Wydanie nr 20 / 2019   
styczeń 20, 2019

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me
Ad Top Header

Edyta Kozakiewicz

Przemieszczając się w okresie zimowym po ulicach bardzo często spotykamy zaśnieżone lub oblodzone chodniki. Idąc po takiej powierzchni dużo szybciej może dojść do wypadku,  który może spowodować uszczerbek na zdrowiu. Najczęściej są to złamania rąk i nóg, ale zdarzają się również dużo poważniejsze szkody. Po takim urazie chcielibyśmy uzyskać odszkodowanie, ale pojawia się pytanie od kogo i jak to zrobić.

W dzisiejszym wpisie chciałbym odpowiedzieć na pytanie, czy możemy żądać zadośćuczynienia lub odszkodowania od gminy. Zacznijmy jednak od początku. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Nie jest on obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych. Niewykonanie tego obowiązku jest wykroczeniem, za które grozi kara grzywny. Wobec czego możemy na zasadzie winy domagać się odszkodowania od osoby władającej nieruchomością, która nie oczyściła chodnika przylegającego do jego posesji. Zwracam uwagę, że nie zawsze jest to właściciel, gdyż faktycznie może być to zupełnie inna osoba np. najemca.

Co się jednak stanie, gdy nie możemy ustalić odpowiedzialnego za usunięcie śniegu czy lodu z chodnika? Najłatwiej ustalić gminę, w obrębie której znajduje się przedmiotowy chodnik, ale czy możemy od niej domagać się odszkodowania? Zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nadzór nad realizacją obowiązków takich jak usunięcie śniegu czy lodu sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Nie daje to podstaw do uznania, że istnieje pomiędzy zobowiązanym do uprzątnięcia błota, śniegu czy lodu a gminą solidarność w zakresie odpowiedzialności wobec poszkodowanego, jednakże nie jest ona z niej zwolniona całkowicie. Jeżeli gmina nie wykonała należycie obowiązków w zakresie nadzoru nad odpowiedzialnymi do uprzątnięcia chodnika, to odpowiada z tego tytułu za szkodę na podstawie art. 417 § 1 k.c., który stanowi, że za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa. Wobec czego w przypadku zaistnienia szkody możemy wystąpić z roszczeniem do gminy, a następnie ona może odzyskać wypłacone odszkodowanie bezpośrednio od podmiotu, który był zobowiązany do uprzątnięcia chodnika.

Powyższe stanowisko jest zgodne z orzecznictwem Sądu Najwyższego, który w uchwale z dnia 24 listopada 2017 r. (sygn. akt III CZP 38/17, Legalis) stwierdził, że „gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonaniem przez właściciela obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289)”. Podkreślił przy tym, że „na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek usuwania śniegu, błota czy innych nieczystości z chodnika przylegającego do jego posesji. Jeśli jednak właściciel nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, odpowiedzialność za szkodę poniesioną w wyniku tego zaniedbania może ponieść gmina. Jeśli naprawi ona szkodę, to przysługiwać jej będzie roszczenie o zwrot równowartości odszkodowania w stosunku do właściciela, który nie wywiązał się ze swoich obowiązków”.

Podsumowując, zwracam uwagę, że odpowiedzialność za czyste chodniki ponoszą osoby faktycznie korzystające z nieruchomości przy nich położonych. Jednakże nie zwalnia to gmin z obowiązku nadzoru nad prawidłowym ich oczyszczeniem ze śniegu czy lodu, a jego brak może spowodować wystąpienie z roszczeniami przez poszkodowanych. Jeśli zdarzył nam się upadek na oblodzonym czy ośnieżonym chodniku i nie możemy ustalić osoby odpowiedzialnej za jego oczyszczenie, to możemy zwrócić się bezpośrednio do gminy z roszczeniem, co może znacznie ułatwić nam jego dochodzenie i ewentualną egzekucję.

Autor: radca prawny Sławomir Kamrowski

żródło: lex4you.wordpress.com

Zapraszamy na promocję czwartego, a zarazem ostatniego tomu z serii „Żuławy w 1945 roku” pt. „Niedomknięte księgi”. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 16 w Żuławskim Parku Historycznym w Nowym Dworze Gdańskim. O wydawnictwie opowiedzą redaktorzy tomu: dr Tomasz Gliniecki oraz dr Marcin Owsiński. Wstęp wolny.

W serii „Żuławy w 1945 roku” wydawanej prze Muzeum Stutthof dotychczas ukazały się: „Żuławy w 1945 roku”, „Żuławy w 1945 roku. Ludzie i ich opowieści”, „Żuławy w 1945 roku. Źródła z niedalekiej przeszłości” i „Żuławy w 1945 roku. Niedomknięte księgi”.

Czwarty tom poświęcony jest pamięci zmarłego w ubiegłym roku elblążanina, profesora Janusza Hochleitnera, który był jednym z inicjatorów projektu „Żuławy w 1945 roku”.

 

Żuławy w 1945 roku. Niedomknięte księgi

 

Muzeum Zamkowe w Malborku zaprasza w niezwykłą nocną podróż po zamku. W wieczornej scenerii przemierzysz najbardziej urokliwe miejsca, poznasz niezwykłe historie i....tajemnice z życia zamku. 

 

Już tylko kilka dni dzieli nas od ferii zimowych! Z tej okazji przez sześć kolejnych piątków, począwszy od 18 stycznia, można wziąć udział w nocnym zwiedzaniu zamku.
Szczegóły organizacyjne " Nocnego zwiedzania zamku"

Każdorazowo spotkanie dla chętnych wziąć udział w wydarzeniu o godz. 19.00 na placu przy kasach biletowych.
Bilety można nabyć w kasach biletowych w godz. 9.30 - 15.30, w biletomacie lub online.

Ceny:
bilet normalny w jęz. polskim - 27 PLN
bilet ulgowy w jęz. polskim - 17 PLN

Terminy:
Piątek - 18.01; 25.01; 01.02; 08.02; 15.02; 22.02
Godzina rozpoczęcia zwiedzania - 19.00
Czas zwiedzania - ok. 1,5 godz.

Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

Więcej na: https://www.facebook.com/events/534639640379028/

Niezwykłe wydarzenie muzyczne organizuje w lutym Nowostawskie Centrum Kultury i Bibliotek w Nowym Stawie. Wybitni i charyzmatyczni tenorzy: Dimitro Sharaburin, Serhi Androshchuk oraz Wojciech Poprawa wystapią w Galerii Żuławskiej.

 Zapraszamy Państwa do Galerii Żuławskiej na niezwykłe widowisko - KONCERT TRZECH TENORÓW 28 lutego o godz. 17:00.
Usłyszymy najpopularniejsze tenorowe przeboje.

Cena biletu: - 25 zł/os
Bilety dostępne w sekretariacie NCKIB

koncert 3 tenorów

Na nowym odcinku drogi ekspresowej S7 w ciągu tygodnia doszło do trzech wypadków z udziałem łosi. Z tego powodu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postanowiła przyspieszyć budowę ogrodzenia. Prace już trwają. 

Fragment drogi S7 od Koszwał do Elbląga został otwarty 31 października tego roku. Nowy odcinek połączył istniejące fragmenty tej trasy: południową obwodnicę Gdańska i obwodnicę Elbląga. Droga przebiega także w pobliżu miejscowości Kiezmark (woj. pomorskie). W tym miejscu od lat spotyka się łosie. Zwierzęta spacerują w pobliżu drogi, często przebiegają też przez jezdnię. Pod koniec 2018 roku właśnie na tym fragmencie doszło do trzech wypadków z łosiami. Łącznie pięć osób zostało rannych, a trzy łosie zginęły.

Na odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie trzeba było długo czekać. "Ze względu na zdarzenia drogowe ze zwierzętami, w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa użytkowników drogi, zostało skierowane do wykonawcy polecenie o przeanalizowanie możliwości i pilne wykonanie dalszych prac przy ogrodzeniu, w szczególności w rejonie Kiezmarka nad Wisłą. Te działania zostały już przez wykonawcę podjęte" - czytamy w komunikacie GDKiA. Ograniczenie prędkości, znaki a teraz też siatka  Ze względu na takie wypadki jeszcze przed otwarciem drogi w okolicy Kiezmarka została ograniczona prędkość do 100 km/h i były ustawione znaki ostrzegające przed dziką zwierzyną.

- Zgodnie z decyzją środowiskową zostały wybudowane obiekty pełniące rolę przejść dla zwierząt. W tym most przez Wisłę zapewniający ciągłość korytarza ekologicznego Doliny Wisły. Jednak konieczność realizacji prac wykończeniowych w obrębie nowej S7 może powodować wnikanie zwierząt na teren drogi - tłumaczy Piotr Michalski, rzecznik GDDKiA dla TVN24.pl. Ogrodzenie także było w planach. Jednak, ze względu na częstotliwość wypadków, przyspieszono nad nim prace. - To nie jest tylko wkopanie słupków i rozpostarcie siatki. To jest proces. Tam trzeba przygotować teren. W Kiezmarku już zaczęły się prace - mówi rzecznik. Wszystkie prace budowlane, które są prowadzone na odcinku drogi ekspresowej od Koszwał do Nowego Dworu Gdańskiego mają się zakończyć planowo do 27 kwietnia.

 

Żródło:http://www.tvn24.pl

V Sesja Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim odbędzie się 17.01.2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3. Początek godzina 10.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Wybór Sekretarza obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

6. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035.

7. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wiercinach.

8. Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Wiercinach 

9. Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubieszewie. 

10. Projekt uchwały zmieniającej w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju  i modernizacji urządzeń wodociągowych na okres od czerwca 2018 r. do czerwca 2021 r.

11. Projekt uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności Gminy Nowy Dwór Gdański.

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy.

13. Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładów pieniężnych na podwyższenie udziałów  w kapitale zakładowym Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  w likwidacji z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim oraz upoważnienia Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego do złożenia w imieniu Gminy oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Żuławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim.

14. Sprawozdania z działalności Komisji w 2018 roku.

15. Plany pracy Komisji na 2019 rok.

16. Informacja z działalności Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego.

17. Sprawy różne.

Info: Urząd Miejski Nowy Dwór Gdański

 W czwartek (27 grudnia 2018 r.) pracownicy prokuratury w Elblągu, zorganizowali manifestację. Dokładnie o godzinie 12.00 grupa kilkunastu osób spotkała się przed budynkiem Prokuratury Rejonowej w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka. Z transparentami w dłoniach przeszli pobliskimi ulicami.

 Protestujący pracownicy prokuratury domagają się przyjęcia plan modernizacyjnego, który już dwa lata temu utknął w sejmie. Jeden z jego punktów dotyczy właśnie zarobków. Chodzi o to, aby były one podnoszone z automatu, podobnie jak działa to w przypadku pensji prokuratorów i sędziów. Dzięki temu nie musielibyśmy wychodzić na ulice, aby walczyć o swoje - mówią. Chcą tak jak napisane na transparentach, płacy godnej, a nie głodnej.

Podwyżki płac są głównym postulatem protestujących.

-Nasze pensje są dramatycznie niskie. Przez 8 lat rządów PO nasze zarobki były zamrożone. Dwa lata temu dostaliśmy podwyżkę 200 zł brutto. Jak tak dalej pójdzie, dobijemy do najniższej krajowej. Chcemy wreszcie zarabiać normalnie - przekonywała jedna z pracownic elbląskiej prokuratury.

-Też mamy dzieci, rodziny, płacimy rachunki, na wiele rzeczy nas nie stać. Mamy odpowiedzialną i wymagającą pracę, a zarabiamy mniej niż kasjerki w Biedronkach - mówią.-Domagamy się podwyżki w wysokości 1 tys. zł netto - wyjaśnia Marek Wenderlich, przewodniczący elbląskiej rady okręgowej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. - W tej chwili na rękę dostajemy mniej niż 2 tys. zł. To są śmieszne pieniądze. 

Niecodzienni goście - grupa przedszkolna „Słoniki” przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, wraz z wychowawczyniami p. Anną Sławińską oraz p. Justyną Cybulską odwiedzili  Starostwo Powiatowe 9 stycznia b.r.  

Wizyta przedszkolaków rozpoczęła się od zwiedzania gabinetu Starosty i Wicestarosty. Starosta Nowodworski Jacek Gross wraz z Wicestarostą Barbarą Ogrodowską przywitali dzieci.

Wicestarosta Barbara Ogrodowska wraz z Inspektorem ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych Iwoną Sawicką i Inspektorem ds. oświaty Beatą Zawadzką oprowadziły dzieci po budynku Starostwa.

Zwieńczeniem pobytu była wizyta w sali narad, w której odbywają się sesje Rady Powiatu. Tym razem miejsca Radnych Powiatowych zajęli nasi Goście, którzy z chęcią odpowiedzieli na pytania Pani Wicestarosty, kim chcieliby zostać w przyszłości i co zapamiętali z wizyty.

Na zakończenie spotkania przedszkolaki otrzymały słodycze. Dzieci serdecznie podziękowały za spotkanie, przyjęły zaproszenie na kolejne odwiedziny i z ochotą ustawiły się do wspólnego zdjęcia.

Na zaproszenie Pana Jacka Grossa – Starosty Nowodworskiego odbyło się spotkanie robocze z władzami gmin wchodzących w skład powiatu nowodworskiego odbyło się w starostwie powiatowym 10 stycznia br. Celem spotkania było omówienie możliwości współpracy we wspólnych inicjatywach dotyczących  szczególności  projektu rewitalizacji infrastruktury regionalnego systemu transportowego Żuławskiej Kolei Dojazdowej oraz inwestycji drogowych.

Zgodnie z intencją obecnych na spotkaniu osób  przewiduje się kolejne tego typu wydarzenia, które mają przyczynić się do lepszej koordynacji wspólnych zadań inwestycyjnych, a także planowaniu nowych przedsięwzięć.

W spotkaniu wzięli udział: Barbara Ogrodowska - Wicestarosta Nowodworski, Andrzej Sobociński - Członek Zarządu Powiatu,  Michał Chrząszcz - Wójt Gminy Ostaszewo, Ewa Dąbska - Wójt Gminy Stegna, Tomasz Gajewski - Zastępca Wójta Gminy Stegna, Robert Zieliński - Wójt Gminy Sztutowo, Jacek Michalski - Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego, Krzysztof Swat - Burmistrz Krynicy Morskiej, Jarosław Lipiński - Prezes Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych, Andrzej Suszek - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich miłośników dobrej zabawy na Karnawałowy Bal Przebierańców dla dorosłych. 

Organizatorzy zapewniają:

- oprawę muzyczną z udziałem DJ"a

- konkursy i zabawy z nagrodami, w tym konkurs na najlepszy strój

- kawę i herbatę - zastawę stołową

- dobrą zabawę do białego rana

Zapraszamy sala CAL w Mikoszewie 02.02.2019 r. od godz. 20.00

 

Zapisy i rezerwacje  pod nr tel. 502 109 175. Liczba miejsc ograniczona. 

 

bal mikoszewo

Ad Sidebar

Najnowsze

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Apel do mieszkańców Gminy Stegna.

Apel do mieszkańców Gminy Steg…

Sty 09, 2019 Rate: 0.00

Napadli na konwojenta i ukradli ponad 60 tysięcy złotych! Podejrzani zatrzymani.

Napadli na konwojenta i ukradl…

Sty 09, 2019 Rate: 0.00

Facebook

Galeria artykułów

Pożegnaliśmy Prezydenta Pawła Adamowicza -19.01.2019

Egzaminy zawodowe w Zespole Szkół nr 2.

Orkiestra zagrała w gminie Stegna. 27 Finał WOŚP- 13.01.2019

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Sztutowo.

Powiat Nowodworski. Nieodpłatna pomoc prawna.

Ogłoszenie o naborze na  stanowisko  asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztutowie

Nowy Dwór Gdański. Dzień Kubusia Puchatka w Bibliotece Publicznej

Inicjatywa uczniów z Jantara.  Pomagają przetrwać zimę podopiecznym "Iskierki"