Wydanie nr 20 / 2019   
styczeń 20, 2019

Zaloguj się

Username *
Password *
Remember Me
Ad Top Header

Edyta Kozakiewicz

Informacja na temat terminu roboczego spotkania radnych Gminy Sztutowo. Ze względów organizacyjnych Urząd Gminy prosi, aby tym razem mieszkańcy zainteresowani tematem przekazali swoje uwagi i pytania reprezentującym ich radnym – liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona. Osoby, którym zależy na uczestnictwie w spotkaniu, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy pod numerem: 55 247 81 51.

Informacja sztutowo.pl

W poniedziałek 21 stycznia będzie miało miejsce wyjazdowe wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy oraz wójta i pracowników urzędu w sali konferencyjnej Muzeum Stutthof w Sztutowie. Celem spotkania będzie zapoznanie się z perspektywami wzajemnej współpracy muzeum i gminy w kierunku regulacji spraw własnościowych, czy zacieśnienia współpracy informacyjnej i kulturalnej. Radni dowiedzą się między innymi czym jest strefa ochronna pomnika zagłady, kto i dlaczego dysponuje poszczególnymi budynkami oraz jakie nowe inwestycje planuje muzeum. Z pewnością będzie wiele pytań i sporo dyskusji. To też w ogóle pierwsza okazja do praktycznego poznania się obu stron i dalszej owocnej współpracy ku pożytkowi wspolnemu. Ze wspólnego sąsiedztwa może wynikać bowiem sporo wzajemnych korzyści.

Po części muzealnej spotkania radni spotkają się w celu dyskusji nad materiałami na najbliższą sesję rady, która planowana jest na ostatni dzień stycznia.

 

Informacja sztutowo.pl

Paweł Adamowicz spoczął w sobotę w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. W świątyni oraz na terenie miasta w pożegnaniu samorządowca brało udział kilkadziesiąt tysięcy osób. Uroczystości pogrzebowe transmitowano także w wielu innych miastach.

17 stycznia w Europejskim Centrum Solidarności wystawiono  trumnę z ciałem prezydenta Adamowicza. Tłumy zbierały się przez całą noc w ogromnych kolejkach, żeby pożegnać prezydenta. Trumna z ciałem tragicznie zmarłego prezydenta pozostała w Ogrodzie Zimowym w Europejskim Centrum Solidarności aż do piątku, 18.01, gdzie cały ten czas mieszkańcy Gdańska i nie tylko, mogli go pożegnać.

Przez całą dobę dwuosobowe warty honorowe pełnili przedstawiciele ZHP, ZHR, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej i wojska. W piątek, 18.01,  kondukt żałobny wyruszył z Europejskiego Centrum Solidarności do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Przemarsz odbył się ulicami: Doki, Łagiewniki, obok Mniszki, Stolarska, Staromiejska, Pańska, Węglarska, Piwna. Po dotarciu konduktu do Bazyliki, odbyła się Msza Św. w intencji zmarłego prezydenta. Świątynia była otwarta do północy.

W sobotę, 19.01.2019 r. prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został pochowany w Bazylice Mariackiej, obok najbardziej zasłużonych mieszkańców Gdańska. Pożegnali go przyjaciele, rodzina, współpracownicy, politycy, samorządowcy. Żegnały go dziesiątki tysięcy osób z całego świata. 
Urna z prochami śp. Pawła Adamowicza została umieszczona w niszy, pod którą znajduje się tablica z nazwiskiem prezydenta. 

.

fot.igor smirnow prezydent.pl

Uczniowie nowodworskiej "dwójki" egzaminy zawodowe. W szkole trwa sesja egzaminacyjna, która rozpoczęła się w środę 9 stycznia.

W Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim trwa sesja egzaminacyjna do której przystępują uczniowie i absolwenci Technikum oraz Branżowej Szkoły I stopnia. Egzamin przeprowadzany jest w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym. Część pisemna odbywa się  z wykorzystaniem systemu elektronicznego- przy komputerze(40 pytań wielokrotnego wyboru; czas trwania 60 minut).Zdający po egzaminie mogą poznać jego rezultat. Kolejny etap- praktyczny, w którym jedynym rezultatem wykonania zadania jest dokumentacja trwa od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji.

Do sesji egzaminacyjnej styczeń-luty 2019 r.  zgłoszonych zostało 58 uczniów w zawodach: technik informatyk, technik mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, mechanik pojazdów samochodowych i sprzedawca.

Warunkiem zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  jest uzyskanie min. 50% punktów w części pisemnej i min. 75% punktów w części praktycznej. Ci, którym to się uda, otrzymają świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia, wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Wyniki egzaminu zostaną  ogłoszone dnia 22 marca 2019r.

kierownik praktycznej nauki zawodu
mgr Gabriela Figacz

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jantarze wzięli udział w akcji, mającej na celu poprawę warunków zwierząt, znajdujących się pod opieką Nowodworskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt "iskierka".

W poniedziałek 14 stycznia w placówce odbył się finał akcji pod hasłem "Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę ", a uczniowie przekazali zebraną karmę dla psów Jarosławowi Dywizjuszowi.

Na ulicach od wczesnych godzin rannych kwestowali uczniowie z SP Mikoszewo i ZS Stegna. 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w Zespole Szkół w Stegnie. Wolontariuszy nie zabrakło także na ulicach Żuławek i  Drewnicy. 

 Sala gimnastyczna w Zespole Szkół pękała w szwach. Mieszkańcy dopisali. Rodzinnie przyłączyli się do wspólnej zabawy w szczytnym celu. Było głosno i kolorowo. Dla zebranej publiczności  wystąpiły  przedszkolaki i uczniowie. Odbył się Koncert kolęd i pastorałek i mini playback show, gdzie młodzież wcieliła sie w wielkie gwiazdy. Odbyły się także licytacje, na których nie zabrakło ciekawych ofert.

 

Zdjęcia z 27 finału WOŚP 

 

Z innych atrakcji należy wymienić loterię fantową.

Spiżarnia Żuławska- dla smakoszy.

Kiermasz- Tania książka

Kawiarenka.

Wielka klockownia.

Basen z piłeczkami dla najmłodszych.

Malowanie twarzy.

Kącik malarski.

Relacja wideo

 

Starosta Powiatu Nowodworskiego Jacek Gross informuje, że od 1 stycznia 2019 roku na terenie Powiatu Nowodworskiego funkcjonują 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Pierwszy z nich znajduje się w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Warszawskiej 28B (budynek Sądu Rejonowego w Malborku – I piętro), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00. Drugi, w Stegnie przy ulicy Morskiej 11 (w Domu Pomocy Społecznej „Mors”), czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00.

Ogłoszenie o naborze na  stanowisko  asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztutowie

            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie ul. Gdańska 55,82-110 Sztutowo ogłasza  nabór na stanowisko  pracy :

Stanowisko : asystent rodziny
Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Miejsce wykonywania pracy : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie

 1. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo

Przewidywane zatrudnienie  :  luty 2019r.

Wymagania konieczne:

 1. Obywatelstwo polskie;
 2. Wykształcenie:
 3. a)  wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 4. b)  wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia lub
 5. c)   co najmniej średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i co  najmniej 3-letni  staż  pracy z dziećmi lub rodziną;
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. Niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Osoba nie może być pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie może być zawieszona ani ograniczona;

   Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych;
 2. Obsługa komputera;
 3. Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych;
 4. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 5. Komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność, kreatywność;
 6. Odporność na sytuacje stresowe.

 Zakres zadań asystenta rodziny :

 1. Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
  i w konsultacji  z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej;
 2. Udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 3. Udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych 
  i wychowawczych z dziećmi;
 4. Wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 5. Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz udziału
  w zajęciach grupowych dla rodziców;
 6. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 7. Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 8. Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 9. Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 10. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 11. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
 12. Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 13. Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 14. Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka  i rodziny.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny z przedstawieniem motywacji do podjęcia pracy na stanowisku – asystent  rodziny;
 2. Życiorys (CV),
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,

4.Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje zawodowe i umiejętności,

 1. Oświadczenie o niekaralności ,
 2. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystent rodziny,
 3. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
 4. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona,
 5. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

10.Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztutowie, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 r., poz. 1000, z późn. zm.)”.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów  bezpośrednio w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sztutowie , ul. Gdańska 55 terminie do 08.02.2019 r.
z dopiskiem ASYSTENT RODZINY .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55) 2477109.

Warunki pracy na stanowisku :

1.Umowa o pracę,
2.Wymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy, przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
w systemie zadaniowego czasu pracy,
3. Miejsce wykonywania pracy -siedziba GOPS w Sztutowie oraz teren gminy Sztutowo.

Kierownik   

Gminnego  Ośrodka Pomocy  Społecznej w Sztutowie

 mgr  Mirosława Sala

Sztutowo, dnia 16 stycznia 2019r.

pobierz :

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3124/wiadomosci/453851/files/ogloszenie_asystent_rodziny_2019r_3.doc

Nowy Dwór Gdański. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Nowym Dworze Gdańskim w piątek 18 stycznia o godzinie 14:00 odbędzie się Dzień Kubusia Puchatka.
-Czy przepadacie za Kubusiem Puchatkiem? Jeżeli tak to zapraszamy 18.01.(piątek) na godz:14:00 do biblioteki. Urządzamy Quiz wiedzy o Kubusiu Puchatku - zachęcają organizatorzy.
W czwartek (10.01.2019r.) funkcjonariuszka z nowodworskiej komendy wspólnie z przedstawicielem Straży Pożarnej z Nowego Dworu Gdańskiego udała się do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kmiecinie na spotkanie z pierwszoklasistami w ramach projektu „Uczę się bezpieczeństwa” i wspólnie omówili obszar „Bezpieczeństwa w domu”.

W czwartek funkcjonariuszka zajmująca się profilaktyką społeczną wspólnie ze strażakiem udała się do szkoły w Kmiecinie, gdzie przeprowadziła spotkanie z pierwszoklasistami. Na spotkaniu przedstawiciel Straży Pożarnej z Nowego Dworu Gdańskiego wytłumaczył dzieciom jak ustrzec się od zatrucia tlenkiem węgla oraz poinformował ich jak należy zadbać o prawidłową wentylację pomieszczeń w domu. Mundurowi omówili również niebezpieczne zabawy z ogniem i jak takie zabawy mogą się skończyć.
 
Na zakończenie wytłumaczono jak powinna wyglądać prawidłowa ewakuacja z zagrożonego pomieszczenia oraz wspólnie i głośno, wypowiedziano numery alarmowe. Dzieci były bardzo zadowolone z wizyty strażaka jak i policjanta.
 
ndg2
Ad Sidebar

Najnowsze

Pijany kierowca staranował 2 zaparkowane auta w centrum. Miał 2 promile.

Pijany kierowca staranował 2 z…

Sty 13, 2019 Rate: 3.00

Apel do mieszkańców Gminy Stegna.

Apel do mieszkańców Gminy Steg…

Sty 09, 2019 Rate: 0.00

Napadli na konwojenta i ukradli ponad 60 tysięcy złotych! Podejrzani zatrzymani.

Napadli na konwojenta i ukradl…

Sty 09, 2019 Rate: 0.00

Facebook

Galeria artykułów

Pożegnaliśmy Prezydenta Pawła Adamowicza -19.01.2019

Egzaminy zawodowe w Zespole Szkół nr 2.

Orkiestra zagrała w gminie Stegna. 27 Finał WOŚP- 13.01.2019

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Gminy Sztutowo.

Powiat Nowodworski. Nieodpłatna pomoc prawna.

Ogłoszenie o naborze na  stanowisko  asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sztutowie

Nowy Dwór Gdański. Dzień Kubusia Puchatka w Bibliotece Publicznej

Inicjatywa uczniów z Jantara. Pomagają przetrwać zimę podopiecznym "Iskierki"