III Sesja Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej.

0
28
sesja krynica morska
sesja krynica morska
III sesja Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej 5 grudnia (środa) 2018 r. o godz. 13:00. Sala narad w budynku przy Urzędzie Miasta.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu ostatniej Sesji Rady.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Informacja Burmistrza Miasta o pracy Burmistrza między Sesjami Rady.

5. Zapytania i interpelacje Radnych.

  6. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.,

2) określenia stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.

3) zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości, uchylenia uchwały,

4) uchylenia uchwały Nr XXVII/260/17 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej,

5) zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, (dot. dz. Nr 786/1),

6) zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej, (dot. dz. Nr 680/4),

7) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

8) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

9) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dot. dz. Nr 225/4 Nr 218),

10) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (dot. dz. Nr 226),

11) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Krynica Morska,

12) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,

13) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektrycznej,

14) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

 

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar