Wydanie nr 147 / 2019   
maj 27, 2019

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me

Edyta Kozakiewicz

W dniach 17 - 19. 05., szkoła podstawowa w Sztutowie gościła uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły w Pozezdrzu. Miejscowość o tak skomplikowanej nazwie położona jest w województwie warmińsko-mazurskim, niedaleko Giżycka.  Goście zwiedzili Gdańsk, Muzeum Stutthof, nasze piękne plaże. Doskonale bawili się w szkole podczas zajęć zorganizowanych przez nauczycieli ze sztutowskiej placówki.

Sztutowo. Uczniowie z Pozezdrza z wizytą (7)
Sztutowo. Uczniowie z Pozezdrza z wizytą (2)
Sztutowo. Uczniowie z Pozezdrza z wizytą (3)
Sztutowo. Uczniowie z Pozezdrza z wizytą (4)
Sztutowo. Uczniowie z Pozezdrza z wizytą (5)
Sztutowo. Uczniowie z Pozezdrza z wizytą (6)
Sztutowo. Uczniowie z Pozezdrza z wizytą (1)
Previous Next Play Pause
Sztutowo. Uczniowie z Pozezdrza z wizytą (7) Sztutowo. Uczniowie z Pozezdrza z wizytą (2) Sztutowo. Uczniowie z Pozezdrza z wizytą (3) Sztutowo. Uczniowie z Pozezdrza z wizytą (4) Sztutowo. Uczniowie z Pozezdrza z wizytą (5) Sztutowo. Uczniowie z Pozezdrza z wizytą (6) Sztutowo. Uczniowie z Pozezdrza z wizytą (1)

Inf, zdjęcia Bożena Nowak

Dzień Dziecka odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie. W programie wiele atrakcji w tym mecz siatkówki rodzice - dzieci. Wydarzenie odbędzie się w godz. 12 -14.00

Szczegóły na plakacie.

Zaproszenie na XXXVIII Międzynarodowy Festiwal Organowy w sezonie letnim 2019 w gminie Stegna.

Z przyjemnością przedstawiamy wybitnych artystów, którzy w tym roku wystąpią dla Państwa. Koncerty tradycyjnie poprowadzi pan Jan Brzozecki.

HARMONOGRAM KONCERTÓW:
Kościół NSPJ w Stegnie
soboty, godz. 16.00

13/7 Fabio Ciofini, organy; Maria Ciofini, wiolonczela
20/7 Bogdan Narloch, organy
27/7 Arkadiusz Bialic, organy
03/8 František Vaníček, organy
10/8 Gabriele Pezone, organy; Matteo Cossu, skrzypce
17/8 Adam Sadowski, organy
24/8 Roman Perucki, organy; Łukasz Długosz, flet

IMPREZA TOWARZYSZĄCA:
21/7/2019 koncert w kościele św. Jakuba w Niedźwiedzicy – Maciej Jachimowicz, organy - wstęp wolny

Bilety do nabycia wyłącznie w Kościele w Stegnie - na godzinę przed każdym koncertem

W ramach obchodów Powiatowego Dnia Strażaka w Nowym Dworze Gdańskim odbył się Piknik Strażacki. Przygotowano wiele atrakcji i konkurencji dla dzieci i młodzieży. Do zdobycia był tytuł Młodego Strażaka.

Dzieci zdobywały pieczątki na stanowiskach. Każde stanowisko, zaplanowano tak, aby przybliżyć dzieciom pracę, którą na co dzień wykonuje strażak zawodowy i ochotnik. Młody strażak musiał zaliczyć minimum 5 na 7 konkurencji: łodzią po Tudze, pierwsza pomoc, drabinka wysokościowa, ścianka wspinaczkowa, praca w zadymieniu, linie gaśnicze, cięcie pojazdu.

Duże zainteresowaniem cieszyły się rejsy po rzece Tuga ze strażakami. Nie zabrakło poczęstunku przygotowanego przez koła gospodyń wiejskich i Stowarzyszenie Przyjaciół Marzęcina złożonego z bigosu i grochówki.

Wydarzenie wsparł Powiat Nowodworski oraz Gmina Nowy Dwór Gdański. 

Galeria zdjęć.

 

W środę (15.05.2019r.) funkcjonariuszka zajmująca się profilaktyką odwiedziła uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie. W ramach trwającej kampanii MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają" policjantka omówiła problem uzależnień od narkotyków a także przybliżyła uczniom pojęcie fonoholizmu.

W środę 15.05.br. funkcjonariuszka zajmująca się profilaktyką z nowodworskiej komendy, odwiedziła uczniów klas V, VI i VII ze Szkoły Podstawowej im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie. W trakcie spotkania policjantka omówiła cele kampanii MSWiA „Narkotyki i dopalacze zabijają". W ramach przypomnienia uczniowie wraz z funkcjonariuszką omówili zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków oraz dopalaczy a także konsekwencje zdrowotne oraz prawne. Następnie policjantka wytłumaczyła pojęcie fonoholizmu a także omówiła rodzaje uzależnienia od telefonu. Uczniowie dowiedzieli się jakie mogą być objawy uzależnienia oraz jego konsekwencje. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach i pomimo tego, że fonoholizm jest nowym uzależnieniem, mieli duże pojęcie na temat tego zagrożenia.

Informacja: KPP Nowy Dwór Gdański

Starosta Nowodworski ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

                                                                                                        Nowy Dwór Gdański, dnia 09 maja 2019 r.

KR.2110.09.2019                                 

                                                          

STAROSTA NOWODWORSKI

ogłasza  nabór  na  wolne kierownicze  stanowisko  urzędnicze

Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru  

w  Starostwie  Powiatowym  w  Nowym  Dworze  Gdańskim

82-100 Nowy Dwór Gdański ul. gen.  Władysława  Sikorskiego  23

 Określenie stanowiska urzędniczego – 1 miejsce – 1 etat

 1. Stanowisko: Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
 2. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umowa na czas określony.
 1. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:
 1. Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe o kierunku geodezyjnym;
 • co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 2 – letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku i 2 - letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego;
 • posiada:
 1. uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 , pkt. 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne   i kartograficzne:

- geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne;

- rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych.

 • doświadczenie w służbie geodezyjnej lub pokrewne;
 • dobra znajomość przepisów prawnych i technicznych z dziedziny geodezji i kartografii;
 • dobra znajomość przepisów regulujących postepowanie administracyjne;
 • obywatelstwo polskie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na wyżej wymienionym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • dobra znajomość obsługi komputera;
 • umiejętność organizacji pracy w zespole i kierowania ludźmi;
 • odpowiedzialność, samodzielność, komunikatywność ;
 • kultura osobista i życzliwość w kontaktach interpersonalnych.

III. Zakres zadań podstawowych wykonywanych na stanowisku, między innymi:

 • realizacja zadań wynikających z przepisów prawa, w tym ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • kierowanie i nadzór nad pracą Wydziału Geodezji, kartografii i Katastru;
 • nadzór nad działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • dysponowanie środkami finansowymi w budżecie powiatu na zadania geodezyjne;
 • wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Starosty;
 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń, sprawozdań, analiz;
 • współdziałanie z innymi organami oraz jednostkami w zakresie spraw geodezyjno – kartograficznych.
 1. Warunki pracy:

      1) praca w pomieszczeniu biurowym na  I  piętrze w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru  Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze  Gdańskim przy ul. gen. Warszawska 28 B;

     2) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

     3) obsługa urządzeń biurowych.

 1. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i umiejętności (dokumenty uwierzytelnione* przez kandydata).
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Życiorys (CV) i list motywacyjny.
 5. Kopie świadectw pracy (dokumenty uwierzytelnione* przez kandydata).
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 1. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 2. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich. 
 3. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na ww. stanowisku.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną (zgodnie z załączonym wzorem).

* Dokument  uwierzytelniony oznacza  zapis -   „Za zgodność z oryginałem”, data uwierzytelnienia  i własnoręczny podpis kandydata.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór  na  stanowisko Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru” w  terminie   do  dnia 21 maja  2019  r. w sekretariacie – pokój nr 20 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 do godz. 9:30.  W przypadku, gdy dokumenty rekrutacyjne zostaną wysłane drogą pocztową  na ww. adres, za datę złożenia uważa się datę wpływu do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim   w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu kwietniu 2019 r.  wynosił  poniżej 6 %. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, jest obowiązany do złożenia wraz aplikacją, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.nowydworgdanski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji.

………………………………..

(data, podpis)

 KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Geodeta Powiatowy, Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

-cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

………………………………..

(data, podpis)

 

 Pełna treść ogłoszenia na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

https://www.bip.nowydworgdanski.pl/plik,13505,starosta-nowodworski-oglasza-nabor-na-wolne-kierownicze-stanowisko-urzednicze-geodeta-powiatowy-kierownik-wydzialu-geodezji-kartografii-i-katastru.pdf

Starosta Nowodworski w Nowym Dworze Gdańskim ogłasza trzeci nabór na wolne stanowisko - stanowisko ds. realizacji obiektów budowlanych

Nowy Dwór Gdański, dnia 30 kwietnia  2019 r.

KR.2110.07.2019       

STAROSTA NOWODWORSKI 

ogłasza  trzeci  nabór  na  wolne  stanowisko  urzędnicze

- stanowisko ds. realizacji obiektów budowlanych

w  Starostwie  Powiatowym  w  Nowym  Dworze  Gdańskim

82-100 Nowy Dwór Gdański ul. gen.  Władysława  Sikorskiego  23

 

 1. Określenie stanowiska urzędniczego – 1 miejsce – pełny etat
 2. Stanowisko ds. realizacji obiektów budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa.
 3. Nabór dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, z jednoczesnym zastrzeżeniem,

że umowa na czas nieokreślony może być poprzedzona umową na czas określony.

 1. Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:
 1. Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe: architektoniczne, budowlane lub pokrewne, bądź wyższe po średnim technicznym z zakresu budownictwa;
 • obywatelstwo polskie;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na pracę na wyżej wymienionym stanowisku.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • wiedza z zakresu ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy Prawo budowlane

 oraz ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

 • doświadczenie w pracy w administracji architektoniczno-budowlanej

lub w administracji publicznej;

 • mile widziane posiadanie uprawnień budowlanych;
 • odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność;
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.

III. Zakres zadań podstawowych wykonywanych na stanowisku, między innymi:

 1. prowadzenie spraw określonych w ustawie Prawo budowlane, w tym dotyczących:;
 • przygotowywanie dokumentacji do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę, roboty budowlane;
 • przyjmowanie zgłoszeń budowy i wykonywania robót budowlanych.
 1. Prowadzenie spraw dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.
 2. Wykonywanie (lub współudział w wykonywaniu) innych zadań i obowiązków określonych dla Wydziału Architektury i Budownictwa w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim oraz w przepisach prawa.
 1. Warunki pracy:

      1) praca w pomieszczeniu biurowym na parterze w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze  Gdańskim przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23;

     2) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie;

     3) obsługa urządzeń biurowych.

 1. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
 2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia (dokumenty uwierzytelnione* przez kandydata).
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Życiorys (CV) i list motywacyjny – własnoręcznie podpisane przez kandydata.
 5. Kopie świadectw pracy (dokumenty uwierzytelnione* przez kandydata).
 6. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 1. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 2. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na ww. stanowisku.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną (zgodnie z załączonym wzorem).

*Dokument uwierzytelniony oznacza zapis – „Za zgodność z oryginałem”,  data uwierzytelnienia

  i własnoręczny podpis kandydata.

 Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Trzeci nabór na stanowisko ds. realizacji obiektów budowlanych”  w terminie do dnia 15 maja 2019 r. w sekretariacie – pokój nr 20 w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23 do godz. 9:00.  W przypadku, gdy dokumenty rekrutacyjne zostaną wysłane drogą pocztową na ww. adres, za datę złożenia uważa się datę wpływu do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.

Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w miesiącu marcu 2019 r.  wynosił  poniżej 6 %.  Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi, kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.nowydworgdanski.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Starostwa przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.

  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ds. realizacji obiektów budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia procesu rekrutacji.

………………………………..

(data, podpis)

  

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim ul. gen. Władysława Sikorskiego 23.
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko ds.  realizacji obiektów budowlanych w Wydziale Architektury i Budownictwa.
 1. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu procesu rekrutacyjnego lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  -żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  -cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

-wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193  Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

………………………………..

(data, podpis)

 

 Pełna treść ogłoszenia na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim

W Stegnie odbył się  (5 maja) Bieg oraz Marsz Nordic Walking Finwala. Ponad 200 zawodników wzięło udział w rywalizacji. Nadmorski klimat i słońce sprzyjał uczestnikom biegu i marszu Finwala.

Bieg pań wygrała Magda Ingielewicz (Braniewo), drugie miejsce Wasiłowicz Natalia (z Gdańska), trzecie miejsce zajęła Marta Wychowaniak (Braniewo), Pierwsze miejsce Bagrowski Tomasz (Gdańsk) drugi Klonowski Marcin( Sztum) trzeci Piotr Zienkiewicz (Młynary). Mariusz Szarszunowicz (Pasłęk) zwyciężył wśród kijkarzy, druga lokatę zajęła Sylwia Michałowska (Elbląg).

Najlepsi zawodnicy w open nie byli klasyfikowani w kategoriach, ale tu również aż roiło się od mieszkańców Warmii, Mazur i Powiśla. Wśród biegaczy zwyciężyli: Dominik Michalski (Działdowo) w M20/29 i Katarzyna Mudryk (Elbląg) w K30/39, Wioletta Barcikowska (Elbląg) w K40/49, drugie lokaty zajęli: Piotr Statkiewicz (Pasłęk) w M20/29, Sylwia Wróblewska (Braniewo) w K40/49, Katarzyna Pawłoska (Elbląg) w K30/39, Ryszard Tarasiewicz (Braniewo) w M60/69, Iwona Kwiatkowska (Elbląg) w K60/69, a trzecie: Krzysztof Kwiatkowski (Elbląg) w M60/69.

W nordic walking pierwsze miejsce zajęli: Tomasz Rębowski (Braniewo) w M30/39, Andrzej Chudziński (Elbląg) w M+70, Danuta Rodziewicz (Braniewo) w K60/69, Mateusz Rębowski (Pasłęk) w M0/19, drugie: Marcin Jankowski (Elbląg) w M40/49, Katarzyna Bogusławska (Elbląg) w K30/39, Małgorzata Obszańska (Pasłęk) w K50/59 i Magdalena Bujnicka (Pasłęk) w K0/19.

Galeria zdjęć zobacz.

 

Bieg (dystans 10 km)

1 BAGROWSKI TOMASZ M 1 M 30-39 GDAŃSK RADOŚĆ BIEGANUA 0:38:32

2 KLONOWSKI MARCIN M 2 M 30-39 SZTUM LKS ZANTYR SZTUM 0:39:40

3 ZIENKIEWICZ PIOTR M 3 M 40-49 MŁYNARY UKS GIMPAS PASŁĘK 0:39:44

4 LEWOCHA RAFAŁ M 4 M 40-49 1 JASTRZĄB WOŻNIAK TEAM 0:40:02

5 CZAJA LESZEK M 5 M 40-49 2 STAROGARD GDAŃSKI TRI STAROGARD GDAŃSKI 0:40:46

6 POTOCZEK ANDRZEJ M 6 M 30-39 1 LICHNOWY PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY/NOWY STAW BIEGA 0:41:16

…................................

15 MICHALSKI DOMINIK M 15 M 20-29 1 DZIAŁDOWO 0:44:02

17 SATKIEWICZ PIOTR M 17 M 20-29 2 PASŁĘK ROZBIEGANY PASŁĘK 0:45:24

29 MIECZKOWSKI TOMASZ M 29 M 40-49 11 PASŁĘK 0:47:46

30 STACHÓRKO KRZYSZTOF M 30 M 40-49 12 PASŁĘK ROZBIEGANY PASŁĘK 0:47:55

37 BOGUSŁAWSKI MACIEJ M 37 M 30-39 8 ELBLĄG SZWAGRY TEAM 0:49:05

38 INGIELEWICZ MAGDA K 1 K 30-39 BRANIEWO MOS ZATOKA 0:49:18

44 WYCHOWANIAK MARTA K 3 K 30-39 BRANIEWO MOS ZATOKA 0:52:11

51 BARCIKOWSKA WIOLETTA K 4 K 40-49 1 ELBLAG 0:52:48

53 MUDRYK KATARZYNA K 5 K 30-39 1 ELBLĄG 0:53:05

55 SZEWCZYK BARTŁOMIEJ M 50 M 0-19 4 ELBLĄG REGENT ELBLĄG 0:53:07

57 KUCIŃSKI ŁUKASZ M 52 M 20-29 8 ELBLĄG 0:54:06

58 ZYCH DAWID M 53 M 40-49 20 ELBLĄG SPARTANIE DZIECIOM 0:54:12

59 ŚWIGOŃSKI PAWEŁ M 54 M 30-39 12 OLSZTYN 0:54:15

60 SUCHECKI MACIEJ M 55 M 30-39 13 BRANIEWO MOS ZATOKA 0:54:37

61 WRÓBLEWSKA SYLWIA K 6 K 40-49 2 BRANIEWO 0:54:49

63 PAWŁOSKA KAROLINA K 7 K 30-39 2 ELBLĄG 0:57:18

64 SZKLARSKI ANDRZEJ M 57 M 40-49 21 ELBLĄG SZKLARSCY 0:57:23

65 PAŃKA MARCIN M 58 M 30-39 14 ELBLĄG 0:57:40

68 PAWŁOWSKI KRZYSZTOF M 60 M 30-39 15 ELBLĄG 0:58:29

70 TARASIEWICZ RYSZARD M 61 M 60-69 2 BRANIEWO 0:58:50

73 MATLEWSKA MARZENA K 11 K 40-49 4 ELBLAG EL-BAŻANT 1:00:38

78 JASIULEWICZ IZABELA K 13 K 30-39 4 ELBLĄG EET ELBLĄG TRIATHLON TEAM 1:01:09

83 KWIATKOWSKI KRZYSZTOF M 68 M 60-69 3 ELBLĄG 1:03:11

86 BARCIKOWSKA AGNIESZKA K 18 K 20-29 4 ELBLAG 1:04:02

88 STULCZEWSKI ANDRZEJ M 69 M 50-59 10 BRANIEWO MOS ZATOKA 1:04:27

95 PROKOP MARIUSZ M 71 M 40-49 25 ELBLĄG PROKOPKI 1:07:14

97 MIECZNIKOWSKA ANNA K 26 K 40-49 10 ELBLĄG EL-AKTYWNI 1:09:02

104 KWIATKOWSKA IWONA K 31 K 60-69 2 ELBLĄG 1:13:10

107 SZKLARSKA ALICJA K 34 K 40-49 14 ELBLĄG SZKLARSCY 1:14:30

113 MAJEWSKI DAWID M 74 M 0-19 5 ELBLĄG 1:22:40

114 MAJEWSKA AGNIESZKA K 40 K 30-39 13 ELBLĄG 1:23:27

117 BAŁDYGA RADOSŁAW M 76 M 40-49 29 ELBLĄG JBB 1:28:30

118 PROKOP ANNA K 42 K 40-49 16 ELBLĄG PROKOPKI 1:28:41

Nordic Walking (dystans 10 km)

1 SZARSZUNOWICZ MARIUSZ M 1 M 40-49 PASŁĘK 1:06:53

2 TOPOREK RAFAŁ M 2 M 40-49 PRZODKOWO LĘBORSKIE LWY 1:06:56

3 WIŚNIEWSKI MACIEJ M 3 M 40-49 MALBORK GRUPA MALBORK 1:07:30

4 TOFIL ADRIAN M 4 M 40-49 1 GDYNIA 1:09:02

5 ŚWISŁOCKI BOGDAN M 5 M 50-59 1 MIKOSZEWO FACE NORDIC WALKING TEAM 1:11:46

6 RĘBOWSKI TOMASZ M 6 M 30-39 1 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 1:13:04

…...............................

9 JANKOWSKI MARCIN M 9 M 40-49 2 ELBLĄG NORDIC WALKING PASŁĘK 1:14:23

13 BUJNICKI MARCIN M 13 M 40-49 4 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 1:16:18

15 ROGULSKI TOMASZ M 15 M 40-49 6 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 1:17:29

17 MICHAŁOWSKA SYLWIA K 2 K 40-49 ELBLĄG 1:17:57

18 CHUDZIŃSKI ANDRZEJ M 16 M 70+ 1 ELBLĄG K S ELBLĄSKIE WŁÓCZ-KIJE 1:18:58

22 RODZIEWICZ DANUTA K 5 K 60-69 1 BRANIEWO MOS ZATOKA 1:20:35

25 BOGUSŁAWSKA KATARZYNA K 8 K 30-39 2 ELBLAG ELBLĄSKIE WŁÓCZY-KIJE 1:21:36

29 CHOJNICKA JOANNA K 11 K 40-49 4 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 1:23:34

35 PRZYGODA MARIUSZ M 20 M 40-49 7 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 1:24:19

38 OBSZAŃSKA MAŁGORZATA K 16 K 50-59 2 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 1:25:30

39 BUJNICKA MAGDALENA K 17 K 0-19 2 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 1:25:30

43 ŁAPINSKI LESZEK M 23 M 60-69 6 ELBLĄG 1:28:43

45 ROGULSKA ANNA K 22 K 40-49 8 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 1:29:40

48 MACIUSZONEK MAŁGORZATA K 25 K 50-59 4 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 1:31:16

51 RĘBOWSKI MATEUSZEK M 25 M 0-19 1 PASŁĘK ACTIVE FAMILY PASŁĘK 1:32:56

56 PRZYGODA AGNIESZKA K 29 K 40-49 10 PASŁĘK NORDIC WALKING PASŁĘK 1:37:36

Wydarzenie pod patronatem Gminy Stegna. Organizator „ALIWER” Dominik ORLICKI - Stegna oraz O.W. „POLAM” Grażyna Szymandera- Stegna, • Fundacja „STEGNA DLA CIEBIE” • Ochotnicza Straz Pożarna w Stegnie, • Organizacja imprez sportowych,,VALDANO”

  Mieszkańcy i turyści odwiedzający Mikoszewo wzięli udział w festynie, który odbył się 1 maja na placu przy świetlicy Centrum aktywności lokalnej. Wspólnej zabawie towarzyszył pchli targ na którym można było znaleźć wszystko. Animatorki prowadziły zajęcia rekreacyjne dla dzieci. Na grillu były pieczone kiełbaski, a z gorących dań karkówka i bigos.

Miejscowi strażacy ochotnicy zaprezentowali swoje umiejętnośći i sprzęt. Dzieci miały możliwość przejażdżki końmi, brały udział w konkursach z niespodziankami. Atrakcji nie brakowało. Pogoda dopisała. Panie z Centrum aktywnośći lokalnej wraz z panią sołtys Iwoną Mickiewicz mocno się napracowały i włożyły sporo wysiłku, żeby przygotować tą imprezę.

 

19.05.01 majówka w Mikoszewo (23)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (9)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (8)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (6)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (7)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (5)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (45)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (43)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (42)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (40)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (4)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (38)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (39)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (37)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (35)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (33)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (31)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (30)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (3)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (29)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (28)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (25)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (26)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (22)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (21)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (2)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (20)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (19)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (18)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (17)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (16)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (15)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (13)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (12)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (10)
19.05.01 majówka w Mikoszewo (11)
Previous Next Play Pause
Auto w rowie. Tujsk- 19.05.2019 19.05.01 majówka w Mikoszewo (23) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (9) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (8) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (6) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (7) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (5) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (45) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (43) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (42) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (40) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (4) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (38) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (39) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (37) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (35) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (33) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (31) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (30) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (3) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (29) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (28) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (25) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (26) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (22) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (21) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (2) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (20) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (19) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (18) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (17) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (16) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (15) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (13) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (12) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (10) 19.05.01 majówka w Mikoszewo (11)

Najnowsze

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Wilki zawędrowały na Żuławy? Widziano trzy osobniki przy S7.

Wilki zawędrowały na Żuławy? W…

Mar 03, 2019 Rate: 0.00

Potrącenie na pasach kobiety. Nowy Dwór Gd. - 11.03.2019

Potrącenie na pasach kobiety. …

Mar 11, 2019 Rate: 0.00

Facebook

Galeria artykułów

Wybory do europarlamentu 2019. Mieszkańcy Powiatu Nowodworskiego głosowali.

Krynica Morska z najwyższą frekwencją w Polsce - 26.05.2019

Gmina Stegna. Jantarowy Przełaj 2019. Już 25 maja.

Raport o stanie gminy. VII Sesja Rady Gminy Sztutowo - 23.05.2019

Anna Fotyga spotkała się z mieszkańcami Nowego Dworu Gdańskiego -18.05.2019

IV Sesja Rady Powiatu Nowodworskiego w piątek 24 maja.

Gmina Stegna. Kajakiem przez Żuławy. Nowe przystanie.

Wpłynęło siedem ofert w przetargu na przekop Mierzei Wiślanej.

Uczniowie ze szkół z Mierzei Wiślanej wzięli udział w konkursie "Mierzejowy Maratonix z głową".