Gmina Ostaszewo. Nabór kandydatów na opiekuna świetlicy wiejskiej w Jezierniku.

0
82
Dyrektor Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie ogłasza nabór kandydatów na opiekuna świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeziernik.
1. Określenie stanowiska: Opiekun świetlicy wiejskiej w Jezierniku 
2. Rodzaj zatrudnienia:
Umowa o pracę, wymiar czasu pracy – ½ etatu. 
Pierwsza umowa o pracę może zostać zawarta na czas określony z możliwością przedłużenia jej na czas nieokreślony.
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:
Wymagania niezbędne: 
– minimum średnie wykształcenie,
– dyspozycyjność
– komunikatywność
– zdolności organizacyjne i umiejętność pracy w zespole,
– kreatywność, pomysłowość, samodzielność,
Wymagania dodatkowe: 
– ukończone kursy lub szkolenia pedagogiczne,
– wysoka kultura osobista
– umiejętności plastyczne, muzyczne itp.,
Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowiska pracy: 
– planowanie, organizowanie, prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych z dziećmi i młodzieżą,
– organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
– organizowanie zajęć dla dorosłych mieszkańców wsi,
– współorganizacja imprez kulturalnych na terenie sołectwa,
– współdziałanie z Dyrektorem Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie,
– współdziałanie z Sołtysem, Radą Sołecką i organizacjami działającymi na terenie Sołectwa oraz Gminy,
– dbałość o czystość i ład pomieszczeń świetlicy wiejskiej, nadzór nad pomieszczeniami świetlicy i dbałość o powierzone mienie.
4. Wymagane dokumenty: 
1) List motywacyjny wraz z koncepcją działania świetlicy,
2) CV,
3) Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4) Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach
Wymagane dokumenty aplikacyjne: 
List motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm)”.
Termin i miejsce składania dokumentów: 
Osoby zainteresowane powinny złożyć dokumenty osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Gminny Dom Kultury i Sportu w Ostaszewie, 
ul. Kościuszki 34, 82-112 Ostaszewo z dopiskiem: oferta pracy, w terminie do dnia 19.10.2018 r. do godziny 15.30. Decyduje data wpływu oferty do GDKiS. Oferty, które wpłyną do GDKiS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu: Monika Zadrożna, tel. 55 246 41 61

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji – rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
5. Informacje dodatkowe:
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń przy Gminnym Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie oraz na stronie https://gdkisostaszewo.pl

Monika Zadrożna
Dyrektor Gminnego Domu Kultury i Sportu 
w Ostaszewie

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

avatar