wyższy poziom.

Mały ZUS, obok „ulgi na start” i preferencyjnej stawki ZUS przez pierwsze dwa lata działalności gospodarczej, to kolejny element wsparcia dla najmniejszych przedsiębiorców w obszarze zobowiązań związanych z ubezpieczeniem społecznym. Tym sposobem przedsiębiorcy będą mogli pewniej przejść przez trudne dla rozwoju firmy etapy ” – powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Dla kogo Mały ZUS?

To rozwiązanie dla najmniejszych przedsiębiorców, których roczne przychody z prowadzonej działalności gospodarczej nie przekraczają 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 r. jest to 63 tys. zł). Według szacunków MPiT z nowych przepisów skorzysta blisko 200 tys. najmniejszych przedsiębiorców, co przyniesie im prawie 5,4 mld zł oszczędności na przestrzeni 10 lat. Co więcej, należy spodziewać się , że liczba beneficjentów tego rozwiązania będzie wyższa, ponieważ, oprócz niemal 200 tys. uprawnionych, wiele osób zalegalizuje prowadzoną przez siebie działalność. Liczymy bowiem na to, że nowe przepisy przyczynią się również do ograniczenia szarej strefy.

Jak skorzystać z Małego ZUS-u

Przedsiębiorcy chcący opłacać niższe składki od 2019 r., mają czas do 8 stycznia, na zawiadomienie ZUS-u o zmianie tytułu ubezpieczenia. Nowe kody ubezpieczeń (05 90, 05 92) zawarte są w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Następnie należy poinformować ZUS o przychodzie z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok oraz o najniższej podstawie wymiaru składek. Powyższe informacje należy zawrzeć w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS RCA) albo w deklaracji rozliczeniowej (ZUS DRA), jeżeli przedsiębiorca płaci składki wyłącznie za siebie.

W przypadku opłacania składek tylko za siebie, przedsiębiorca powinien jednorazowo złożyć deklarację za styczeń danego roku do 10. dnia następnego miesiąca. Następnie do końca roku nie musi składać deklaracji. Obowiązek złożenia kolejnej deklaracji będzie się aktualizował w lutym kolejnego roku. W przypadku opłacania składek również za pracowników, imienne raporty miesięczne należy składać do 15. dnia następnego miesiąca.

UWAGA! „Mały ZUS” pozwala na obniżenie podstawy wymiaru składek tylko w przypadku ubezpieczeń społecznych (tj. emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego). Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy płacić w pełnej wysokości.

ZUS będzie mógł weryfikować poprawność przekazanych danych i zobowiązać przedsiębiorcę do dostarczenia w ciągu 14 dni dokumentów potwierdzających wysokość rocznego przychodu za poprzedni rok kalendarzowy. W przypadku niewywiązania się z powyższego obowiązku, ZUS ustali podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Wyłączenia

Co ważne, zmiany nie będą dotyczyć przedsiębiorców, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej i korzystają ze zwolnienia od podatku VAT. Powyższe uniemożliwia bowiem ZUS-owi pozyskiwanie danych do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek. Z kolei wprowadzenie wymogu prowadzenia min. 60 dni działalności gospodarczej w roku poprzednim ma wyeliminować nadużycia w postaci celowego zakładania albo wznawiania działalności na koniec roku kalendarzowego. Natomiast zawieszenie działalności gospodarczej lub jej rozpoczęcie w trakcie trwania danego roku kalendarzowego będzie skutkowało proporcjonalnym zmniejszeniem rocznego limitu przychodów uprawniającego do skorzystania z wprowadzonej zmiany. Zaś brak możliwości wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy ma zapobiec tzw. „wypychaniu” na samozatrudnienie. Z zaproponowanego rozwiązania zostały wyłączone również osoby korzystające z 24-miesięcznych preferencyjnych składek, ponieważ będzie ono dla nich zawsze mniej korzystne.

Źródło: 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już po raz dwudziesty siódmy pomoże potrzebującym. Finał “wielkiego grania” już wkrótce.

W dniu 13 stycznia 2019 r. Żuławski Ośrodek Kultury organizuje 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Celem finału jest zbiórka środków pieniężnych na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.W tym roku cel jest ambitny: pobić zeszłoroczny rekord zgromadzonych w powiecie nowodworskim środków dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w wysokości 24 tysiące. Nowodworski sztab już otrzymał pierwsze gadżety, które zostaną zlicytowane. Nie brakuje koszulek z logo fundacji, czy ekologicznych toreb. Wolontariusze apelują także o fanty, które na licytację przekażą mieszkańcy.

.
- Zwracamy się do Państwa z prośbą o przeznaczenie na ten cel rzeczy, które będziemy mogli sprzedać, a zgromadzone fundusze przeznaczyć na konto WOŚP jako wkład naszego miasta. Darowane rzeczy można przynosić do sekretariatu ŻOK od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 19. Wszystkim darczyńcom podziękujemy w czasie koncertu - mówią organizatorzy nowodworskiej odsłony akcji.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 13 stycznia w Żuławskim Ośrodku Kultury.

W połowie stycznia ruszają ferie zimowe w pierwszych pięciu województwach. Przypominamy terminy dla poszczególnych regionów.
Od 14 do 27 stycznia przerwę w lekcjach będą mieli uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Tydzień później wolne rozpocznie się w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim. Tam ferie potrwają od 21 stycznia do 3 lutego.

Od 28 stycznia do 10 lutego wypoczywać będą uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Jako ostatni na ferie ruszą uczniowie z Lubelskiego, Łódzkiego, Podkarpackiego, Pomorskiego i Śląskiego. Lekcji nie będzie tam między 11 a 24 lutego 2019 r.
 
 
 

1 stycznia ruszył rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”, który zakłada wsparcie dla samorządów m.in. na uruchamianie stołówek szkolnych.

Program składa się z trzech modułów; każdy kierowany jest do innego adresata. Pierwsze dwa dotyczą odpowiednio dzieci i osób dorosłych z gospodarstw spełniających kryterium dochodowe. Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy będą udzielać im wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Celem trzeciego modułu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku. W ramach tej części programu samorządy będą mogły ubiegać się o fundusze na wyposażenie stołówek i jadalni. Szczegóły określa przygotowywane w MEN rozporządzenie.

Zgodnie z projektem dofinansowanie będzie mogło być przyznane na zorganizowanie nowych stołówek szkolnych, doposażenie i adaptację tych działających oraz tych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione. Na ten cel samorządy mogą pozyskać z programu do 80 tys. zł. Możliwe będzie także uzyskanie wsparcia na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni). W tym przypadku maksymalne dofinansowanie wyniesie 25 tys. zł.

Gmina będzie musiała zapewnić 20 proc. wkładu własnego. Każdy z organów prowadzących może otrzymać wsparcie finansowe w odniesieniu do danej szkoły jeden raz w czasie realizacji modułu 3 Programu. Na wystąpienie do wojewody z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego gmina będzie miała czas do 30 kwietnia przyszłego roku (do 15 kwietnia będą do niej wpływać wnioski ze szkół).

W niedzielę 6 stycznia przypada święto Trzech Króli. Tego dnia ulicami Nowego Dworu Gdańskiego już po raz piąty przejdzie Orszak Trzech Króli pod hasłem „Odnowi oblicze ziemi”, a jego scenariusz będzie nawiązywał do nauczania św. Jana Pawła II.

- Orszak jest wydarzeniem religijnym, ale kierowanym do wszystkich. Wszystkich ludzi innych wyznań, czy też osób niewierzących, do dorosłych oraz dzieci - zapewniają organizatorzy wydarzenia, Akcja Katolicka działająca przy parafii Przemienienia Pańskiego. - Ze względu na swoje humanistyczne przesłanie o wartościach, tradycji i rodzinie, co roku skupia mieszkańców naszego miasta, i nie tylko, bo odwiedzają nas również goście, w uroczystym orszaku króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara - dodają organizatorzy. 

Trzej Królowie poprowadzą uczestników do stajenki, gdzie wszyscy oddadzą pokłon Dzieciątku Jezus. Królowie złożą natomiast przyniesione dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Podczas wydarzenia nie zabraknie również wspólnego kolędowania. - Trzej Królowie serdecznie zapraszają dzieci ze szkół i przedszkoli, aby również utworzyły kolorowe orszaki i przeszły ulicami wcielając się w role pastuszków, aniołków, dwórek i rycerzy. Oczywiście do wspólnego świętowania zapraszamy również wszystkich dorosłych mieszkańców - zachęcają organizatorzy.

 

W środę, 9 stycznia 2019 r. o godz. 14 w sali narad przy Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej odbędzie się V sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej Sesji.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 4. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy Burmistrza między Sesjami Rady.

6. Informacja Przewodniczących Komisji stałych Rady o pracy Komisji między Sesjami Rady.

7. Zapytania i interpelacje Radnych. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a. budżetu na 2019 r. (przekazany w ustawowym terminie) - odczytanie projektu uchwały budżetowej, - odczytanie „opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej”, - odczytanie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie „opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej”, - odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, - głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 r. b. prognozy finansowej na lata 2019 – 2056 (przekazane w ustawowym terminie ) - odczytanie opinii o projekcie uchwały Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej o wieloletniej prognozie finansowej Miasta Krynica Morska na lata 2019 – 2056,

9. Sprawy różne.

10. Zakończenie obrad.  

Silny wiatr oraz cofka wyrządziły na Żuławach sporo szkód. Poziom wód we wszystkich rzekach w powiecie nowodworskim przekroczyły stany alarmowe. 

Nadal wieje, ale wiatr słabnie i nie przekracza 70 km/h.

Na terenie powiatu nowodworskiego odnotowano 33 zdarzenia w tym:

  • Umocnienia wałów i układanie worków w celu ograniczenia zalania ulic i posesji.

- 1 zdarzenie w m. Łaszka – dziury po ingerencji bobrów (układanie worków),

- m. Rybina  (przystań żeglarska) – zalewany budynek, (układanie worków),

- m. Krynica Morska ul Topolowa – układanie worków przy posesjach,

- NDG ul. Podmiejska – zalewany odcinek drogi i zabezpieczenie budynków, (układanie worków),

- NDG ul. Sikorskiego 24 - zalewany odcinek drogi i zabezpieczenie budynków (układanie worków),

  • Usuwanie drzew i konarów: 22 zdarzenia.

- m. Dworek – drzewo przewróciło się na budynek mieszkalny (uszkodzone poszycie dachu),

- m. Jantar Leśniczówka – w przewrócone drzewo uderzył samochód osobowy – bez osób poszkodowanych,

- m. Krynica Morska ul. Tkaczej i ul. Lotników – drzewa przewróciły się na budynki mieszkalne uszkadzając częściowo konstrukcję dachu.

  • Pompowanie wody: 1 pompowanie – w budynku Starostwa Powiatowego NDG
  • Ponadto: 1 zdarzenie dostarczenie agregatu prądotwórczego w. Lubieszewo dla chorego mężczyzny (ok. 50 lat),
  • 2 zdarzenia alarmy fałszywe.

Łącznie w zdarzeniach brało udział 87 strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim i jednostek OSP Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska, Marynowy, Stegna, Sztutowo, Jantar, Lubieszewo, Łaszka, Tujsk, Chełmek Osada, Broniewo, Stegienka, Drewnica, w sile 18 zastępów.

 

m.bryg. Łukasz Zblewski – z-ca Komendanta Powiatowego PSP

Nowy Dwór Gd. Na placu przed Żuławskim Ośrodkiem Kultury, wspólnie przywitaliśmy 2019 rok.

Mimo niesprzyjających warunków meteorologicznych mieszkańcy przybyli tłumnie na plac przed ŻOK.  Życzenia noworoczne mieszkańcom złożyli: Burmistrz Jacek Michalski, Starosta Jacek Gross oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Krawczyk.

Na wszystkich przybyłych czekał poczęstunek, przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Marzęcina. Kulminacyjnym momentem spotkania był pokaz sztucznych ogni. 

 Niestety warunki nie pozwoliły na zorganizowanie zapowiadanego koncertu. Szczęśliwego Nowego Roku!!!

 

 

 

 

 

 

 

Sesja Rady Powiatu Nowodworskiego. Radni przyjęli budżet na 2019. Jednym z najważniejszym punktów obrad III sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim było przyjęcie przyszłorocznego budżetu,  na podstawie którego dochód powiatu na rok 2019 wyniesie ponad 52 mln zł, natomiast wydatki ponad 53 mln zł. Radni jednogłośnie przyjęli budżet na 2019 rok.

Ponadto Radni przyjęli informacje dotyczące: funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie Nowodworskim, stanu realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku szkolnym 2017/2018 wraz z informacją nt. działalności powiatowych jednostek oświatowych. Rozpatrzono także informację nt. działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim oraz przygotowania powiatu do sezonu zimowego 2018/2019.      

Radni podjęli trzynaście uchwał. Dokonano zmian: uchwały budżetowej na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018–2032. Ponadto podjęto uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu. Zgodnie z planem pracy na rok bieżący, Radni przyjęli plany pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2019, jak również sprawozdania Komisji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji z działalności w 2018 r.

Na zakończenie, Przewodniczący Rady złożył serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się Nowego  Roku.

 Pełne nagranie wideo z sesji tutaj

 https://www.bip.nowydworgdanski.pl/247,sesje-rady-powiatu?tresc=20134

Galeria zdjęć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji: XLVII z dnia 19.10.2018 r., I z dnia 19.11.2018 r. i II z dnia 30.11.2018 r.
3. Odczytanie przez Radnego interpelacji i zapytań składanych na piśmie podczas sesji.
4. Informacja nt. „Funkcjonowania służby zdrowia w Powiecie Nowodworskim”.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Nowodworskiego w roku szkolnym 2017/2018 wraz z informacją nt. działalności powiatowych jednostek oświatowych.
6. Informacja nt. przygotowania powiatu do sezonu zimowego 2018/2019 wraz z informacją na temat działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach:
7.1 wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdu.
7.2 przyjęcia sprawozdania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji z działalności w 2018 r.
7.3 przyjęcia sprawozdania Komisji Oświaty Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji z działalności w 2018 r.
7.4 przyjęcia sprawozdania Komisji Samorządowo-Społecznej Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji z działalności w 2018 r.
7.5 przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji za II półrocze 2018 r.
7.6 zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo-Samorządowej na 2019 r.
7.7 zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświatowo-Społecznej na 2019 r.
7.8 zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
7.9 zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.
7.10 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2018-2032.
7.11 ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.
8. Budżet Powiatu Nowodworskiego na 2019 r. oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Nowodworskiego na lata 2019 – 2032.
8.1 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Nowodworskiego na lata 2019-2032.
8.2 Procedura uchwalenia Budżetu Powiatu Nowodworskiego na 2019 r.
8.2.1 odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2019 r.,
8.2.2 odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
8.2.3 odczytanie opinii zawierających wnioski Stałych Komisji Rady,
8.2.4 odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie wniosków Komisji.
8.2.5 dyskusja nad wniesionymi wnioskami i ich przegłosowanie.
8.2.6 głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2019.
9. Informacja Starosty o działalności Zarządu Powiatu między sesjami.
10. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu interpelacji i zapytań Radnych złożonych
między sesjami.
11. Wnioski i oświadczenia Radnych.
12. Zakończenie obrad.

Jak wygląda tradycyjne wesele w Indiach? Jakie są zwyczaje? Jak mieszkają Hindusi? I co tam właściwie robiła?
O kolorach, zapachach i zwyczajach w hinduskiej rodzinie opowie i zilustruje swoimi fotografiami Anna Gnyś.

Nie dość, że ruda, to bez bagażu i z głową w chmurach, i być może w tym czasie jedna z niewielu białych dziewczyn w mieście Yamunanagar w Indiach, liczącym prawie 400 tys. mieszkańców. 


5 stycznia 2019, godz. 18:00 
Sala Kina Żuławy
Wstęp wolny!

ZAPRASZAMY

Ad Sidebar

Najnowsze

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Apel do mieszkańców Gminy Stegna.

Apel do mieszkańców Gminy Steg…

Sty 09, 2019 Rate: 0.00

Napadli na konwojenta i ukradli ponad 60 tysięcy złotych! Podejrzani zatrzymani.

Napadli na konwojenta i ukradl…

Sty 09, 2019 Rate: 0.00

Facebook

Galeria artykułów

Pożegnaliśmy Prezydenta Pawła Adamowicza -19.01.2019

Egzaminy zawodowe w Zespole Szkół nr 2.

Orkiestra zagrała w gminie Stegna. 27 Finał WOŚP- 13.01.2019

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Sztutowo.

Powiat Nowodworski. Nieodpłatna pomoc prawna.

Ogłoszenie o naborze na  stanowisko  asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztutowie

Nowy Dwór Gdański. Dzień Kubusia Puchatka w Bibliotece Publicznej

Inicjatywa uczniów z Jantara.  Pomagają przetrwać zimę podopiecznym "Iskierki"